องค์การระหว่างประเทศ

บันทึกข้อมูลเมื่อ: Dec. 11, 2019, 3:37 p.m.
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ: Dec. 11, 2019, 4 p.m.
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : Dec. 11, 2019, 4:13 p.m.
 

ท่านยังไม่เข้าสู่ระบบ

ธง

กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)

สร้างข้อมูลเมื่อ: 05-01-2020 12:13:07 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)

สร้างข้อมูลเมื่อ: 24-12-2019 23:45:21 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

คณะมนตรีความร่วมมือแห่งรัฐอ่าวอาหรับ (GCC)

สร้างข้อมูลเมื่อ: 24-12-2019 13:32:58 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC)

สร้างข้อมูลเมื่อ: 24-12-2019 23:27:03 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

ธนาคารโลก

สร้างข้อมูลเมื่อ: 25-12-2019 10:56:31 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้

สร้างข้อมูลเมื่อ: 24-12-2019 22:13:10 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

สหประชาชาติ

สร้างข้อมูลเมื่อ: 25-12-2019 10:54:08 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

สหภาพแอฟริกา

สร้างข้อมูลเมื่อ: 17-12-2019 10:00:58 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

สันนิบาตอาหรับ

สร้างข้อมูลเมื่อ: 25-12-2019 10:41:37 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

องค์การการค้าโลก

สร้างข้อมูลเมื่อ: 25-12-2019 10:58:37 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

องค์การความร่วมมืออิสลาม

สร้างข้อมูลเมื่อ: 24-12-2019 14:37:40 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

เอเปค

สร้างข้อมูลเมื่อ: 05-01-2020 12:09:21 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

โอเปก

สร้างข้อมูลเมื่อ: 25-12-2019 10:47:03 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt
#8c7b75