สาธารณรัฐจิบูตี

Republic of Djibouti

บันทึกข้อมูลเมื่อ: Dec. 17, 2019, 11:08 a.m.
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Jan. 14, 2020, 11:01 p.m.
ธงจิบูตี
 

เมืองหลวง         จิบูตี


ที่ตั้ง         ทางตะวันออกของทวีปแอฟริกา ติดอ่าวเอเดนและทะเลแดง บริเวณเส้นละติจูด 11.35 องศาเหนือ และเส้นลองจิจูด 43.09 องศาตะวันออก พื้นที่ 23,200 ตร.กม. มีชายแดนทางบกยาว 528 กม. และมีชายฝั่งยาว 314 กม.


อาณาเขต       


                    ทิศเหนือ                               ติดกับเอริเทรีย 125 กม.


                    ทิศใต้ และทิศตะวันตก              ติดเอธิโอเปีย 342 กม.


                 ทิศตะวันออก                    ติดกับอ่าวเอเดน 314 กม. และโซมาเลีย 61 กม.


ภูมิประเทศ         ที่ราบชายฝั่ง มีภูเขา Mousa Ali, Goda และ Arrei ล้อมรอบ จึงมีที่ราบสูงและเทือกเขาหลายแห่ง ตอนใต้ของประเทศมีทะเลทรายชื่อ Grand Bara


ภูมิอากาศ         ร้อนแล้งแบบทะเลทราย


ประชากร         973,557 คน (ปี 2562 ประมาณการของสหประชาชาติ)


รายละเอียดประชากร         เป็นชาวโซมาลี 60% อาฟาร์ (Afar) 35% อื่น ๆ (อาหรับ เยเมน ฝรั่งเศส เอธิโอเปีย และอิตาลี) 5% อัตราส่วนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปี) 30.71% วัยรุ่นถึงวัยกลางคน (15-64 ปี) 65.46% วัยชรา (65 ปีขึ้นไป) 3.83% อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโดยรวม 64 ปี เพศชายประมาณ 61.4 ปี เพศหญิงประมาณ 66.6 ปี อัตราการเกิด 23.3 คนต่อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 7.5 คนต่อประชากร 1,000 คน อัตราการเพิ่มของประชากร 2.13%


ศาสนา         อิสลาม (ซุนนี) 94% และคริสต์ 6%


ภาษา         ฝรั่งเศสและอาหรับ เป็นภาษาราชการ รวมถึงมีการใช้ภาษาโซมาลี และอาฟาร์


การศึกษา     อัตราการรู้หนังสือ เพศชาย 60.1% เพศหญิง 39.5% (ปี 2558 ของธนาคารโลก)


การก่อตั้งประเทศ         จิบูตีเคยอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส และได้รับเอกราชเมื่อ 27 มิ.ย. 2520 โดยนาย Hassan Gouled Aptidon ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนแรกของจิบูตี ภายใต้ระบบพรรคการเมืองเดียวจนถึงปี 2542 เกิดสงครามกลางเมืองจากความขัดแย้งของชนเผ่า Issa และ Afar จนกระทั่ง ธ.ค. 2537 จึงลงนามความตกลงสันติภาพและมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นครั้งแรกในปีเดียวกัน โดยนาย Ismaïl Omar Guelleh ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี 4 สมัย (ปี 2542-ปัจจุบัน)


วันชาติ         27 มิ.ย. 2520 ซึ่งเป็นวันได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส


การเมือง         ปกครองแบบสาธารณรัฐกึ่งประธานาธิบดี


                    ฝ่ายบริหาร :  ประธานาธิบดีเป็นประมุข มาจากการเลือกตั้ง วาระ 5 ปี และไม่จำกัดวาระการดำรงตำแหน่ง ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งต้องอายุไม่เกิน 75 ปี การเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 8 เม.. 2559 นาย Ismaïl Omar Guelleh ชนะเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 87% เหนือนาย Omar Elmi Khaireh คู่แข่งที่ได้ 7.3% โดยเป็นประธานาธิบดีสมัยที่ 4 อยู่ในตำแหน่งมาตั้งแต่ 8 พ.ค. 2542 ประธานาธิบดีมีอำนาจในการแต่งตั้ง นรม. ซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาล การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในปี 2564


                    ฝ่ายนิติบัญญัติ :  ระบบสภาเดียว คือ สภาแห่งชาติ (National Assembly) อดีตคือ Chamber of Deputies หรือ Chambre des Députés มีสมาชิก 65 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงในระบบเขตหนึ่งหลายที่นั่ง (หรือ Plurality-at-large voting โดยใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเดียว) 52 คน และระบบสัดส่วน 13 คน วาระ 5 ปี การเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 23 ก.. 2561 (ครั้งต่อไปกำหนดจัดใน ก.. 2566)


                    ฝ่ายตุลาการ :  ศาลฎีกา และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ศาลลำดับรอง ได้แก่ ศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้น ศาลจารีตประเพณี และศาลมลรัฐ (State Court)


                    พรรคการเมืองสำคัญ1) พรรค People’s Rally for Progress (RPP) ซึ่งเป็นพรรครัฐบาล และประธานาธิบดี Ismaïl Omar Guelleh เป็นหัวหน้าพรรค และร่วมอยู่ใน Union for the Presidential Majority ซึ่งเป็นการรวมตัวของพรรคในรัฐบาลผสม 2) พรรค Djibouti Development Party (PDD) และ 3) พรรค Centre for United Democrats (CDU)


เศรษฐกิจ        จิบูตีเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแอฟริกา เชื่อมระหว่างอ่าวเอเดนกับทะเลแดง เป็นเส้นทางการเดินเรือและเป็นจุดผ่านในการขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากอ่าวอาหรับ (อ่าวเปอร์เซีย) ไปยังคลองสุเอซและแหลม Good Hope ของแอฟริกาใต้ ท่าเรือของจิบูตีจึงเป็นศูนย์กลางขนถ่ายและกระจายสินค้าเข้าสู่ภูมิภาคแอฟริกาเหนือและตะวันออก โดยเฉพาะเอธิโอเปีย


                    จิบูตีให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบท่าเรือเป็นอย่างมาก โดยทำความตกลงร่วมกับบริษัทของรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจีน ทำโครงการพัฒนาท่าเรือใหม่ที่เมืองโดราเลห์ (Doraleh) ซึ่งอยู่ห่างจากท่าเรือเก่าประมาณ 10 กม. โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ท่าเรือโดราเลห์เป็นศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมแบบปลอดภาษี รวมถึงจุดขนถ่ายสินค้าและน้ำมันที่สำคัญของจะงอยแอฟริกา (Horn of Africa) และต้องการยกระดับขีดความสามารถของเมืองท่าให้ทัดเทียมกับท่าเรือมอมบาซา (Mombasa) ของเคนยา


                    การที่จิบูตีมีพื้นที่น้อยและแห้งแล้ง ทำให้ผลผลิตการเกษตรมีน้อย จำเป็นต้องนำเข้าสินค้าอาหารส่วนใหญ่ เศรษฐกิจและรายได้หลักมาจากภาคบริการเกี่ยวกับการขนส่ง และระบบท่าเรือที่ทันสมัย


                 สกุลเงิน ตัวย่อสกุลเงิน : ฟรังก์จิบูตี (Djibouti Franc) หรือ DJF


                 อัตราแลกเปลี่ยนต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ : 177.77 ฟรังก์จิบูตี (ต.ค. 2562)


                 อัตราแลกเปลี่ยนต่อ 1 บาท : 5.86 ฟรังก์จิบูตี (ต.ค. 2562)


ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ


ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) :  1,966 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2562 ของธนาคารโลก)
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ :  5.955% (ปี 2561 ของธนาคารโลก)
รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี :  2,342.71 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2554 ของธนาคารโลก)
แรงงาน :  425,274 คน (ปี 2561 ของธนาคารโลก)
อัตราการว่างงาน :  39.4% (เว็บไซต์สถาบันสถิติแห่งชาติของจิบูตี http://www.dised.dj/index.html)
อัตราเงินเฟ้อ :  2.2% (ต.ค. 2562 ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ-IMF)
ผลผลิตทางการเกษตร :  ผลไม้ ผัก แพะ แกะ อูฐ หนังสัตว์
ผลผลิตอุตสาหกรรม :  อุตสาหกรรมการก่อสร้าง แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การขนส่ง
ดุลการค้าระหว่างประเทศ :  ขาดดุล 565 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่าการส่งออก :  161.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณการปี 2560)
สินค้าส่งออก :  สินค้าที่นำเข้ามาแล้วส่งกลับ (re-export) หนังสัตว์ และเศษโลหะ
คู่ค้าส่งออกที่สำคัญ :  เอธิโอเปีย 38.8% โซมาเลีย 17.1% กาตาร์ 9.1% บราซิล 8.9% เยเมน 4.9% สหรัฐฯ 4.6%
มูลค่าการนำเข้า :  726.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณการปี 2560)
สินค้านำเข้า :  อาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์ด้านการขนส่งคมนาคม เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และเสื้อผ้า
คู่ค้านำเข้าที่สำคัญ :  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 25% ฝรั่งเศส 15.2% ซาอุดีอาระเบีย 11% จีน 9.6% เอธิโอเปีย 6.8% เยเมน 4.6%
คู่ค้าสำคัญ :  เอธิโอเปีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฝรั่งเศส
ทรัพยากรธรรมชาติ :  มีการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ ทองคำ ดินเหนียว หินแกรนิต หินปูน หินอ่อน เกลือ หินแร่ภูเขาไฟ ยิปซัม และปิโตรเลียมการทหารและความมั่นคง


                    การทหาร :  งบประมาณด้านการทหาร 26.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ 4.4% ของ GDP (ปี 2559)  กำลังพลรวม  ทหาร 10,450 นาย  ทบ.  8,000 นาย ทร.  200 นาย (รวมกองกำลังชายฝั่ง)  ทอ. 250 นาย  ตร. ตำรวจ (Gendarmerie) 2,000 นาย และ กองกำลังรักษาความสงบแห่งชาติ 2,650 นาย โดยกองกำลังรักษาความสงบแห่งชาติประกอบด้วย ตำรวจ (National Police Force) 2,500 นาย กับหน่วยรักษาการณ์ชายฝั่ง 150 นาย


                    ยุทโธปกรณ์สำคัญ :  รถหุ้มเกราะ 132 คัน ปืนใหญ่ 76 กระบอก บ.แบบอากาศยานเบา 6 ลำ ฮ.10 ลำ


ปัญหาด้านความมั่นคง


                    1.  การหลั่งไหลของผู้อพยพและผู้ลี้ภัยจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งประสบปัญหาภายในประเทศ ทำให้จิบูตีต้องรองรับผู้อพยพและผู้ลี้ภัยจำนวนกว่า 30,000 คน (คิดเป็นสัดส่วน 1 ต่อ 30 ของจำนวนประชากรจิบูตี) ส่วนใหญ่มาจากโซมาเลียและเอธิโอเปีย บางส่วนมาจากเอริเทรียและเยเมน ขณะเดียวกันมีผู้อพยพย้ายถิ่นที่เข้ามาอาศัยในจิบูตีอีกกว่า 100,000 คน ส่วนใหญ่มาจากเอธิโอเปีย


                    2.  ปัญหาความยากจน ประชากรของจิบูตีประมาณ 35% อยู่ในภาวะยากจน  โดย 21% ของจำนวนดังกล่าวอยู่ในภาวะยากจนอย่างยิ่ง เฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทประชากรที่มีภาวะยากจนมีสัดส่วนถึง 62%


                    3.  ความร่วมมือของนานาประเทศปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัดในอ่าวเอเดน โดยจิบูตีมีฐานทัพต่างชาติจำนวนมาก คือ สหรัฐฯ ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น และจีน


สมาชิกองค์การระหว่างประเทศ :         ที่สำคัญ เช่น ACP, AfDB, AFESD, AMF, AU, COMESA, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IGAD, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ITU, ITUC, LAS, MIGA, MINURSO, NAM, OIC, OIF, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNWTO, UPU, WCO, WHO, WFTU, WIPO, WMO, WTO


การขนส่งและโทรคมนาคม :         จิบูตีมีท่าอากาศยาน 13 แห่ง : ท่าอากาศยานนานาชาติ 1 แห่ง คือ ท่าอากาศยาน Djibouti-Ambouli International Airport ในกรุงจิบูตี เส้นทางรถไฟระยะทาง 97 กม. ถนนระยะทาง 2,893 กม. และท่าเรือสำคัญ ได้แก่ Port Djibouti การโทรคมนาคม : โทรศัพท์พื้นฐานให้บริการ 36,582 เลขหมาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ 373,052 เลขหมาย รหัสโทรศัพท์ +253 จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 111,212 คน คิดเป็น 13.1% ของประชากร (ปี 2559) รหัสอินเทอร์เน็ต .dj เว็บไซต์การท่องเที่ยว : guide.visitdjibouti.dj


การเดินทาง :         ไม่มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปยังกรุงจิบูตี สามารถเดินทางได้ด้วยสายการบินที่หลากหลาย เช่น Ethiopian Airways, Kenya Airways และ Turkish Airlines โดยใช้เวลาเดินทางระหว่าง 14-25 ชม. เวลาที่จิบูตีช้ากว่าไทย 4 ชม. หนังสือเดินทางของไทยทุกประเภทต้องขอรับการตรวจลงตราที่ สอท.ฝรั่งเศสประจำไทยก่อนเดินทางเข้าจิบูตี


สถานการณ์สำคัญที่น่าติดตาม :         การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเพื่อให้จิบูตีเป็นศูนย์กลางการค้า การขนส่ง และด้านดิจิทัลของภูมิภาค


ความสัมพันธ์ไทย-จิบูตี :


                    ความสัมพันธ์ด้านการทูต


                    ไทยกับจิบูตีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อ 1 เม.. 2529 โดยไทยมอบหมายให้ สอท. ณ กรุงไคโร อียิปต์ มีเขตอาณาครอบคลุมจิบูตี ขณะที่จิบูตีมอบหมายให้ สอท.จิบูตี/โตเกียว ญี่ปุ่น มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย ฝ่ายไทยได้แต่งตั้งนาง Koran Ahmed Aouled ทนายความหญิงชาวจิบูตี ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำจิบูตี


                    ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ


                    เมื่อปี 2561 การค้าระหว่างไทย-จิบูตี มีมูลค่า 68.97 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,207.23 ล้านบาท) ไทยส่งออกให้จิบูตี 68.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,205.26 ล้านบาท) และนำเข้าจากจิบูตี 0.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1.97 ล้านบาท) ทำให้ไทยได้เปรียบดุลการค้าจิบูตี 68.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,203.29 ล้านบาท) และในช่วง ม..-.. 2562 การค้าไทย-จิบูตี มีมูลค่า 26.97 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (844.27 ล้านบาท) ไทยส่งออก 26.97 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (844.27 ล้านบาท) และนำเข้า 0.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (0.16 ล้านบาท)


                    สินค้าที่ไทยส่งออกไปจิบูตี ได้แก่ เม็ดพลาสติก น้ำตาลทราย ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และในช่วง ม..-.. 2562 ได้แก่ เม็ดพลาสติก รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องสำอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว


                    สินค้าที่ไทยนำเข้า ได้แก่ เครื่องจักรและส่วนประกอบ สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธุ์ เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน และเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และในช่วง ม..-.. 2562 ได้แก่ สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธุ์ เคมีภัณฑ์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ  ทั้งนี้ ปรากฏข้อมูล มีคนไทยในจิบูตีจำนวน 4 คน (เมื่อ 18 ต.ค. 2560)


                    ด้านการท่องเที่ยว ปี 2561 นักท่องเที่ยวจิบูตีเดินทางมาไทย มีจำนวน 197 คน และในช่วง ม..-.. 2562 มีจำนวน 117 คน


                    ความตกลงที่สำคัญระหว่างไทยกับจิบูตี ได้แก่ ความตกลงว่าด้วยการบริการเดินอากาศ (ลงนามเมื่อ 28 ก.ค. 2547) และความตกลงด้านวัฒนธรรม (ลงนามเมื่อ 28 ก.ค. 2547)


---------------------------------------

 
 
 
 

ผู้นำจิบูตี

 
บันทึกข้อมูลเมื่อ: Dec. 17, 2019, 11:08 a.m.
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ: None |
รูปผู้นำจิบูตี
 

นาย Ismaïl Omar Guelleh


ตำแหน่ง                     ประธานาธิบดี (สังกัดพรรค People’s Rally for Progress-RPP)     


เกิด                           27 .. 2490 (อายุ 73 ปี/ปี 2563) ที่ Dire Dawa ในเอธิโอเปีย นับถือศาสนาอิสลาม (ซุนนี) เกิดในกลุ่มชนเผ่า Mamassan ซึ่งเป็นชนเผ่าในสาย Dir Issa อพยพมาอยู่ในจิบูตีพร้อมครอบครัวในช่วงปี 2503 


การศึกษา                    วัยเด็กเข้ารับการศึกษาที่สถาบันการศึกษาอิสลามแบบดั้งเดิมที่เอธิโอเปีย


                                รับการฝึกอบรมจากหน่วยความมั่นคงแห่งชาติโซมาเลีย และหน่วยข่าวกรองฝรั่งเศส  


สถานภาพทางครอบครัว  สมรสกับนาง Kadra Mahamoud Haid มีบุตรสาว 2 คน และบุตรชาย 1 คน
                                ชื่อนาง
Haïbado Ismaïl Omar, นาง Fatouma-Awo Guelleh และนาย Abdinasir
                               
Omar Saalah (บางที่ระบุว่าชื่อนาย Aynache Omar Guelleh) นอกจากนี้ ยังมี
                                บุตรชายที่เกิดจากการสมรสครั้งก่อนจำนวน 1 คน ชื่อนาย Liban Omar Guelleh
 


ประวัติการการเมือง       -   ก่อนลงเล่นการเมือง เคยรับราชการตำรวจและดำรงตำแหน่งชั้นประทวน ต่อมาเมื่อจิบูตีได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเมื่อปี 2520 นาย Guelleh ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตำรวจลับของจิบูตี ในยุคที่นาย Hassan Gouled Aptidon ซึ่งเป็นลุงของนาย Guelleh ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจิบูตี นาย Guelleh มีความฝันที่จะเป็นผู้สืบทอดทางการเมืองของนาย Hassan โดยนาย Guelleh ให้ความสนใจศึกษาแนวทางการเมือง โดยเฉพาะการใช้แนวทางนโยบายแบ่งแยก และปกครอง


                                -   หลังจากนาย Gouled ประกาศวางมือทางการเมืองเมื่อ 4 .. 2542 พรรค People’s Rally for Progress (RPP) ซึ่งเป็นพรรครัฐบาล และพรรค the Front for the Restoration of Unity and Democracy (FRUD) ร่วมกันตัดสินใจเลือกนาย Guelleh เป็นผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในนามของพรรค ซึ่งนาย Guelleh ชนะการเลือกตั้งเมื่อ 9 เม.. 2542 ด้วยคะแนน 74.02%


                                      -    นาย Guelleh ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนพรรค RPP ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่ 2 เมื่อ 7 .. 2547 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองส่วนใหญ่ของจิบูตีและเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีเพียงคนเดียว โดยได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 100% เมื่อ 8 เม.. 2548 และสาบานตนเข้ารับตำแหน่งวาระที่สองเมื่อ 7 .. 2548 (วาระ 6 ปี)


                                -   เมื่อปี 2553 นาย Guelleh กดดันให้รัฐสภาจิบูตีแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่จำกัดสมัย ทำให้นาย Guelleh สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นครั้งที่ 3 เมื่อปี 2554 ทำให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ของประชาชนแต่การประท้วงยุติลงอย่างรวดเร็วและเป็นสาเหตุทำให้พรรคฝ่ายค้านคว่ำบาตรการเลือกตั้งเมื่อปี 2554 จึงมีพรรคการเมืองขนาดเล็กเพียงพรรคเดียวลงสมัครรับเลือกตั้งแข่งกับพรรค RPP ซึ่งนาย Guelleh ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนน 80% แต่ถูกวิจารณ์จากHuman Rights Watch ว่าการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม โดยเฉพาะเมื่อผู้นำพรรคฝ่ายค้านถูกจำคุกก่อนการเลือกตั้งถึง 2 ครั้ง ทำให้ นาย Guelleh ให้คำมั่นว่าจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 4


                                -   นาย Guelleh ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่ 4 เมื่อ 8 เม.. 2559 ด้วยคะแนน 87% 


---------------------------------------


 

#8c7b75 - right
 

คณะรัฐมนตรี


คณะรัฐมนตรีจิบูตี


ประธานาธิบดี                                                            Ismaïl Omar Guelleh


นรม.                                                                       Abdoulkader Kamil Mohamed


รมว.กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และประมง                             Mohamed Ahmed Awaleh


รมว.กระทรวงงบประมาณ                                              Abdoulkarim Aden Cher


รมว.กระทรวงสื่อสาร                                                    Radwan Abdillahi Bahdon


รมว.กระทรวงกลาโหม                                                   Hassan Omar Mohamed Bourhan


รมว.กระทรวงพาณิชย์                                                   Hassan Houmed Ibrahim


รมว.กระทรวงเศรษฐกิจ และการเงิน                                   Ilyas Moussa Dawaleh


รมว.กระทรวงพลังงาน                                                   Yonis Ali Guedi


รมว.กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ   Mahamoud Ali Youssouf


รมว.กระทรวงสาธารณสุข                                               Mohamed Warsama Dirieh


รมว.กระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย                                  Nabil Mohamed Ahmed, Dr.


รมว.กระทรวงการเคหะ                                                 Amina Abdi Aden


รมว.กระทรวงมหาดไทย                                                 Moumin Ahmed Cheick


รมว.กระทรวงยุติธรรมและอาญา                                       Ali Hassan Bahdon


รมว.กระทรวงแรงงาน                                                   Isman Ibrahim Robleh


รมว.กระทรวงกิจการมุสลิม วัฒนธรรม และทรัพย์สินการกุศล      Moumin Hassan Barreh


รมว.กระทรวงการศึกษาแห่งชาติและอาชีวศึกษา                     Moustapha Mohamtd Mahamoud


รมว.กระทรวงส่งเสริมสตรีและการวางแผนครอบครัว                Moumina Houmed Hassan


รมว.กระทรวงสาธารณูปโภคพื้นฐานและคมนาคม                    Moussa Mohamed Ahmed


รมว.กระทรวงสวัสดิการสังคมและความเป็นเอกภาพ                 Mouna Osman Aden


รมว.กระทรวงผังเมือง สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว                Mohamed Abdoulkader Moussa Helem


ผู้ว่าการธนาคารชาติ                                                     Ahmed Osman Ali


---------------------------------------


(ต.ค. 2562)