สาธารณรัฐคิวบา

Republic of Cuba

บันทึกข้อมูลเมื่อ: Dec. 24, 2019, 1:28 p.m.
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Jan. 14, 2020, 5:12 p.m.
ธงคิวบา
 


เมืองหลวง           ฮาวานา


ที่ตั้ง                 เป็นเกาะอยู่ในทะเลแคริบเบียน มีขนาดใหญ่ที่สุดใน West Indies ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแคริบเบียนกับมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ


อาณาเขต          พื้นที่โดยรวม 110,860 ตาราง กม. เป็นแผ่นดิน 109,820 ตาราง กม. พื้นน้ำ 1,040 ตาราง กม. ชายฝั่งทะเลยาวทั้งหมด 3,735 กม. 


ภูมิประเทศ       คิวบาเป็นหมู่เกาะ ล้อมรอบด้วยกลุ่มเกาะขนาดเล็ก 4 กลุ่ม ได้แก่ หมู่เกาะ Colorados Archipelago ทาง ตต.น. หมู่เกาะ Sabana-Camagüey ในมหาสมุทรแอตแลนด์ติก หมู่เกาะ Jardines de la Reina ทางทิศใต้ และหมู่เกาะ Canarreos ทางทิศ ตต.ต. เกาะหลักเรียกว่า คิวบา มีความยาว 1,250 กม. เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทะเลแคริบเบียน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและเนินขนาดเล็ก มีภูเขา Sierra Maestra ตั้งอยู่ทาง ตอ.ต. ซึ่งจุดสูงสุดเรียกว่า Pico Turquino โดยมีความสูง 1,974 เมตร เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 คือ Isla de la Juventud หรือ Isle of Youth ในหมู่เกาะ Canarreos โดยมีพื้นที่ 2,200 กม.  


ภูมิอากาศ        พื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะตั้งอยู่ใต้เส้น Tropic of Cancer มีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น (Tropical) ได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำอุ่นจากบริเวณเส้นศูนย์สูตร มี 2 ฤดูคือ ฤดูแล้ง ระหว่าง พ..–เม.. และฤดูฝนระหว่าง พ..-..  อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 21-27 องศาเซลเซียส ภัยธรรมชาติที่สำคัญ คือพายุเฮอริเคน ซึ่งพัดมาจากชายฝั่งด้านตะวัน ตต. ในช่วง ก.ย.–ต.ค.  


ประชากร        11,333,483 คน เป็นคนผิวขาว 64.1% Mestizo 26.6% ผิวดำ 9.3% โครงสร้างอายุประชากร: อายุ 0-14 ปี 15.92% อายุ 15-24 ปี 11.87% อายุ 25-54 ปี 42.41%  อายุ 55-64 ปี 13.91% และอายุ 65 ปีขึ้นไป 15.87% อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโดยรวม 79.18 ปี เพศชาย 77.3 ปี เพศหญิง 81.1 ปี อัตราการเกิด 10.6 คนต่อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 8.9 คนต่อประชากร 1,000 คน อัตราการเพิ่มของประชากร -0.04 % 


ศาสนา           คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก โปรเตสแตนต์ Jehovah’s Witnesses (นิกายย่อยในโปรเตสแตนต์) 59.2% ความเชื่อของคนในท้องถิ่น เช่น แอฟริกัน ภูติผี 17.4% อื่น ๆ 4% ไม่นับถือศาสนา 23%  


ภาษา             ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการ 


การศึกษา        ประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีสามารถอ่านออกและเขียนได้ อัตราการรู้หนังสือ 99.8% งบประมาณด้านการศึกษา 12.8% ของ GDP  


การก่อตั้งประเทศ      นายคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส พบคิวบาเมื่อปี 2035 และถูกยึดครองเป็นอาณานิคมของสเปน ชาวอินเดียนพื้นเมืองได้แก่ ชาว Taíno หรือ Arawak ชาว Guanajatabey และ Ciboney ก็เริ่มมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะถูกเกณฑ์ใช้แรงงานและติดโรคติดต่อจากชาวสเปนที่มาตั้งถิ่นฐาน มีการนำแรงงานชาวแอฟริกาเข้ามาปลูกกาแฟและอ้อย ตั้งแต่ปี 2303 คิวบากลายเป็นจุดตั้งต้นของชาวสเปนในการค้นหาสมบัติของชาวอินคาในเม็กซิโก และเปรู สหรัฐฯ เข้าช่วยปลดปล่อยคิวบาจากการเป็นอาณานิคมของสเปนเมื่อปี 2441 และมีการลงนามในสนธิสัญญาปารีสให้คิวบาเป็นเอกราชเมื่อปี 2541 ปี 2551 นาย Fidel Castro ผู้นำกลุ่มกบฎยึดอำนาจการปกครอง และดำรงตำแหน่ง นรม.ระหว่างปี 2502-2519 ก่อนแต่งตั้งตนเองขึ้นเป็นประธานาธิบดีเมื่อปี 2519 ปกครองคิวบานานเกือบ 50 ปี ก่อนส่งมอบให้นาย Raul Castro น้องชายเมื่อ ก.พ. 2551  


วันชาติ           1 ม.ค. (วันประกาศเอกราช)  


การเมือง         สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 จังหวัดและ 1 เขตปกครองพิเศษ


                    ฝ่ายบริหาร : ประธานาธิบดีเป็นประมุขและและหัวหน้ารัฐบาล ปัจจุบันคือนาย  Miguel Diaz-Canel Bermudez ได้รับเลือกจากสภาแห่งชาติด้วยคะแนน 98.8% (เมื่อ 19 เม.ย. 2561) ต่อจากนาย Raúl Castro วาระการตำแหน่ง 5 ปี (อาจจะมีการเลือกตั้งใหม่ทุก ๆ 5 ปี) ประธานาธิบดีเป็นผู้เสนอชื่อคณะรัฐมนตรีให้สภาแห่งชาติพิจารณาอนุมัติ การเลือกตั้งครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อ 19 เม.ย. 2561 การเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2566


                    ฝ่ายนิติบัญญัติ : ระบบสภาเดียวคือ National Assembly of People’s Power สมาชิก 605 คน ดำรงตำแหน่งวาระ 5 ปี การเลือกตั้งครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อ 11 มี.ค. 2561 ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในช่วงต้นปี 2566                                


                    ฝ่ายตุลาการ : ศาลประชาชนสูงสุด (People’s Supreme Court หรือ Tribunal Supremo Popular) ทำหน้าที่กำกับดูแลศาลอื่นๆ รวมถึงศาลทหารด้วย สมาชิก 41 คน มาจากการเลือกโดยสภาแห่งชาติ ระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณีตามแบบของสเปน


                    พรรคการเมืองสำคัญ : ระบบพรรคเดียว คือพรรคคอมมิวนิสต์คิวบา (Cuba Communist Party-PCC) โดยนาย Raul Castro Ruz เป็นเลขาธิการพรรค


                    กลุ่มกดดันทางการเมือง ได้แก่ Cuban Commission for Human Rights and National Reconciliation โดยมีนาง Damas de Blanco (Ladies in White) เป็นหัวหน้า กลุ่ม Patriotic Union of Cuba รวมถึงกลุ่มนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและกลุ่มนักเคลื่อนไหวบน Internet  


เศรษฐกิจ        รัฐบาลยังคงรักษาสมดุลในการลดความเข้มงวดในระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมด้วยการอนุมัติแผนปฏิรูปทางเศรษฐกิจเมื่อปี 2554 ระหว่างการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์คิวบา (มีขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงเวลาเกือบ 13 ปี) ซึ่งยินยอมให้ชาวคิวบาสามารถจับจ่ายใช้สอยสินค้าฟุ่มเฟือยได้ รวมถึงลดการจ้างงานในภาครัฐและยินยอมให้ประชาชนทำธุรกิจในรูปแบบ "Self-employment” เพื่อสร้างนักลงทุน ซึ่งผลจากนโยบายดังกล่าวทำให้ชาวคิวบาประมาณ 476,000 คน ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ รัฐบาลคิวบายังปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจด้วยการยินยอมให้มีการตั้งบริษัทเอกชน ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ ยินยอมให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ด้วยตนเอง อนุมัติกฎหมายการลงทุนต่างประเทศฉบับใหม่ รวมถึงตั้งเขต “Special Development Zone” ในพื้นที่โดยรอบท่าเรือ Mariel หลังการลงนามความตกลงการค้าและการลงทุนกับสหรัฐฯ ระหว่างการเยือนคิวบาของประธานาธิบดี Barack Obama


                    เมื่อปี 2561 นาย Raul Castro ปฏิรูปเศรษฐกิจคิวบาครั้งใหญ่ให้มีรูปแบบผสมผสานระหว่างเศรษฐกิจเสรีกับคอมมิวนิสต์ (แบบรัสเซีย) โดยยอมให้มีการลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงการทำธุรกิจ SMEs ในคิวบา หลังจากเริ่มเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเช่าที่ดินจากภาครัฐเพื่อปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ทำให้จนถึงปี 2561 ชาวคิวบามากกว่า 151,000 คนเช้าที่ดินทำกินมากกว่า 1.2 ล้านเฮกตาร์ ขณะที่ประชาชนมากกว่า 580,000 คน เริ่มทำธุรกิจอิสระ ทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น มีการปรับปรุงกฎหมายการลงทุนซึ่งเปิดโอกาสให้นักลงทุนชาวคิวบาทำธุรกิจส่วนตัวได้มากขึ้น แต่ยังคงจำกัดให้การเติบโตของการลงทุนภาคเอกชนเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อป้องกันปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์                    สกุลเงิน ตัวย่อสกุลเงิน : คิวบามี 2 สกุลเงิน คือ คิวบาเปโซ (Cuban Peso-CUP) และ Cuban Convertible-CUC                        อัตราแลกเปลี่ยนต่อดอลลาร์สหรัฐ : 1 ดอลลาร์สหรัฐ : 1 คิวบาเปโซ


                        อัตราแลกเปลี่ยนต่อบาท : 1 คิวบาเปโซ : 30.32 บาท (ต.ค.2562)


                    ค่าเงินสกุล CUC ใช้ในธุรกรรมด้านการค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว ร้านค้าระดับบนและกิจการเอกชนอื่นๆ ส่วนค่าเงิน CUP จะถูกใช้ในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจการท้องถิ่นและค่าแรงงานภายในประเทศ ค่าเงินทั้งสองสกุลผูกกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและไม่ได้รับการรับรองจากประเทศ 


ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ                           


ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 96,851 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2561)


อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 1.78%


รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี : 12,300 ดอลลาร์สหรัฐ


แรงงาน : 4.691 ล้านคน


อัตราการว่างงาน : 2.6%


หนี้สาธารณะ : 47.7% ของ GDP


อัตราเงินเฟ้อ : 5.5%


ดุลบัญชีเดินสะพัด : 985.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


ดุลการค้าระหว่างประเทศ : ขาดดุล 8,970 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


มูลค่าการส่งออก : 2,630 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


สินค้าส่งออก : ปิโตรเลียม นิกเกิล ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ น้ำตาล ยาสูบ ปลา ผลไม้ประเภทส้ม กาแฟ


คู่ค้าสำคัญ : เวเนซุเอลา 17.8% สเปน 12.2% รัสเซีย 7.9% เลบานอน 6.1% อินโดนีเซีย 4.5% เยอรมนี 4.3%


มูลค่าการนำเข้า : 11,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


สินค้านำเข้า : ปิโตรเลียม อาหาร เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์


คู่ค้านำเข้า : จีน 22% สเปน 14% รัสเซีย 5% บราซิล 5% เม็กซิโก 4.9% อิตาลี 4.8% สหรัฐฯ 4.5% 


ทุนสำรองต่างประเทศ : 11,350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


หนี้ต่างประเทศ : 30,060 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 


การทหาร        กองทัพปฏิวัติคิวบามีกำลังพล 49,000 นาย แบ่งออกเป็นกองทัพบก 38,000 นาย กองทัพเรือ 3,000 นาย และกองทัพอากาศ 8,000 นาย กองกำลังรบกึ่งทหาร 26,500 นาย กำลังพลสำรอง 39,000 นายและกองกำลังรบกึ่งทหารสำรอง 1,120,000 นาย ยุทโธปกรณ์สำคัญ ได้แก่ รถถัง 1,230 คัน รถถังปืนใหญ่อัตตาจร 100 คัน รถลำเลียงพลหุ้มเกราะ 670 คัน ปืนใหญ่ชนิดลาก 250 กระบอก เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง 100 กระบอก เครื่องบินโจมตี/สกัดกั้น 39 เครื่อง เครื่องบินโจมตี 15 เครื่อง เครื่องบินลำเลียง 2 เครื่อง เครื่องบินฝึก 26 เครื่อง เฮลิคอปเตอร์ 14 เครื่อง เฮลิคอปเตอร์โจมตี 4 เครื่อง เรือฟรีเกต 2 ลำ เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง 31 ลำและเรือกวาดทุ่นระเบิด 8 ลำ งบประมาณด้านการทหาร 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  


สมาชิกองค์การระหว่างประเทศ  ได้แก่ ACP, ALBA, AOSIS, CELAC, FAO, G-77, IAEA, ICAO, ICC (national committees), ICRM, IFAD, IFRCS, IHO, ILO, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM (observer), IPU, ISO, ITSO, ITU, LAES, LAIA, NAM, OAS (excluded from formal participation since 1962), OPANAL, OPCW, PCA, Petrocaribe, PIF (partner), UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, Union Latina, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO และ WTO 


การขนส่งและโทรคมนาคม   ท่าอากาศยาน 133 แห่ง ใช้การได้ดี 64 แห่ง ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ Ignacio Agramonte International Airport และ José Martí International Airport  เส้นทางรถไฟ 8,367 กม. ถนน 60,858 กม. เส้นทางน้ำ 240 กม. การโทรคมนาคม : โทรศัพท์พื้นฐานให้บริการ 1.349 ล้านเลขหมาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ 4.613 ล้านเลขหมาย รหัสโทรศัพท์ +53 จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 4.334 ล้านคน รหัสอินเทอร์เน็ต .cu  


การเดินทาง      ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภทต้องตรวจลงตราหนังสือเดินทางก่อนเดินทาง ที่ สอท.คิวบาประจำกรุงเทพฯ   


สถานการณ์สำคัญที่น่าติดตาม


                    การประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรเศรษฐกิจต่อคิวบาอย่างเต็มรูปแบบของประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐฯ เพื่อลงโทษคิวบาที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลของประธานาธิบดี Nicolas Maduro ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อความเป็นอยู่ของชาวคิวบา ความคืบหน้าการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองของคิวบาภายใต้การบริหารประเทศของประธานาธิบดี Diaz-Canel   


ความสัมพันธ์ไทยคิวบา


                    ไทยกับคิวบาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันเมื่อ 15 .. 2501 ปัจจุบัน รัฐบาลไทยแต่งตั้งให้ ออท. ณ เม็กซิโกซิตีเป็น ออท.ประจำคิวบาด้วย และเมื่อปี 2546 เปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำคิวบา ส่วนรัฐบาลคิวบาได้เปิด สอท.คิวบา ณ กรุงเทพฯ โดยเริ่มเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 13 .. 2547


                    ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับต่ำ โดยปี 2561 การค้าทวิภาคีระหว่างไทยกับคิวบามีมูลค่า มูลค่าการค้ารวม 490.39 ล้านบาท มูลค่าการส่งออก 336.24 ล้านบาท สินค้าส่งออกสำคัญของไทยได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้าแห้งและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ผักกระป๋องและแปรรูป เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล สิ่งทออื่น ๆ  ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมและเคมีภัณฑ์ มูลค่าการนำเข้าของไทย 154.15 ล้านบาท สินค้านำเข้าสำคัญได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา สินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ เคมีภัณฑ์ รองเท้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป สิ่งพิมพ์ เสื้อผ้าสำเร็จรูปและวงจรพิมพ์ ไทยได้เปรียบดุลการค้า 182.09 ล้านบาท


                    ข้อตกลงสำคัญ ได้แก่ ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง กต.ไทยกับคิวบา (.. 2543) ความตกลงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับคิวบา (.. 2545) ความตกลงระหว่างสภาหอการค้าไทยกับคิวบา (มี.. 2547) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (.. 2549) และความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างไทยกับคิวบา (.. 2552) 


-------------------------------


 

 
 
 
 

ผู้นำคิวบา

 
บันทึกข้อมูลเมื่อ: Dec. 24, 2019, 1:28 p.m.
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ: None |
รูปผู้นำคิวบา
 


Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez


ตำแหน่ง                 ประธานาธิบดีคิวบา                               


เกิด                       20 เม.ย. 2503 (อายุ 60 ปี/ปี 2563) ที่เมือง Placetas จ.Villa Clara เป็นบุตรของนาง


                            Aída Bermúdez ซึ่งเป็นครู และนาย Miguel Díaz-Canel พ่อค้าใน จ. Santa Clara  


การศึกษา                จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จากมหาวิทยาลัย Central University of Las Villas เมื่อปี 2525  


สถานภาพทางครอบครัว  สมรส 2 ครั้ง โดยครั้งแรกกับนาง Martha มีบุตร 2 คน แต่หย่าร้างกัน ปัจจุบันสมรสกับนาง Lis Cuesta


ประวัติการทำงาน


ปี 2530                  -   เป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัย Central University of Las Villas


ประวัติทางการเมือง  


ปี 2525                  -   เข้าร่วมกองทัพปฏิวัติคิวบา 


ปี 2536                  -   ทำงานให้กับพรรคคอมมิวนิสต์คิวบา และได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ


                                คณะกรรมาธิการพรรคใน จ.Villa Clara


ปี 2546                  -   ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมาธิการพรรคใน จ.Holguin ต่อมาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์คิวบา


ปี 2552-2561          -   รมว.กระทรวงการศึกษาระดับสูง


ปี 2555                  -   รอง นรม.


ปี 2556-2561          -   รองประธานาธิบดีคนที่ 1         


18 เม.ย. 2561          -   ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี กำหนดจะรับตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์คิวบาแทนนาย Raúl Castro ภายในปี 2563


---------------------------------------------

#8c7b75 - right
 

คณะรัฐมนตรี


คณะรัฐมนตรีคิวบา


ประธานาธิบดีและประธานสภาแห่งรัฐ                Miguel Diaz-Canel Bermudez


รองประธานาธิบดีคนที่ 1 และสมาชิกสภาแห่งรัฐ    Salvador Antonio Valdes Mesa


รองประธานาธิบดี                                       Gladys Bejerano Portela


รองประธานาธิบดี                                       Ines Chapman Waugh


รองประธานาธิบดี                                       Betriz Jhonson Urrutia


รองประธานาธิบดี                                       Roberto Morales Ojeda


รองประธานาธิบดี                                       Ramiro Valdes Menendez


เลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                Homero Acosta Alvarez


ประธานคณะรัฐมนตรี (นรม.)                         Miguel Diaz-Canel Bermudez


รอง นรม. คนที่ 1                                        Salvador Antonio Valdes Mesa


รอง นรม.                                                 Ricardo Cabrisas Ruiz


รอง นรม.                                                 Ines Chapman Waugh


รอง นรม.                                                 Roberto Morales Ojeda.


รอง นรม.                                                 Ulises Rosales del Toro


รอง นรม.                                                 Ramiro Valdes Menendez


เลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                Jose Amado Ricardo Guerra , Brig. Gen.


รมว.กระทรวงเกษตร                                    Gustavo Luis Rodriguez Rollero


รมว.กระทรวงการสื่อสาร                               Jorge Luis Perdomo Di-Lella


รมว.กระทรวงก่อสร้าง                                  Rene Mesa Villafana


รมว.กระทรวงวัฒนธรรม                               Alpidio Alonso Grau


รมว.กระทรวงการค้าภายใน                            Betsy Diaz Velazquez


รมว.กระทรวงเศรษฐกิจและการวางแผน              Alejandro GIL Fernandez


รมว.กระทรวงศึกษาธิการ                              Ena Elsa Velazquez Cobiella


รมว.กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่                  Raul Garcia Barreiro


รมว.กระทรวงการคลัง                                  Meisi Bolanos Weiss


รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมอาหาร                     Iris Quinones Rojas


รมว.กระทรวงการต่างประเทศ                         Bruno Rodriguez Parrilla


รมว.กระทรวงการค้าต่างประเทศและการลงทุน     Rodrigo Malmierca Diaz


รมว.กระทรวงการศึกษาระดับสูง                      Jose Ramon Saborido Loidi


รัรมว.กระทรวงอุตสาหกรรม                           Alfredo Lopez Valdes


รมว.กระทรวงมหาดไทย                                Julio Cesar Gandarilla Bermejo , Vice Adm.


รมว.กระทรวงยุติธรรม                                  Oscar Manuel Silveira Martinez


รมว.กระทรวงแรงงานและความมั่นคงทางสังคม     Margarita Marlene Gonzalez Fernandez


รมว.กระทรวงสาธารณสุข                               Jose Angel Portal Miranda


รมว.กระทรวงกองทัพปฏิวัติ                            Leopoldo Cintra FRIAS , Corps Gen.รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม     Elba Rose Perez Montoya      


รมว.กระทรวงท่องเที่ยว                                Manuel Marrero Cruz


รมว.กระทรวงการขนส่ง                                Eduardo Rodriguez Davila


ผู้ว่าการธนาคารชาติ                                    Irma Margarita Martinez Castrillon     


---------------------------------------------


(ต.ค. 2562)