สาธารณรัฐชิลี

Republic of Chile

บันทึกข้อมูลเมื่อ: Dec. 24, 2019, 3:12 p.m.
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 24, 2019, 3:12 p.m.
ธงชิลี
 

เมืองหลวง ซันติอาโก

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ทางตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ เป็นแนวยาวทอดตัวระหว่างแนวเทือกเขาแอนดีสกับมหาสมุทรแปซิฟิกในแนวตั้ง พื้นที่ 756,102 ตร.กม. ขนาดใหญ่กว่าไทย 0.6 เท่า แบ่งเป็นพื้นดิน 743,812 ตร.กม. พื้นน้ำ 12,290 ตร.กม. เขตแดนของชิลียังรวมเกาะ Juan Fernández, Salas y Gómez และ Desventuradas ในมหาสมุทรแปซิกฟิก และเกาะ Easter Island ใน Oceania รวมถึงพื้นที่ประมาณ 1,250,000 ตร.กม.ในแอนตาร์กติกา ตามที่ระบุในสนธิสัญญา the Antarctic Treaty ด้วย

อาณาเขต

    ทิศเหนือ ติดกับเปรู (168 กม.)

    ทิศตะวันตก ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก (6,435 กม.)

    ทิศตะวันออก ติดกับโบลิเวีย (942 กม.)

    ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับอาร์เจนตินา (6,691 กม.)

    ทิศใต้ จรด Drake Passage (พื้นที่ระหว่างแหลม Horn กับหมู่เกาะ South Shetland Islands ในแอนตาร์กติกา

ภูมิประเทศ มีลักษณะเป็นแผ่นดินแคบๆทอดเป็นระยะทางยาว 4,329 กม. เลียบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก โดยด้านกว้างของประเทศไม่มีส่วนใดมีพื้นที่กว้างเกิน 240 กม. ด้านตะวันออกมีเทือกเขาแอนดีสทอดยาวจากเหนือจรดใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแคบ ๆ ทางเหนือพื้นที่จะค่อย ๆ สูงขึ้นและแห้งแล้งมากขึ้น จนบรรจบทะเลทราย Atacama ซึ่งมีแร่ทองแดงและไนเตรต พื้นที่ภาคกลางเป็นหุบเขายาวที่อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำ Biobio ไหลผ่าน พื้นที่ตอนใต้เป็นป่าดึกดำบรรพ์ ทะเลสาบ ภูเขาไฟ ชายฝั่งทะเลมีเกาะขนาดเล็กจำนวนมาก

ภูมิอากาศ พื้นที่ตอนเหนือมีภูมิอากาศร้อนแบบทะเลทราย ตอนกลางมีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนคือ ฝนตกในฤดูหนาว แห้งแล้งในฤดูร้อน พื้นที่ตอนใต้มีภูมิอากาศอบอุ่นในฤดูร้อน ฤดูหนาวมีภูมิอากาศเย็นและชื้น

ประชากร 19,004,882 คน เป็นคนยุโรปและคนเชื้อสายผสมระหว่างยุโรปกับคนอินเดียนพื้นเมือง 88.9% คนพื้นเมืองเชื้อสาย Mapuche 9.1% Aymara 0.7% คนอินเดียนพื้นเมืองอื่น ๆ 1% และไม่สามารถระบุได้ 0.3% อัตราส่วนของประชากรจำแนกตามอายุ : อายุต่ำกว่า 14 ปี 19.24 % อายุระหว่าง15-24 ปี 13.85% อายุระหว่าง 25-54 ปี 43.58% อายุระหว่าง 55-64 ปี 11.09% และอายุมากกว่า 64 ปี 12.24% อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโดยรวม 80.94 ปี : เพศชาย 78.5 ปี เพศหญิง 82.8 ปี อัตราการเกิดเฉลี่ย 13.4 คนต่อประชากร 1,000 คน อัตราการตายเฉลี่ย 6.3 คนต่อประชากร 1,000 คน อัตราการเพิ่มของประชากร 1.19%

ศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 66.7% โปรเตสแตนต์นิกาย Evangelical 16.41% นิกาย Jehovah’s Witnesses 1% อื่น ๆ 3.4% ไม่สามารถระบุได้ 1.1 % ไม่นับถือศาสนา 11.53%

ภาษา ภาษาสเปน 99.5% (ภาษาราชการ) ภาษาอังกฤษ 10.2% ภาษา Mapudungun, Quechua, Aymara และ Rapa Nui (ภาษาท้องถิ่น) 1% อื่น ๆ 2.3% ไม่สามารถระบุได้ 0.2%

การศึกษา ประชากรตั้งแต่อายุ 15 ปีสามารถอ่านออกและเขียนได้ อัตราการรู้หนังสือ 96.9% ชาย 97% หญิง 96.7% การศึกษาแบ่งเป็น 4 ระดับคือ 1) ก่อนวัยเรียน 2) ประถมศึกษา 3) มัธยมศึกษา ซึ่งแบ่งเป็นด้านวิชาการและด้านเทคนิคและ 4) มหาวิทยาลัย การศึกษาภาคบังคับเริ่มตั้งแต่ระดับประถม–มัธยมรวม 16 ปี

การก่อตั้งประเทศ คำว่า ชิลี (Chile) น่าจะมาจากภาษาอินคา พบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นานกว่า 18,500 ปี แต่ชาวอินเดียนพื้นเมืองเข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณ 10,000 ปีที่ผ่านมา ในเขตหุบเขาและชายฝั่งทะเล ชนเผ่าอินคาขยายอิทธิพลเข้ามาทางตอนเหนือของชิลีในช่วงสั้น ๆ ก่อนที่ชาวสเปนจะเข้ามาเมื่อปี 2063 ชาวยุโรปกลุ่มแรกที่มาถึงชิลีนำโดยนาย Ferdinand Magellan พบเส้นทางเดินเรือผ่านภาคใต้ของชิลีที่ the Strait of Magellan ต่อมานาย Diego de Almagro และคณะเดินทางมายังชิลีเพื่อค้นหาทองคำ แต่ชิลีกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสเปนช่วงศตวรรษที่ 16 เมื่อนาย Pedro de Valdivia พบพื้นที่ซึ่งปัจจุบันคือ ซันติอาโก เมื่อ 12 ก.พ. 2084 และพบว่าชิลีมีศักยภาพด้านการเกษตรกรรม ชิลีได้รับเอกราชจากสเปนเมื่อ 18 ก.ย. 2353 ซึ่งถือเป็นวันชาติของชิลี เมื่อปี 2387 ตั้งสาธารณรัฐชิลี เมืองหลวงอยู่ที่กรุงซันติอาโก

วันชาติ 18 ก.ย. (วันประกาศเอกราชจากสเปนเมื่อ 18 ก.ย. 2353)

การเมือง ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขรัฐ และหัวหน้ารัฐบาลวาระ 4 ปีและไม่เกิน 2 สมัย ปัจจุบันนาย Sebastian Piñera Echenique ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี (11 มี.ค. 2561) การเลือกตั้งประธานาธิบดีชิลีครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อ 19 พ.ย. 2560 และการเลือกตั้งเพื่อชี้ขาด (run-off) เมื่อ 17 ธ.ค. 2560 ซึ่งนาย Sebastian Piñera ชนะด้วยคะแนน 54.6% (การเลือกตั้งประธานาธิบดีชิลีครั้งต่อไปจะจัดขึ้นใน พ.ย. 2564)

    ฝ่ายบริหาร : ประธานาธิบดีชิลีเป็นประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล มีอำนาจแต่งตั้งครม.

    ฝ่ายนิติบัญญัติ : 2 สภาคือ 1) วุฒิสภา มีสมาชิก 43 คน (จะเพิ่มขึ้นเป็น 50 คน ภายในปี 2565) มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของแต่ละเขตวาระ 8 ปี โดยจะมีการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกจำนวนกึ่งหนึ่งทุก 4 ปี และ 2) สภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิก 155 คน มาจากการเลือกตั้งวาระ 4 ปี การเลือกตั้งวุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อ 19 พ.ย. 2560 (ครั้งต่อไปจะมีขึ้นใน 19 พ.ย. 2564)

     ฝ่ายตุลาการ : ศาลสูงสุด: ศาลฎีกา (ประกอบด้วยประธานศาลและสมาชิก 20 คน) ศาลรัฐธรรมนูญ (ประกอบด้วยสมาชิก 7 คน) ศาลเลือกตั้ง (ประกอบด้วยสมาชิก 5 คน) การเลือกผู้พิพากษาและวาระการดำรงตำแหน่ง : ผู้พิพากษาศาลฎีกามาจากการแต่งตั้งของประธานาธิบดีและความเห็นชอบของวุฒิสภาศาลอื่นๆ : ศาลอุทธรณ์ ศาลอาญา ศาลทหาร ศาลตำรวจท้องที่ ศาลพิเศษและศาลในเรื่องต่าง ๆ เช่น ครอบครัว แรงงาน ศุลกากรภาษีและกิจการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

    พรรคการเมืองสำคัญ : พรรค Amplitical นาง Lily Perez เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Broad Front Coalition หรือ Frente Amplio (FA) นาง Beatriz Sanchez เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Broad Social Movement (MAS) นาย Fernando Zamorano เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Christian Democratic Party (PDC) นาย Fuad Chahin เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Citizen Power (Poder) นาง Karina Oliva เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Communist Party of Chile (PC) นาย Guillermo Teillier del Valle เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Democratic Revolution หรือ RD นาย Rodrigo Echecopar เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Equality Party (Igualdad) นาย Guillermo Gonzalez เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Green Ecological Party (PEV) นาย Felix Gonzalez เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Humanist Party (PH) นาย Octavio Gonzalez เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Independent Democratic Union (UDI) นาง Jacqueline Van Rysselberghe Herrera เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Independent Regionalist Party (PRI) นาย Alejandra Bravo Hidalgo หัวหน้าพรรค พรรค Let’s Go Chile Coalition (Chile Vamos) ประธานาธิบดี Sebastian Piñera เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Liberal Party (Partido Liberal de Chile) นาย Luis Felipe Ramos เป็นหัวหน้าพรรค พรรค National Renewal (RN) นาย Mario Desbordes เป็นหัวหน้าพรรค พรรค New Majority Coalition (Nueva Mayoria) นาง Michelle Bachelet อดีตประธานาธิบดีเป็นหัวหน้าพรรค พรรค Party for Democracy (PPD) นาย Heraldo Munoz เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Political Evolution (EVOPOLI) นาย Hernan Larrain Matte เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Progressive Party (PRO) นาย Camilo Lagos เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Radical Social Democratic Party (PRSD) นาย Carlos Maldonado Curti เป็นหัวหน้าพรรค และพรรค Socialist Party (PS) นาย Alvaro Elizalde Soto เป็นหัวหน้าพรรค

     กลุ่มกดดันทางการเมือง กลุ่ม Roman Catholic Church กลุ่มสหภาพแรงงงานใหญ่ 5 กลุ่ม และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

เศรษฐกิจ ชิลีเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมือง และมีระบบเศรษฐกิจแบบตลาด โดยการค้าระหว่างประเทศเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจมีนโยบายการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เป็นมิตรกับนักลงทุน มีนโยบายด้านการค้าการลงทุนที่เปิดกว้างโปร่งใสคาดการณ์ได้และเป็นกลาง ใช้ยุทธศาสตร์การจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) เป็นนโยบายการค้าหลักเพื่อขยายการส่งออก ทำให้ชิลีดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลก

ภาคการส่งออกมีมูลค่า 1 ใน 3 ของ GDP โดยสินค้าโภคภัณฑ์ครองสัดส่วน 60% ของการส่งออก และขณะที่ทองแดง สร้างรายได้ 20% ให้แก่รายได้ของรัฐ ในช่วงระหว่างปี 2546-2556 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของชิลีอยู่ที่ประมาณ 5% ต่อปี แม้จะได้รับผลกระทบจากวิกฤติการเงินโลก ปี 2558 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงอยู่ที่ 2.3% เนื่องจากราคาทองแดงในตลาดโลกตกต่ำ ส่งผลทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อและค่าเงินเปโซชิลีลดค่าลง

ชิลีมีการลงนามความตกลง FTA กับมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐฯ The EU, Mercosur จีน อินเดีย เกาหลีใต้ และเม็กซิโก เมื่อ ต.ค. 2558 ลงนามความตกลงเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership-CPTPP) ชื่อเดิมคือ ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement-TPP

ประธานาธิบดี Piñera ให้ความสำคัญกับกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ได้ร้อยละ 5 ต่อปี ปฏิรูประบบภาษีและเงินบำเหน็จบำนาญของภาครัฐบาล ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในภาครัฐและส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ เสนอนโยบายลดภาษีการทำธุรกิจและจัดสรรงบประมาณ 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี (แผนงบประมาณ 4 ปี) เพื่อลงทุนในระบบการศึกษาและสาธารณูปโภคใหม่ ๆ รวมถึงแก้ปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการลักลอบเดินทางเข้าเมืองที่ทำให้เกิดปัญหาสังคมในชิลี

     สกุลเงิน ตัวย่อสกุลเงิน : เปโซชิลี (Chilean Peso/CLP)

     อัตราแลกเปลี่ยนต่อดอลลาร์สหรัฐ : 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ : 718.96 เปโซชิลี

     อัตราแลกเปลี่ยนต่อบาท : 1 CLP : 0.041 บาท

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 277,075 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2561)

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 1.49%

ดุลบัญชีเดินสะพัด : ขาดดุล 4,102 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

หนี้สาธารณะ : 23.6% ของ GDP

หนี้ต่างประเทศ : 182,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทุนสำรองต่างประเทศ : 38,980 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี : 15,001 ดอลลาร์สหรัฐ

แรงงาน : 8.881 ล้านคน

อัตราการว่างงาน : 6.7%

อัตราเงินเฟ้อ : 2.2%

ดุลการค้าระหว่างประเทศ : ได้เปรียบดุลการค้า 7,920 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

มูลค่าการส่งออก : 69,230 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออก : ทองแดง ผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากปลา กระดาษและเยื่อกระดาษ เคมีภัณฑ์ และไวน์

คู่ค้าสำคัญ : จีน 27.58% สหรัฐฯ 14.5% ญี่ปุ่น 9.31% เกาหลีใต้ 6.19% บราซิล 4.97% สเปน 2.58% เปรู 2.55% เนเธอร์แลนด์ 2.40% แคนาดา 2.01%

มูลค่าการนำเข้า : 61,310 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้านำเข้า : น้ำมันแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสาร เครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต์ และก๊าซธรรมชาติ

คู่ค้าสำคัญ : จีน 23.83% สหรัฐฯ 18.05% บราซิล 8.62% อาร์เจนตินา 4.50% เยอรมนี 4.07% เม็กซิโก 3.28% ญี่ปุ่น 3.27%

การทหาร ประธานาธิบดีเป็นผู้บัญชาการกองทัพ กำลังพล 77,200 นาย ทบ. 46,350 นาย ทร. 19,800 นาย ทอ. 11,050 นาย กำลังพลสำรอง 40,000 นาย และกองกำลังกึ่งทหาร 44,700 นาย งบประมาณด้านการทหาร 5,483 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยุทโธปกรณ์สำคัญ ได้แก่ รถถัง 300 คัน รถลำเลียงพลหุ้มเกราะ 1,430 คัน รถถังปืนใหญ่อัตตาจร 24 คัน เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง 8 ชุด เครื่องบิน 244 เครื่อง เครื่องบินโจมตี/สกัดกั้น 44 เครื่อง เครื่องบินโจมตี 44 เครื่อง เครื่องบินลำเลียง 35 เครื่อง เครื่องบินฝึก 110 เครื่อง เฮลิคอปเตอร์ 93 เครื่อง เรือรบ 69 ลำ เรือฟริเกต 10 ลำ เรือดำน้ำ 4 ลำ เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง 81 ลำ

สมาชิกองค์การระหว่างประเทศ อาทิ APEC, BIS, CAN (associate), CD, CELAC, FAO, G-15, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (national committees), ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), LAES, LAIA, Mercosur, MIGA, MINUSTAH, NAM, OAS, OECD (enhanced engagement), OPANAL, OPCW, Pacific Alliance, PCA, SICA (observer), UN, UNASUR, UNCTAD, UNESCO, UNFICYP, UNHCR, UNIDO, Union Latina, UNMOGIP, UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO

การขนส่งและโทรคมนาคม ท่าอากาศยาน 481 แห่ง ใช้การได้ดี 90 แห่ง ท่าอากาศยานนานาชาติ 7 แห่ง : Chacalluta International Airport, Diego Aracena International Airport, Cerro Moreno International Airport, Mataveri International Airport หรือ Isla de Pascua Airport; Arturo Merino Benitez International Airport, El Tepual International Airport และ Presidente Carlos Ibáñez International Airport เส้นทางรถไฟ 7,281.5 กม. ถนน 77,764 กม. การโทรคมนาคม : โทรศัพท์พื้นฐาน 3.193 ล้านเลขหมาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ 23.013 ล้านเลขหมาย รหัสโทรศัพท์ +56 จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 11.650 ล้านคน รหัสอินเทอร์เน็ต .cl

การเดินทาง ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ และหนังสือเดินทางธรรมดา ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน) ชิลีตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อเหตุแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดและสึนามิ จึงควรศึกษาวิธีการรับมือกับภัยพิบัติและคู่มือการอพยพ รวมถึงปฎิบัติตามคำแนะนำของทางการชิลี

ความสัมพันธ์ไทย-ชิลี

ไทยกับชิลีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อ 29 ต.ค. 2505 เมื่อปี 2555 ไทยกับชิลีได้เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงโดยประธานาธิบดี Sebastian PIÑERA (ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีชิลีครั้งแรกระหว่างปี 2553-2557) เยือนไทยเป็นครั้งแรกเมื่อ 4-5 ต.ค. 2556 ซึ่งนับเป็นการเยือนไทยในรอบ 10 ปีของผู้นำชิลี และมีการลงนามจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีไทยกับชิลี (4 ต.ค. 2556) ซึ่งเป็น FTA ที่ครอบคลุมฉบับแรกระหว่างไทยกับภูมิภาคลาตินอเมริกา ทั้งนี้ ไทยเปิด สอท. ณ ซันติอาโก เมื่อ เม.ย. 2537 และชิลีเปิด สอท. ณ กรุงเทพฯ เมื่อ ก.ค. 2524

เมื่อปี 2561 ชิลีเป็นคู่ค้าของไทยอันดับที่ 4 ของไทยในอเมริกาใต้ มูลค่าการค้า 39,645.82 ล้านบาท โดยเป็นมูลค่าการส่งออก 24,996.39 ล้านบาท และมูลค่าการนำเข้า 14,649.43 ล้านบาท ไทยได้เปรียบดุลการค้า 10,346.96 ล้านบาท สินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลบรรจุกระป๋องและแปรรูป เครื่องซักผ้า/เครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก ปูนซีเมนต์ ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ ผลไม้บรรจุกระป๋องและแปรรูป ผ้าปักและผ้าลูกไม้ ผลิตภัณฑ์พลาสติก อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องนุ่งห่ม ครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์และส่วนประกอบ สินค้านำเข้าสำคัญได้แก่ สินแร่ โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ ผัก ผลไม้และผลไม้แปรรูป ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง

ข้อตกลงไทย-ชิลีที่สำคัญ ได้แก่ ความตกลงทางการค้า (ปี 2524) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ (ปี 2539) ความตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปี 2531) ความตกลงเพื่อการยกเว้นการตรวจลงตราแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ (ปี 2532) ความตกลงเขตการค้าเสรี (4 ต.ค. 2556)

ไทยและชิลีจะกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี โดยเฉพาะด้านการค้าหลังจากที่ความตกลงการค้าเสรีไทย–ชิลี มีผลบังคับใช้ ไทยมองว่าชิลีเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ที่สำคัญของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกาและผลักดันให้ชิลีใช้ไทยเป็นฐานสำหรับการขยายการค้าและการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย ตอ.ต. เนื่องจากไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคและมีศักยภาพในการเป็น Gateway ของชิลีในอาเซียน

 
 
 
 

ผู้นำชิลี

 
บันทึกข้อมูลเมื่อ: Dec. 24, 2019, 3:12 p.m.
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ: None |
รูปผู้นำชิลี
 

Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique

ตำแหน่ง ประธานาธิบดีชิลี

เกิด 1 ธ.ค. 2492 (อายุ 71 ปี/ปี 2563) ที่กรุงซานดิเอโก ประเทศชิลี เป็นบุตรคนที่ 6 ของนาย José Piñera Carvallo ซึ่งเป็นนักการทูต เคยดำรงตำแหน่ง ออท.ชิลีประจำองค์การสหประชาชาติ และนาง Magdalena Echenique Rozas ซึ่งเป็นเหลนของนาง Luisa Pinto Garmendia บุตรสาวของอดีตประธานาธิบดี Francisco Antonio Pinto (ดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2370-2372)

สถานภาพทางครอบครัว สมรสกับนาง Cecilia Morel ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่ Carlos Casanueva Institute เมื่อ ธ.ค. 2516 มีบุตร 4 คน

การศึกษา

ปี 2510 จบการศึกษาระดับมัธยมปลายที่ Colegio del Verbo Divino (Divine World Collage)

ปี 2514 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจเศรษฐกิจ จากมหาวิทยาลัย Pontifical Catholic University of Chile และได้รับรางวัล Raúl Iver Oxley Prize เนื่องจากมีผลการเรียนดีเด่น

ปี 2517 จบการศึกษาด้านเศรษฐกิจที่มหาวิทยาลัย Harvard ในสหรัฐฯ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้วยทุน Fullbright

ประวัติการทำงาน

ปี 2514-2531 ทำงานด้านการศึกษา โดยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติชิลี มหาวิทยาลัย Pontifical Catholic University of Chile และมหาวิทยาลัย Adolfo Ibáñez ในสาขาเศรษฐศาสตร์

ปี 2517-2521 เป็นที่ปรึกษาของธนาคาร Inter-American Development และธนาคารโลก

ปี 2519 ทำงานในโครงการของคณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจขององค์การสหประชาชาติ

รับผิดชอบภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน

ปี 2522 เปิดบริษัทบริการบัตรเครดิต Bancard ซึ่งให้บริการบัตรเครดิตแห่งแรก ในชิลี

ประวัติทางการเมือง

ปี 2531 เริ่มมีความเคลื่อนไหวทางการเมือง หลังประกาศตัวต่อต้านการที่อดีตประธานาธิบดี Augusto Pinochet ต้องการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจนถึงปี 2540 และให้การสนับสนุนนาย Eduardo Frei Ruiz-Tagle จากพรรค Christian Democrat ในการลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดี (นาย Eduardo Frei Ruiz-Tagle บุตรชายของอดีตประธานาธิบดี Eduardo Frei Montalva ซึ่งร่วมก่อตั้งพรรค Christian Democrat กับบิดาของประธานาธิบดี Piñera)

ปี 2533-2541 เข้าร่วมพรรค National Renewal และได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิก

ปี 2544-2547 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค National Renewal

ปี 2544 ต้องการลงสมัครรับเลือกตั้งวุฒิสมาชิก แต่ต้องถอนตัวเนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนจากพรรค Independent Democratic Union (ซึ่งเป็นพรรคพันธมิตร)

พ.ค. 2548 ประกาศลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีใน ธ.ค. 2548 พร้อมกับประกาศแนวทางการเมืองแบบ Christian humanism ซึ่งนาย Piñera ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนน 53% ทำให้นาย Piñera เป็นอภิมหาเศรษฐีคนแรกของชิลีที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีชิลี หลังรับตำแหน่งได้ประกาศขายทรัพย์สินที่มีในบริษัท Axion และสายการบิน LAN รวมถึงนำทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลงทุนใน Blind trusts เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างการดำรงตำแหน่งทางการเมือง

11 มี.ค. 2553-11 มี.ค. 2557 ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 34 ของชิลี

17 ธ.ค. 2560 ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่ 2 ด้วยคะแนน 54%

11 มี.ค. 2561 เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นวาระที่ 2

ประวัติชีวิต

เป็นสมาชิกของ The Inter-American Dialogue ซึ่งเป็น Think Tank ด้านการเมืองระหว่างประเทศของสหรัฐฯ ตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตัน

นิตยสาร Forbes ประเมินเมื่อ มี.ค. 2553 ว่า ประธานาธิบดี Piñera มีทรัพย์สินประมาณ 2,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากธุรกิจบัตรเครดิตและหุ้นของสายการบิน LAN

ประธานาธิบดี Piñera ถูกมองว่าเป็นคนโชคไม่ดีนัก ดังจะเห็นได้จากการที่สำนักข่าว BBC เคยทำรายการเกี่ยวกับโชคร้ายที่เกิดขึ้นกับชิลีในขณะที่ประธานาธิบดี Piñera ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีออกอากาศถึง 6 ตอน

ถูกนาย José Mujica อดีตประธานาธิบดีอุรุกวัยวิจารณ์ว่าเป็นคนไม่มีเสน่ห์

ประธานาธิบดี Piñera ทำธุรกิจหลายด้าน เคยตั้งบริษัทผู้แทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท Apple ในชิลี รวมถึงทำธุรกิจก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ สิ่งพิมพ์ รายการโทรทัศน์ สายการบิน เจ้าของสโมสรฟุตบอล รวมถึงถือหุ้นในบริษัทขนาดใหญ่ในชิลี

#8c7b75 - right
 

คณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีชิลี

ประธานาธิบดี Sebastian Piñera Echenique

รมว.ประจำ สนง.เลขาธิการประธานาธิบดี Felipe Ward

รมว.ประจำ สนง.เลขาธิการ ครม. (โฆษกรัฐบาล) Cecilia Perez

รมว.กระทรวงเกษตร Antonio Walker

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจ การพัฒนาและการท่องเที่ยว Lucas Palacios

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ Marcela Cubillos

รมว.กระทรวงพลังงาน Susana Jimenez

รมว.กระทรวงสิ่งแวดล้อม Carolina Schmidt

รมว.กระทรวงการคลัง Ignacio Briones

รมว.กระทรวงการต่างประเทศ Roberto Ampuero Espinoza

รมว.กระทรวงสาธารณสุข Emilio Santelices

รมว.กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง Cristian Monckeberg

รมว.กระทรวงมหาดไทยและการรักษา Gonzalo Blumel

ความปลอดภัยสาธารณะ

รมว.กระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน Hernan Larrain

รมว.กระทรวงแรงงานและความมั่นคงทางสังคม María José Zaldívar

รมว.กระทรวงเหมืองแร่ Baldo Prokurica

รมว.กระทรวงสินทรัพย์แห่งชาติ Julio Isamit

รมว.สภาวัฒนธรรมและศิลปะแห่งชาติ Consuelo Valdes Chadwick

รมว.กระทรวงกลาโหม Alberto Espina Otero

รมว.กระทรวงการประสานนโยบาย Gabriel De La Fuente

รมว.กระทรวงโยธาธิการ Juan Andres Fontaine

รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคม Alfredo Moreno

รมว.กระทรวงกีฬา Cecilia Pérez

รมว.กระทรวงการขนส่งและโทรคมนาคม Gloria Hutt

รมว.กิจการสตรีและความเท่าเทียมทางเพศ Isabel Pia

ผู้ว่าการธนาคารชาติ Mario Marcell Cullell

--------------------------------------------------

(ต.ค. 2562)