สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้

South Asian Association for Regional Cooperation

บันทึกข้อมูลเมื่อ: Dec. 24, 2019, 10:13 p.m.
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 24, 2019, 10:13 p.m.
ธงสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้
 

สมาชิก รวม 8 ประเทศ : บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย มัลดีฟส์ เนปาล ปากีสถาน ศรีลังกา และอัฟกานิสถาน ซึ่งเข้าเป็นสมาชิกล่าสุดเมื่อปี 2550 ประเทศผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน อิหร่าน ญี่ปุ่น มอริเชียส เมียนมา เกาหลีใต้ สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป

ภารกิจ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 8 ธ.ค. 2528 โดยความริเริ่มของอดีตประธานาธิบดีเซียอูร์ ราห์มาน ของบังกลาเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พลังงาน สิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสารมวลชน การติดต่อระหว่างประชาชน การบรรเทาความยากจน ความมั่นคง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียใต้

เป้าหมาย SAARC กำหนดเป้าหมายทศวรรษ (Designated SAARC Decade) เป็นแนวทางการดำเนินงานขององค์การ คือ 1) SAARC Decade of the Girl Child ช่วงปี 2534-2543 2) SAARC Decade of the Rights of the Child ช่วงปี 2544-2553 3) SAARC Decade of Poverty Alleviation ช่วงปี 2549-2558 และปัจจุบัน คือ SAARC Decade of Intra-regional Connectivity ช่วงปี 2553-2563

ในอนาคต จีนอาจได้รับการยกสถานะขึ้นเป็นสมาชิก เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากปากีสถาน บังกลาเทศ และเนปาล แม้อินเดียยังคัดค้าน ขณะเดียวกันอินเดียสนับสนุนให้รัสเซียเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ เพื่อถ่วงดุลกับจีน รวมทั้งสนับสนุนเมียนมาขึ้นเป็นสมาชิก นอกจากนี้ อินโดนีเซียสนใจจะเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์โดยได้รับการสนับสนุนจากศรีลังกา

SAARC มีการประชุมสุดยอดประจำปี และการประชุม รมว.กระทรวงการต่างประเทศ ปีละ

2 ครั้ง หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ โดยเรียงตามลำดับตัวอักษร

การประชุมสุดยอด SAARC รวมแล้ว 19 ครั้ง โดยการประชุมครั้งที่ 19 เนปาลเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแทนปากีสถาน ซึ่งถูกยกเลิก เนื่องจากอินเดีย บังกลาเทศ ภูฏาน อัฟกานิสถาน ศรีลังกา และมัลดีฟส์ ประกาศคว่ำบาตรไม่เข้าร่วมการประชุม จากกรณีความไม่พอใจที่ปากีสถานแทรกแซงกิจการภายในของประเทศเพื่อนบ้าน และมีส่วนสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายให้เข้าไปเคลื่อนไหวในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งขัดกับเป้าหมายของ SAARC ที่ต้องการแก้ไขและปราบปรามปัญหาการก่อการร้ายให้เป็นไปในบรรทัดฐานเดียวกัน

การประชุมสุดยอด SAARC ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 20 จะจัดขึ้นที่อิสลามาบัดของปากีสถาน ในปี 2563 (เลื่อนมาจากปี 2562) จะเป็นการประชุมที่เน้นถึงปัญหาความมั่นคง และการส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ ภายในภูมิภาค เป้าหมายหนึ่งของการประชุม คือ จะพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงระหว่างอินเดียกับปากีสถาน ซึ่งมีปัญหาข้อพิพาทและการเผชิญหน้าทางการทหารบริเวณแนวพรมแดนในแคว้นแคชเมียร์อยู่บ่อยครั้ง

การส่งเสริมความแข็งแกร่งของ SAARC มีความสําคัญมากต่อบทบาทในเศรษฐกิจโลกของเอเชียใต้ในอนาคต เนื่องจากศักยภาพทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียใต้ที่มีประชากรมากถึง 1,700 ล้านคน คิดเป็น 21% ของประชากรโลก และมีมูลค่า GDP ตามอํานาจการซื้อถึง 9.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ SAARC ยังต้องมุ่งเน้นให้เกิดความเชื่อมโยงที่มีคุณภาพและการมีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ทั้งทางรถไฟ ถนน อากาศ ทะเล แม่น้ำ และดิจิทัล รวมทั้งต้องคํานึงถึงการเคลื่อนย้ายของประชากรซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกัน ทั้งนี้ การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชนในภูมิภาคเป็นกลไกสําคัญที่จะนํามาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและศักยภาพใหม่ ๆ ของเอเชียใต้ต่อไป

 
 
 
 

ผู้นำสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้

 
บันทึกข้อมูลเมื่อ: Dec. 24, 2019, 10:13 p.m.
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ: None |
รูปผู้นำสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้
 

เลขาธิการ มาจากการแต่งตั้งของสภารัฐมนตรีจากประเทศสมาชิก หมุนเวียนเรียงตามลำดับตัวอักษร

มีวาระ 3 ปี เลขาธิการคนปัจจุบัน คือ นาย Amjad Hussian B. Sial (อายุ 62 ปี/ปี 2563) จากปากีสถาน

รับตำแหน่งเมื่อ 1 มี.ค. 2560 และจะครบวาระ ใน 1 มี.ค.2563

#8c7b75 - right
 

คณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการ กาฐมาณฑุ เนปาล