สาธารณรัฐเคนยา

Republic of Kenya

บันทึกข้อมูลเมื่อ: Dec. 25, 2019, 10:38 a.m.
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 25, 2019, 10:38 a.m.
ธงเคนยา
 

เมืองหลวง ไนโรบี

ที่ตั้ง ภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก ระหว่างเส้นละติจูดที่ 1 องศาเหนือ กับเส้นลองจิจูดที่ 38 องศาตะวันออก พื้นที่ 580,367 ตร.กม. มีชายแดนทางบกยาว 3,457 กม. และมีชายฝั่งยาว 536 กม.

อาณาเขต

    ทิศเหนือ ติดกับเอธิโอเปีย 867 กม.

    ทิศใต้ ติดกับแทนซาเนีย 775 กม.

    ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับโซมาเลีย 684 กม.

    ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับมหาสมุทรอินเดีย 536 กม.

    ทิศตะวันตก ติดกับยูกันดา 814 กม.

    ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดกับเซาท์ซูดาน 317 กม.

ภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบก่อนที่จะยกตัวเป็นที่ราบสูง Great Rift Valley ในภาคกลางของประเทศ และมีที่ราบสูงที่อุดมสมบูรณ์ทางตะวันตกของประเทศ

ภูมิอากาศ มีอากาศแบบเขตร้อน ร้อนชื้นบริเวณชายฝั่งทะเล ตอนกลางของประเทศมีอากาศเย็น และร้อนแห้งแล้งทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงที่มีอากาศร้อนที่สุด คือ ก.พ.-มี.ค. มีฝนตกชุกประมาณ มี.ค.-พ.ค. หนาวที่สุด คือ ก.ค.-ส.ค. และฝนตกประปรายประมาณ ต.ค.-พ.ย.

ประชากร 52,573,967 คน (ปี 2562 ประมาณการของสหประชาชาติ)

รายละเอียดประชากร มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์จากหลายชนเผ่า ได้แก่ เผ่า Kikuyu 17.2% Luhya 13.8% Kalenjin 12.9% Luo 10.5% Kamba 10.1% Somali 6.2% Kisii 5.7% Mijikenda 5.1% Meru 4.3% Turkana 2.6% Masai 2.2% อื่น ๆ 9.4% อัตราส่วนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปี) 39.03% วัยรุ่นถึงวัยกลางคน (15-64 ปี) 57.88% และวัยชรา (65 ปีขึ้นไป) 3.08% อายุขัยเฉลี่ยของประชากร 64.6 ปี ชาย 63.1 ปี และหญิง 66.1 ปี อัตราการเกิด 22.6 คนต่อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 6.7 คนต่อประชากร 1,000 คน อัตราการเพิ่มของประชากร 1.57%

ศาสนา คริสต์ 83% เป็นนิกายโปรเตสแตนต์ 47.7% นิกายโรมันคาทอลิก 23.4% และนิกายอื่น 11.9% อิสลาม 11.2% ความเชื่อตามประเพณีดั้งเดิม 1.7% และอื่น ๆ 1.6% ผู้ไม่นับถือศาสนา 2.4% และไม่สามารถระบุได้ 0.2%

ภาษา ภาษาสวาฮีลี หรือคิสวาฮีลี และภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ และมีการใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก

การศึกษา อัตราการรู้หนังสือ 78%

การก่อตั้งประเทศ นายโจโม เคนยัตตา (Jomo Kenyatta) นำประเทศพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของ สหราชอาณาจักรเมื่อปี 2506 และจัดการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2507 ซึ่งพรรค Kenya African National Union (KANU) ชนะการเลือกตั้ง และนายเคนยัตตาได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนแรก พร้อมทั้งประกาศให้เคนยาเป็นสาธารณรัฐอยู่ในเครือจักรภพของสหราชอาณาจักร ประธานาธิบดีเคนยัตตาบริหารประเทศจนถึงแก่อสัญกรรมเมื่อปี 2521 นาย Daniel arap Moi ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแทนจนถึงปี 2545 เคนยาปกครองโดยพรรคการเมืองเดียวจนถึงเมื่อ ธ.ค. 2534 จึงเปลี่ยนการบริหารประเทศมาสู่ระบอบเสรีประชาธิปไตยหลายพรรคแบบตะวันตก

วันชาติ 12 ธ.ค. (วันประกาศเอกราชจากสหราชอาณาจักรเมื่อปี 2506)

การเมือง ระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐที่มีประธานาธิบดีมีอำนาจสูงสุด

    ฝ่ายบริหาร : ประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งประมุขแห่งรัฐ หัวหน้ารัฐบาล และ ผบ.ทหารสูงสุด วาระดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี ไม่เกิน 2 วาระ ปัจจุบัน คือ ประธานาธิบดี Uhuru Kenyatta (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 9 เม.ย. 2556) ประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขของรัฐ และหัวหน้าฝ่ายรัฐบาล ตำแหน่งนายกรัฐมนตรียกเลิกไปตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อปี 2556 การเลือกตั้งเมื่อ 8 ส.ค. 2560 ประธานาธิบดี Uhuru Kenyatta ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนน 54.17% แต่นาย Raila Odinga (คู่แข่ง) ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง และร้องเรียนต่อศาลฎีกา ซึ่งต่อมาศาลฎีกาได้ประกาศให้การเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นโมฆะ และกำหนดให้มีการเลือกตั้งภายใน 60 วัน ซึ่งกำหนดจัดเลือกตั้งใหม่เป็น 17 ต.ค. 2560 แต่เลื่อนเป็น 26 ต.ค. 2560 ซึ่งประธานาธิบดี Uhuru Kenyatta ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนน 98.26% จากผู้ออกมาใช้สิทธิ 38.84% แต่ฝ่ายค้านไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง และยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาว่าการเลือกตั้งไม่ชอบธรรม ต่อมาเมื่อ 20 พ.ย. 2560 ศาลฎีกายกคำร้องดังกล่าว จากนั้นเมื่อ 28 พ.ย. 2560 ประธานาธิบดี Uhuru Kenyatta สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี ทั้งนี้การเลือกตั้งประธานาธิบดีเคนยาครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในปี 2565

    ฝ่ายนิติบัญญัติ : เป็นระบบ 2 สภา ได้แก่ วุฒิสภา มีสมาชิก 67 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 47 คน และ 20 คน มาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน ในจำนวนนี้เป็นสตรี 16 คน ผู้แทนเยาวชน 2 คน และผู้แทนคนทุพพลภาพ 2 คน วาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี ส่วนสภาผู้แทนราษฎร (National Assembly) มีสมาชิก 349 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 290 คน เป็นสตรี 47 คน และสภาผู้แทนราษฎรเสนอ 12 คน โดยแบ่งเป็นผู้แทนเยาวชน 6 คน และผู้แทนคนทุพพลภาพ 6 คน วาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี

    ฝ่ายตุลาการ : มีศาลฎีกา ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา และองค์คณะผู้พิพากษา 5 คน

    พรรคการเมืองสำคัญ : พรรค Jubilee Party of Kenya หัวหน้าพรรค คือ ประธานาธิบดี Uhuru Kenyatta ซึ่งเป็นการรวมตัวของพรรคต่าง ๆ รวม 11 พรรค ได้แก่ พรรค Jubilee Alliance Party (JAP), พรรค Alliance Party of Kenya หรือ AKP [Kiraitu MURUNGI], พรรค United Republican Party (URP), พรรค Grand National Union (GNU), พรรค New FORD–Kenya (NFK), พรรค FORD People (FP), พรรค United Democratic Forum (UDF), พรรค Chama Cha Uzalendo (CCU), พรรค Republican Congress (RC), พรรค The National Alliance (TNA) และพรรค The Inde-pendence Party (TIP)

    พรรคการเมืองอื่น เช่น พรรค National Super Alliance (NASA) หัวหน้าพรรค คือ นาย Raila Odinga ซึ่งเป็นการรวมตัวของพรรค Orange Democratic Movement (ODM), พรรค Wiper Democratic Movement (Wiper), พรรค Forum for the Restoration of Democracy-Kenya (FORD-Kenya), พรรค Amani National Congress (ANC), พรรค National Rainbow Coalition, พรรค Progressive Party of Kenya, พรรค Chama Cha Uzalendo (CCU) และพรรค Muungano Party (MP)

    กลุ่มการเมืองที่เคลื่อนไหวกดดันรัฐบาล : Council of Islamic Preacher of Kenya, Kenya Human Rights Commission, Muslim Human Rights Forum, National Muslim Leaders Forum, Protestant National Council of Churches of Kenya

เศรษฐกิจ เคนยาเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศสมาชิกตลาดร่วมแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ (Common Market for Eastern and Southern Africa-COMESA) โดยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการเงิน ตลอดจนเป็นแหล่งกระจายสินค้าในแอฟริกาตะวันออก ปัจจุบัน เคนยาประสบปัญหาขาดดุลการค้าจำนวนมาก เนื่องจากสินค้าส่งออกหลักของเคนยาเป็นสินค้าเกษตร ซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศและราคาในตลาดโลกได้ง่าย

รัฐบาลเคนยามีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ โดยกำหนดมาตรการที่เปิดโอกาสให้ต่างชาติลงทุนได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องมีหุ้นส่วนเป็นคนท้องถิ่น รวมทั้งให้การสนับสนุนและให้สิทธิพิเศษสำหรับภาคธุรกิจที่เน้นเรื่องการพัฒนาหรือยังขาดแคลน เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เกษตรแปรรูป การสื่อสาร สถาบันการเงิน ภาคธุรกิจ การผลิตและการค้า การก่อสร้าง

เศรษฐกิจเคนยาขยายตัวได้ดี เนื่องจากแรงงานมีคุณภาพ ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ดี อย่างไรก็ตาม การที่ประเทศยังมีปัญหาอาชญากรรมและความไม่ปลอดภัยจากกลุ่มก่อการร้ายส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชันอย่างกว้างขวางเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้รัฐบาลไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากในและต่างประเทศ

    สกุลเงิน ตัวย่อสกุลเงิน : Kenyan Shilling หรือ KES

    อัตราแลกเปลี่ยนต่อดอลลาร์สหรัฐ : 1 ดอลลาร์สหรัฐ : 103.25 Kenyan Shilling

    อัตราแลกเปลี่ยนต่อบาท : 1 บาท : 3.42 Kenyan Shilling (ต.ค. 2562)

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 34,860 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณการปี 2562 ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ)

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 3.9% (ประมาณการปี 2562 ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ)

รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี : 5,380 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณการปี 2562 ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ)

แรงงาน : 21,190,309 คน (ประมาณการปี 2562 ของธนาคารโลก)

อัตราการว่างงาน : 13% (ปี 2562 เป็นข้อมูลจาก Kenyan National Employment Authority)

อัตราเงินเฟ้อ : 4.7% (ประมาณการปี 2562 ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ)

ผลผลิตทางการเกษตร : ชา กาแฟ ข้าวโพด ข้าวสาลี อ้อย ผลไม้ ผัก ผลิตภัณฑ์จากนม เนื้อวัว ปลา หมู สัตว์ปีก ไข่

ผลผลิตอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภคขนาดเล็ก เช่น พลาสติก เฟอร์นิเจอร์ สิ่งทอ เสื้อผ้า สบู่ แป้งทำอาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พืชสวน การกลั่นน้ำมัน อลูมิเนียม เหล็กกล้า ตะกั่ว การท่องเที่ยว

ดุลการค้าระหว่างประเทศ : ขาดดุล 10,198 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

มูลค่าการส่งออก : 5,792 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออก : ชา พืชสวน กาแฟ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปลา ซีเมนต์ และเครื่องนุ่งห่ม

คู่ค้าส่งออกที่สำคัญ : ยูกันดา 10.8% ปากีสถาน 10.6% สหรัฐฯ 8.1% เนเธอร์แลนด์ 7.3% สหราชอาณาจักร 6.4% แทนซาเนีย 4.8% สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 4.4%

มูลค่าการนำเข้า : 15,990 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้านำเข้า : เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง น้ำมัน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ยานยนต์ เหล็ก เรซิ่น และพลาสติก

คู่ค้านำเข้าที่สำคัญ : จีน 22.5% อินเดีย 9.9% สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 8.7% ซาอุดีอาระเบีย 5.1% ญี่ปุ่น 4.5%

คู่ค้าสำคัญ : จีน ยูกันดา อินเดีย ปากีสถาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ทรัพยากรธรรมชาติ : หินปูน โซดาไฟ เกลือ อัญมณี แร่ฟลูออไรต์ ดินเบา (diatomite) แร่สังกะสี ยิปซัม สัตว์ป่า และพลังงานน้ำ

การทหารและความมั่นคง

การทหาร : งบประมาณด้านการทหาร 1,275 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 1.44% ของ GDP (ปี 2561) กำลังพลรวม : ทหาร 24,100 คน แยกเป็น ทบ. 20,000 คน ทร. 1,600 คน และ ทอ. 2,500 คน นอกจากนี้ยังมีกองกำลังกึ่งทหาร 5,000 คน ยุทโธปกรณ์สำคัญ : รถหุ้มเกราะอย่างน้อย 370 คัน บ. 43 ลำ ฮ.ประมาณ 80 ลำ

ปัญหาด้านความมั่นคง

1. ภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้าย โดยเมื่อ 15 ม.ค. 2562 กลุ่ม al-Shabaab ซึ่งมีฐานที่มั่นในโซมาเลียและเกี่ยวข้องกับกลุ่มอัลกออิดะฮ์ก่อเหตุยิง เผารถยนต์ และระเบิดฆ่าตัวตายบริเวณและภายในโรงแรม Dusit D2 และอาคารสำนักงานในเขต Westlands ในไนโรบี ทำให้มีผู้เสียชีวิต 21 คน โดยก่อนหน้านี้ เมื่อ ก.ย. 2556 กลุ่ม al-Shabaab ก่อเหตุบุกยึดห้างสรรพสินค้า Westgate ในในโรบี ทำให้มีผู้เสียชีวิต 67 คน และเมื่อ เม.ย. 2558 กลุ่ม al-Shabaab ก่อเหตุยิงที่มหาวิทยาลัย Garissa ทาง ตอ.ของเคนยา ทำให้มีผู้เสียชีวิต 148 คน

2. คอร์รัปชันขนาดใหญ่ซึ่งมีมาโดยตลอด ที่ปรากฏเมื่อปี 2562 คือการฟ้องร้อง รมว.กระทรวงการคลัง กรณีโครงการสร้างเขื่อน Arror และเขื่อน Kimwarer ในภูมิภาค Rift Valley ของเคนยา โดยอัยการระบุว่า บริษัทของอิตาลีชนะการประมูลเมื่อปี 2558 มีการจ่ายเงิน 180 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ไม่มีการดำเนินการโครงการใด ๆ เกิดขึ้น ส่งผลให้รัฐบาลเริ่มต่อสู้กับคอร์รัปชันอย่างจริงจังมากขึ้น

3. ปัญหาการดำเนินความสัมพันธ์กับจีน ซึ่งเคนยาขาดดุลการค้าและติดกับดักเป็นหนี้จีนจากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

สมาชิกองค์การระหว่างประเทศ : ACP, AfDB, AU, Commonwealth of Nations (C), COMESA, EAC, EADB, FAO, G-15, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IGAD, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINURCAT, MONUC, NAM, OPCW, PCA, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIS, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO และ WTO

การขนส่งและโทรคมนาคม : ท่าอากาศยาน 197 แห่ง ที่สำคัญได้แก่ Jomo Kenyatta International Airport เมืองท่าสำคัญได้แก่ เมืองท่ามอมบาซา (MOMBASA) เป็นเมืองท่าสำคัญของประเทศและเป็นศูนย์กลางในการขนส่งสินค้าของประเทศในแอฟริกาตะวันออกที่ไม่มีชายฝั่งทะเล (ยูกันดา บุรุนดี รวันดา เซาท์ซูดาน และคองโก รวมถึงภาคตะวันตกของโซมาเลีย) และกำลังอยู่ระหว่างสร้างท่าเรือน้ำลึก Lamu เป็นท่าเรือแห่งใหม่ ร่วมกับเอธิโอเปีย และเซาท์ซูดาน เส้นทางรถไฟ ระยะทาง 3,819 กม. ถนน ระยะทาง 171,800 กม. การโทรคมนาคม : โทรศัพท์พื้นฐานให้บริการประมาณ 69,861 เลขหมาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ 42.8 ล้านเลขหมาย (ปี 2560) รหัสโทรศัพท์ +254 จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 12.165 ล้านคน (ปี 2559) รหัสอินเทอร์เน็ต .ke เว็บไซต์การท่องเที่ยว www.tourism.go.ke

การเดินทาง : การบินไทยไม่มีเที่ยวบินตรง แต่สายการบิน Kenya Airways มีเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ-กรุงไนโรบี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9-10 ชม. หนังสือเดินทางของไทยทุกประเภทต้องขอรับการตรวจลงตราเพื่อเดินทางเข้าเคนยา โดยติดต่อที่ สอท.เคนยา/กรุงเทพฯ

สถานการณ์สำคัญที่น่าติดตาม :

1. การดำเนินตามนโยบาย Big Four Action Plan ของรัฐบาล ซึ่งต้องการพัฒนาเคนยาใน 4 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) การเพิ่มการผลิต (Enhancing Manufacturing) โดยมีเป้าหมายให้ถึง 20% ของ GDP ในปี 2565 จากเดิมที่ 9.2% และเน้นการสร้างงานในพื้นที่ 2) ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security and Nutrition) เป็นการให้คำมั่นว่าเคนยาจะมีความมั่นคงทางอาหารอย่างแน่นอน 3) การดูแลสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage) 4) ที่อยู่อาศัยราคาไม่แพง (Affordable Housing) โดยเป็นที่พักอาศัยใหม่จำนวน 500,000 หน่วย

2. การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ตามที่ประธานาธิบดีให้คำมั่น

3. การจัดการปัญหาการก่อการร้ายที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเคนยาที่มีการขยายตัวสูง โดย GDP ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เฉลี่ยอยู่สูงกว่า 5% และปี 2562 คาดว่าจะอยู่ที่ 5.7-5.9% จากการฟื้นตัวของภาคการเกษตรและการท่องเที่ยว

ความสัมพันธ์ไทย-เคนยา :

ความสัมพันธ์ด้านการทูต

ไทยและเคนยาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อ 25 ก.ค. 2510 ไทยเปิด สอท. ณ ไนโรบี เมื่อปี 2521 ส่วนเคนยาเปิด สอท.เคนยา/กรุงเทพฯ เมื่อ ต.ค. 2549 ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เคนยาราบรื่น

เคนยามีความสำคัญต่อไทยในทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ เคนยามีศักยภาพเป็นหุ้นส่วนหลักทางยุทธศาสตร์ของไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม โดยการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม (Joint Commission-JC) ระหว่างไทยกับเคนยา ครั้งแรกเมื่อ 17-18 มิ.ย. 2553 ที่ไนโรบี ทั้งสองฝ่ายตกลงจะสำรวจลู่ทางเพิ่มปริมาณการค้า และผลักดันการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee) เพื่อเป็นกลไกในการดำเนินการดังกล่าว และเร่งรัดการจัดทำความตกลงด้านต่าง ๆ ระหว่างกันที่คั่งค้างอยู่

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

เมื่อปี 2561 การค้าระหว่างไทย-เคนยา มีมูลค่า 269.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (8,634.24 ล้านบาท) ไทยส่งออกไปเคนยา 224.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (7,811.53 ล้านบาท) และนำเข้าจากเคนยา 25.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (0.44 ล้านบาท) ทำให้ไทยได้เปรียบดุลการค้าเคนยา 219.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (6,988.81 ล้านบาท) และในช่วง ม.ค.-ส.ค. 2562 การค้าไทย-เคนยา มีมูลค่า 167.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (5,265.64 ล้านบาท) ไทยส่งออก 142.97 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (4,491.43 ล้านบาท) และนำเข้า 24.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (774.21 ล้านบาท)

สินค้าที่ไทยส่งออกไปเคนยา ได้แก่ ข้าว รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำตาลทราย เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง และในช่วง ม.ค.-ส.ค. 2562 ได้แก่ ข้าว รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ น้ำตาลทราย ผลิตภัณฑ์ยาง

สินค้าที่ไทยนำเข้า ได้แก่ เคมีภัณฑ์ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป และกึ่งสำเร็จรูป สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ และในช่วง ม.ค.-ส.ค. 2562 ได้แก่ เคมีภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป และกึ่งสำเร็จรูป เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ ทั้งนี้ ปรากฏข้อมูล มีคนไทยในเคนยาประมาณ 55 คน (ปี 2559)

ด้านการท่องเที่ยว ปี 2561 นักท่องเที่ยวเคนยาเดินทางมาไทย มีจำนวน 4,720 คน และในช่วง ม.ค.-ส.ค. 2562 มีจำนวน 2,459 คน

ข้อตกลงสำคัญ : ความตกลงว่าด้วยการเดินอากาศ (6 ก.ย. 2534) ความตกลงด้านการค้า (8 มี.ค. 2536) ความตกลงระหว่างสภาหอการค้าไทยและ Kenya National Chamber of Commerce and Industry (KNCCI) (10 มิ.ย. 2536) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว (2 ธ.ค. 2547) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการอุทยานและสัตว์ป่า (9 พ.ย. 2548) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคี (9 พ.ย. 2548)

ร่างความตกลงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้แก่ 1) Draft Agreement for the Promotion and Protection of Investments 2) Draft MOU on Health Collaboration 3) Draft MOU between Kenya Investment Authority and the office of the Board of Investment of Thailand 4) Draft MOU on Cooperation in Higher Education, Science and Technology 5) Draft MOU in the Area of Geology and Mineral Exploration, Min-ing, Processing, Trade and Investment in Minerals และ 6) Draft Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income

 
 
 
 

ผู้นำเคนยา

 
บันทึกข้อมูลเมื่อ: Dec. 25, 2019, 10:38 a.m.
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ: None |
รูปผู้นำเคนยา
 

นายอูฮูรู มุยไก เคนยัตตา

(Uhuru Muigai Kenyatta)

ตำแหน่ง ประธานาธิบดีเคนยา

เกิด 26 ต.ค. 2504 (อายุ 59 ปี/ปี 2563) ที่ไนโรบี เคนยา เป็นบุตรคนโตของนาย Jomo Ken-yatta ผู้ก่อตั้งประเทศ และเป็นประธานาธิบดีคนแรกของเคนยา (ปี 2507-2521)

การศึกษา

- ระดับมัธยมศึกษาที่ รร. St.Mary ที่ไนโรบี

- รัฐศาสตรบัณฑิตจาก Amherst College สหรัฐฯ

สถานภาพทางครอบครัว สมรสกับนาง Margaret Gakuo (อายุ 56 ปี/ปี 2563) เมื่อปี 2534 มีบุตร 3 คน ได้แก่ Jomo, Ngina และ Jaba

ประวัติการทำงาน

ก่อนปี 2522 - ทำงานกับบริษัท Wilham Kenya Limited เกี่ยวกับการส่งออกสินค้าเกษตร

ปี 2522-2523 - ทำงานธนาคารพาณิชย์เคนยา

ประวัติทางการเมือง

ปี 2544-2545 - รมว.กระทรวงกิจการรัฐบาลท้องถิ่น

ปี 2545 - ส.ส.เขต Gatundu South

ปี 2545-2550 - หัวหน้าพรรค Kenya African National Union สังกัดพรรค Party of National Unity

ม.ค. 2551 - รมว.กระทรวงกิจการรัฐบาลท้องถิ่น

ปี 2551-2556 - รอง นรม.เคนยา และควบตำแหน่ง รมว.กระทรวงการคลังเคนยา ในระหว่างปี 2552-2555

9 เม.ย. 2556 - ชนะการเลือกตั้งทั่วไป และเป็นประธานาธิบดีคนที่ 4 ของเคนยา (ด้วยคะแนน 50.03%)

10 ก.ย. 2559 - ประธานาธิบดี Uhuru Kenyatta ประกาศตั้งพรรคการเมืองใหม่ ชื่อพรรค Jubilee Alliance เพื่อเตรียมลงเลือกตั้งทั่วไปในปี 2560

8 ส.ค. 2560 - ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี ด้วยคะแนน 54.17% แต่ฝ่ายค้านไม่ยอมรับผล

การเลือกตั้งและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา

26 ต.ค. 2560 - ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี ซึ่งจัดขึ้นอีกครั้ง ด้วยคะแนน 98.26% จาก

ผู้ออกมาใช้สิทธิ 38.84% ฝ่ายค้านประท้วงโดยระบุว่าการเลือกตั้งไม่ชอบธรรม

20 พ.ย. 2560 - ศาลฎีกามีคำสั่งให้ผลการเลือกตั้งเมื่อ 8 ส.ค. 2560 เป็นโมฆะ และยกคำร้อง กรณีที่ฝ่ายค้านกล่าวหาว่าการเลือกตั้งเมื่อ 26 ต.ค. 2560 ไม่ชอบธรรม

28 พ.ย. 2560 - สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี

#8c7b75 - right
 

คณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีเคนยา

ประธานาธิบดี Uhuru Muigai Kenyatta

รองประธานาธิบดี William Ruto

รมว.มหาดไทยและประสานงานกับรัฐบาล Fred Okengo Matiang'i, Dr.

รมว.กระทรวงกลาโหม Raychelle A. Omamo

รมว.กระทรวงการคลังและการวางแผน Henry K. Rotich

รมว.กระทรวงการต่างประเทศ Monica K. Juma, Dr.

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม การค้า และสหกรณ์ Peter Munya

รมว.กระทรวงสาธารณสุข Sicily K. Kariuki

รมว.กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ ประมง และการชลประทาน Mwangi Kiunjuri

รมว.กระทรวงคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ การพัฒนาเมือง James Wainaina Macharia และโยธาธิการ

รมว.การกระจายอำนาจและ ASALS Eugene Wamalwa

(พื้นที่แห้งแล้งและกึ่งแห้งแล้ง หรือ Arid and Semi-Arid Lands -ASALS)

รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Joe Mucheru

รมว.กระทรวงกีฬา และวัฒนธรรม Amina C. Mohamed

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ George A.O Magoha

รมว.กระทรวงประชาคมแอฟริกาตะวันออกและการพัฒนาภูมิภาค Adan Abdulla Mohamed

รมว.กระทรวงแรงงานและประกันสังคม Ukur Yattani Kanacho

รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและสัตว์ป่า Najib Balala

รมว.สิ่งแวดล้อม และป่าไม้ Keriako Tobiko

รมว.กระทรวงน้ำและสุขาภิบาล Simon Chelugui

รมว.กระทรวงที่ดินและผังเมือง Farida Chepchumba Karoney

รมว.กระทรวงพลังงาน Charles Keter

รมว.กระทรวงปิโตรเลียมและเหมืองแร่ John K. Munyes

รมว.กิจการบริหารภาครัฐ เยาวชน และเพศสภาวะ Margaret Kobia, Prof.

ผู้ว่าการธนาคารชาติ Patrick Ngugi Njoroge

---------------------------------------

(ต.ค. 2562)