ราชอาณาจักรสเปน

Kingdom of Spain

บันทึกข้อมูลเมื่อ: Jan. 5, 2020, 12:05 p.m.
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Jan. 5, 2020, 2:09 p.m.
ธงสเปน
 


เมืองหลวง มาดริด


ที่ตั้ง                ยุโรปตะวันตกเฉียงใต้ (คาบสมุทรไอบีเรีย) ติดกับอ่าว Biscay ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ และเทือกเขาพิเรเน่ มีพื้นที่ 505,992 ตร.กม. ขนาดใหญ่ลำดับที่ 51 ของโลก (ไทยลำดับที่ 50) โดยแบ่งเป็นพื้นดิน 498,980 ตร.กม. และน่านน้ำ 6,390 ตร.กม. จุดยุทธศาสตร์สำคัญของสเปน คือ ช่องแคบยิบรอลตาร์ซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศ ทำให้สเปนเป็นพื้นที่เชื่อมโยงยุโรปกับแอฟริกา ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับมหาสมุทรแอตแลนติก


อาณาเขต


ทิศเหนือ    ติดกับทะเลกันตาบริโก อันดอร์รา และฝรั่งเศส
ทิศใต้    ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ช่องแคบยิบรอลตาร์ และมหาสมุทรแอตแลนติก


ทิศตะวันออก        ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน


                     ทิศตะวันตก          ติดกับโปรตุเกสและมหาสมุทรแอตแลนติก 


ภูมิประเทศ      ส่วนที่เป็นคาบสมุทร คือ คาบสมุทรไอบีเรีย และดินแดนทางเหนือของโมร็อกโก ได้แก่ Ceuta และ Melilla และมีพื้นที่บางส่วนที่เป็นหมู่เกาะ คือ หมู่เกาะบาเลอาริค และหมู่เกาะคะเนรี 


ภูมิอากาศ        ฤดูร้อนมีอุณหภูมิปานกลาง มีเมฆมาก และอากาศเย็นบริเวณชายฝั่ง ฤดูหนาวมีเมฆมาก และอากาศเย็น สเปนประสบภัยธรรมชาติ อาทิ ภัยแล้ง อุทกภัย 


ประชากร        46,934,600 คน (.. 2562) 


รายละเอียดประชากร       เชื้อสายเมดิเตอร์เรเนียนและนอร์ดิก อัตราส่วนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปี) 15.29% วัยรุ่นถึงวัยกลางคน (15-64 ปี) 66.57% และวัยชรา (65 ปีขึ้นไป) 18.15% อายุขัยเฉลี่ยของประชากร 81.8 ปี อายุขัยเฉลี่ยของชาย 78.8 ปี อายุขัยเฉลี่ยของหญิง 85 ปี อัตราการเกิด 9 คน ต่อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 9.2 คนต่อประชากร 1,000 คน 


ศาสนา           รัฐธรรมนูญสเปนฉบับปี 2521 ได้ถอนการรับรองศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นศาสนาประจำชาติ แต่ยังคงมีบทบาทสำคัญในสังคมสเปน ปัจจุบัน มีผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 68.9% ศาสนาอื่น ๆ รวมถึงไม่นับถือศาสนา 31.1%


ภาษา             ภาษาสเปน (Castellano/กาสเตยาโน) เป็นภาษาราชการ 74% กาตาลัน 17% กาลิเซียน 7% และบาสก์ 2%  


การศึกษา        อัตราการรู้หนังสือ 98.3% (ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปสามารถอ่านและเขียนได้)               


การก่อตั้งประเทศ 


                    ชนชาติต่าง ๆ ได้เข้ามามีอิทธิพลและยึดครองดินแดนประเทศสเปนตั้งแต่สมัยโบราณ เริ่มจากชาวไอบีเรีย และชาวบาสก์ (ยุคก่อนประวัติศาสตร์) ชาวเคลต์และชาวฟินีเซียโบราณ (ศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตกาล) ชาวกรีก (ศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสตกาล) ชาวคาทาจีเนีย (ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล) และชาวโรมัน (ศตวรรษที่ 2 และ 1 ก่อนคริสตกาล) โดยจัดตั้งอาณาจักรคริสต์แห่งสเปน ในยุคคริสตกาลอยู่ภายใต้การปกครองของวิซิกอทชนเผ่าพันธุ์เยอรมันถึง 3 ศตวรรษ หลังจากนั้นในปี 1254 เสียดินแดนให้แก่ชาวมัวร์ (ชาวอาหรับจากแอฟริกาเหนือ) ส่งผลให้สเปนแบ่งเป็นชุมชนชาวคริสต์ในพื้นที่ทางเหนือ และชุมชนมุสลิม (มัวร์) ในพื้นที่ทางใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของสเปน เมื่อปี 2035 ราชอาณาจักรกาสเตลและอารากอนขับไล่ชาวมัวร์ออกจากคาบสมุทรไอบีเรียได้สำเร็จ และปีเดียวกันคริสโตเฟอร์ โคลัมบัสได้ค้นพบโลกใหม่ นำไปสู่การกำเนิดจักรวรรดิสเปนที่แผ่ขยายไปทั่วโลก สเปนกลายเป็นประเทศที่มีอำนาจมากที่สุดในยุโรปในช่วงก่อนศตวรรษที่ 16 จนถึงต้นศตวรรษที่ 19


                    สเปนต้องเผชิญกับสงครามกลางเมืองในช่วงปี 2479-2482 และอยู่ภายใต้การปกครองระบอบเผด็จการของจอมพลฟรานซิสโก ฟรังโก นานถึง 36 ปี (ปี 2482-2518) หลังจากจอมพลฟรังโกถึงแก่อสัญกรรม จึงปรับเปลี่ยนมาสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีฆวน คาร์ลอสที่ 1 (Juan Carlos I) เป็นประมุข 


วันชาติ           12 .. (ปี 2035 ที่โคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกา)


การเมือง         การปกครองเป็นแบบรัฐสภามีกษัตริย์เป็นประมุข ปัจจุบัน สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลีเปที่ 6 (Felipe 6) ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อ 19 มิ.. 2557 ต่อจากสมเด็จพระราชาธิบดีฆวนคาร์ลอส ที่ 1 ที่สละราชบัลลังก์ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้รับการรับรองจากสภานิติบัญญัติ เมื่อ 31 .. 2521 และผ่านการลงประชามติ เมื่อ 6 .. 2521 สมเด็จพระราชาธิบดีทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อ 27 .. 2521 


                    แบ่งเขตการปกครองเป็นแคว้นอิสระ 17 แคว้น (autonomous communities) และ 2 จังหวัดอยู่ทางตอนเหนือของโมร็อกโก (autonomous provinces) รัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้แคว้นต่าง ๆ มีสิทธิในการปกครองตนเองในระดับที่ต่างกันตามภูมิหลังการปกครองตนเองของแต่ละแคว้น โดยที่แต่ละแคว้นมีสภาของตนเอง มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทุก ๆ 4 ปี ได้รับสิทธิและอำนาจบริหารท้องถิ่นของตนเอง แคว้นอิสระ 17 แคว้น ได้แก่ 1) Andalucia 2) Aragon 3) Asturias 4) Baleares 5) Ceuta 6) Canarias 7) Cantabria 8) Castilla y Leon 9) Cataluna 10) Communidad 11) Valenciana 12) Extremadura 13) Galicia 14) La Rioja 15) Madrid 16) Melilla และ 17) Murcia ส่วนจังหวัดอิสระ ได้แก่ Navarra และ Pais Vasco (Basque Country)


                    ฝ่ายบริหาร : รัฐบาลเป็นผู้ใช้อำนาจและทำหน้าที่ฝ่ายบริหารภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมาย เป็นผู้กำหนดและดำเนินนโยบายทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งการป้องกันประเทศ รัฐบาลประกอบด้วย นรม. (President of the Government) รอง นรม. รมว. และ รมต.อื่น ๆ การแต่งตั้ง นรม. สมเด็จพระราชาธิบดีทรงปรึกษาหารือกับผู้แทนพรรคการเมืองที่มีสมาชิกในรัฐสภาแล้วเสนอชื่อผู้เห็นสมควรได้รับการเลือกตั้งให้สภาผู้แทนราษฎรรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด จากนั้นสมเด็จพระราชาธิบดี จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นรม. และ นรม.จะเป็นผู้เสนอรายชื่อ ครม. เพื่อให้สมเด็จพระราชาธิบดี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยไม่จำเป็นต้องขอรับความไว้วางใจจากรัฐสภาอีก ส่วนพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับราชการจะต้องมี นรม. หรือ รมต.ที่เกี่ยวข้องหนึ่งคนลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเพื่อรับผิดชอบในพระราชกรณียกิจนั้น รัฐบาลมีวาระ 4 ปี หรือจนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไป


                    อนึ่ง ภายหลัง นรม.มาริอาโน ราคอย ถูกลงมติไม่ไว้วางใจเมื่อ 1 มิ.ย. 2561  นายเปโดร ซานเชส ได้เข้ารับตำแหน่ง นรม.คนใหม่แทนเมื่อ 2 มิ.ย.2561 ต่อมา นรม.ซานเชส ประกาศยุบสภาเมื่อ 15 ก.พ. 2562  เนื่องจากรัฐบาลพรรค PSOE แนวคิดสังคมนิยมของ นรม.ซานเชส ซึ่งเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย (84 ที่นั่ง จาก 350 ที่นั่ง) ไม่สามารถผลักดันการลงมติผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้  และประกาศวันเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 28 เม.ย. 2562 ซึ่งผลการเลือกตั้งดังกล่าวปรากฎว่าพรรค PSOE  ของ นรม.ซานเชส ได้คะแนนอันดับ 1 ร้อยละ 28.7 จำนวน 123 ที่นั่ง  แต่ไม่มากพอจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ อีกทั้งล้มเหลวในการเจรจาเพื่อร่วมจัดตั้งรัฐบาลผสมกับ พรรคการเมืองอื่นๆ จนนำมาสู่การประกาศจัดเลือกตั้งครั้งใหม่เมื่อ 10 พ.ย. 2562


                    สำหรับผลการเลือกตั้งทั่วไปสเปนเมื่อ 10 พ.ย. 2562 ปรากฎผลดังนี้ อันดับ 1 คือ พรรค PSOE นำโดยนายเปโดร ซานเชส ได้คะแนนร้อยละ 28.7 จำนวน 120 ที่นั่ง อันดับ 2 คือ พรรค PP นำโดยนายปาโบล คาซาโด ได้คะแนนร้อยละ 16.7 จำนวน 89 ที่นั่ง อันดับ 3 พรรค VOX นำโดยนายซานติเอโก อบาสคาล ได้คะแนนร้อยละ 10.3 จำนวน 52 ที่นั่ง อันดับ 4 พรรค Unidas Podemos ได้คะแนนร้อยละ 14.3 จำนวน 35 ที่นั่ง อันดับ 5 พรรค ERC นำโดยนายกาเบรียล รูเฟียน ได้คะแนนร้อยละ 3.9 จำนวน 13 ที่นั่ง อันดับ 6 พรรค Ciudadanaos นำโดยนายอัลเบิร์ต ริเวอรา ได้คะแนนร้อยละ 15.9 จำนวน 10 ที่นั่ง อนึ่ง เมื่อ 12 พ.ย. 2562 พรรค PSOE บรรลุข้อตกลงกับพรรค  Unidas Podemos เพื่อจัดตั้งรัฐบาลผสม อย่างไรก็ดี ยังต้องใช้เวลาดำเนินการเพื่อหาเสียงสนับสนุนในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ให้ลุล่วง เนื่องจากคะแนนทั้งสองพรรครวมกันได้เพียง 155 ที่นั่ง ซึ่งยังขาดอีก 21 ที่นั่ง จึงจะถึงเกณฑ์เสียงข้างมาก (คือ 176 ที่นั่งจากทั้งหมด 350 ที่นั่งในรัฐสภา)


                    ฝ่ายนิติบัญญัติ : ระบบ 2 สภา (National Assembly) ได้แก่ 1) วุฒิสภา (Senate หรือ Senado) มีสมาชิก 266 ที่นั่ง วาระ 4 ปี โดย 208 ที่นั่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง อีก 58 ที่นั่งมาจากการแต่งตั้งของสภานิติบัญญัติท้องถิ่น และ 2) สภาผู้แทนราษฎร (Congress of Deputies หรือ Congreso de los Didputados) มี 350 ที่นั่ง วาระ 4 ปี


                    หลักเกณฑ์การเลือกตั้งกำหนดว่า  ผู้ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ สำหรับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมือง ในกรณีที่เป็น รมต.ในคณะรัฐบาล (ไม่รวมถึง นรม.) ข้าราชการ พลเรือน และทหารจะต้องลาออกจากตำแหน่งก่อนจึงจะมีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งได้


                    ฝ่ายตุลาการ : รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติไว้ว่า ผู้พิพากษาและ จนท.ตุลาการ เป็นผู้มีอำนาจและหน้าที่บริหารราชการตุลาการอย่างอิสระในนามของสมเด็จพระราชาธิบดี ผู้ใดจะถอดถอน ไล่ออก สั่งพักราชการ และโยกย้ายมิได้ทั้งสิ้น เว้นแต่การกระทำข้างต้นจะเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ


                    พรรคการเมืองสำคัญ : 1) พรรค Spanish Socialist Workers’ Party (PSOE) แนวคิดกลางซ้าย มีนาง Christina Narbona เป็นหัวหน้าพรรค 2) พรรค People’s Party (PP) แนวคิดกลางขวามีนาย Pablo Casado เป็นหัวหน้าพรรค 3) พรรค United We Can (Unidos Podemos) มีผู้นำพรรค คือ นาย Pablo Igleisias 4) พรรค VOX แนวคิดขวาจัด มีนาย Santiago Abascal เป็นหัวหน้าพรรค นอกจากนี้ ยังมีพรรคการเมืองที่ส่งเสริมการแยกแคว้นเป็นเอกราชจากการปกครองโดยรัฐบาลสเปน เช่น พรรค Republican Left of Catalonia (ERC) กับพรรค Junts per Catalunya (JxCat) ซึ่งมีนโยบายผลักดันการเป็นเอกราชของแคว้นกาตาลุญญา พรรค Basque Nationalist Party (PNN) กับพรรค Basque Country United (EHB) ซึ่งมีนโยบายผลักดันการเป็นเอกราชของแคว้นบาสก์ 


เศรษฐกิจ        ขนาดเศรษฐกิจอันดับที่ 15 ของโลก และอันดับ 6 ในยุโรป ขณะที่รายงานคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจห้วงปี 2562-2564 ของธนาคารกลางสเปน เผยแพร่เมื่อ 24 ก.ย. 2562 ประเมินทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจสเปนปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 2 ลดลงจากการประมาณการณ์ครั้งก่อนเมื่อห้วง มิ.ย. 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.4 สำหรับปี 2562-2564 จะเติบโตร้อยละ 1.7 และ 1.6 ตามลำดับ ลดลงจากการประมาณการณ์ครั้งก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.9 และ 1.7 ตามลำดับ ปัจจัยฉุดรั้งเศรษฐกิจ อาทิ ภาคการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชนอ่อนแอ ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในยุโรป ประเด็นห่วงกังวลถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก Brexit เป็นต้น


                    ผลผลิตการเกษตร : เมล็ดพันธุ์ข้าว น้ำมันมะกอก ไวน์ที่ผลิตจากองุ่น หัวบีตที่ใช้ทำน้ำตาล (sugar beets) การประมง


                    อุตสาหกรรม : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (รวมถึงรองเท้า) อาหารและเครื่องดื่ม โลหะและผลิตภัณฑ์เคมี การต่อเรือและรถยนต์ เครื่องจักรกล การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากดินเหนียวและทนความร้อน รองเท้า ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์


                    ทรัพยากรธรรมชาติ : ถ่านหิน ลิกไนต์ เหล็ก ทองแดง ยูเรเนียม ทังสเตน ยิปซัม พลังงานน้ำ


                    นโยบายเศรษฐกิจ : ให้ความสำคัญกับการคิดค้น การวิจัย และการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และศักยภาพการผลิต การรักษาสภาวะดุลงบประมาณ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ และการลดอัตราการว่างงาน


สกุลเงิน ตัวย่อสกุลเงิน  :  ยูโร (Euro)
อัตราแลกเปลี่ยนต่อดอลลาร์สหรัฐ : 1 ยูโร : 1.098 ดอลลาร์สหรัฐ
อัตราแลกเปลี่ยนต่อบาท : 38.43 บาท : 1 ยูโร : 33.44 บาท   (4 ต.ค. 2562)
 


ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ


ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 1,426,189 ดอลลาร์สหรัฐ


อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 2.6% 


รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี : 30,523 ดอลลาร์สหรัฐ


แรงงาน : 22.86 ล้านคน


อัตราการว่างงาน : 15.5%


อัตราเงินเฟ้อ :  1.7%


มูลค่าการส่งออก : 488,867 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


สินค้าส่งออกสำคัญ : ยานยนต์ เครื่องจักร เชื้อเพลิงและน้ำมัน เครื่องจักรไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม


มูลค่าการนำเข้า : 461,009 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


สินค้านำเข้าสำคัญ : เชื้อเพลิงและน้ำมัน ยานยนต์ เครื่องจักร เครื่องจักรไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม


คู่ค้าสำคัญ : ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี โปรตุเกส สหราชอาณาจักร จีน และเนเธอร์แลนด์


การทหาร        กำลังพล 120,350 นาย (แยกเป็น ทบ. 69,250 นาย ทร. 20,100 นาย ทอ. 19,350 นาย และ กกล.ร่วม 11,650 นาย) กกล.สารวัตรทหาร 75,800 นาย ส่วน กกล.สำรองมี 15,150 นาย (แยกเป็น ทบ. 9,200 นาย  ทร. 2,900 นาย ทอ. 2,350 นาย และอื่น ๆ 700 คน) งบประมาณด้านการทหารปี 2562 จำนวน 12,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


ปัญหาด้านความมั่นคง                                                                                                       สเปนเผชิญความเสี่ยงการก่อเหตุจากกลุ่มฝักใฝ่แนวทางญิฮาดที่เดินทางกลับจากร่วมรบกับกลุ่ม Islamic State (IS) ในตะวันออกกลาง โดยข้อมูลระบุว่ามีชาวสเปนมากกว่า 230 คน เดินทางไปร่วมรบในพื้นที่ขัดแย้งกับกลุ่มก่อการร้ายมากกว่า 230 คน ในจำนวนนี้ร้อยละ 25 เสียชีวิตในพื้นที่สู้รบ และร้อยละ 20 เดินทางกลับมายังสเปน นอกจากนี้ มีรายงานว่าสเปนร่วมมือกับตำรวจยุโรปจับกุมชาวซีเรียอายุ 43 ปี ในกรุงมาดริดเมื่อ 31 พ.ค. 2562 ซึ่งต้องสงสัยว่าอยู่ในขบวนการจัดหาเงินทุนส่งไปให้นักรบกลุ่ม IS ในซีเรีย ผ่านระบบบโอนเงินอย่างไม่เป็นทางการผ่านคนกลางในหลายประเทศที่เรียกว่า hawala โดยตำรวจเชื่อว่ากลุ่ม IS ต้องการนำเงินไปใช้สนับสนุนยุทธศาสตร์ใหม่ของ IS หลังจากสูญเสียดินแดนในซีเรียและอิรัก ในการช่วยเหลือให้สมาชิกกลุ่ม IS ชาวยุโรปเดินทางกลับประเทศ


 


สมาชิกองค์การระหว่างประเทศ : เข้าร่วมในองค์การระหว่างประเทศ เช่น OECD, OSCE, UN, FAO, ILO, IAEA, WTO, WHO, ADB (สมาชิกนอกภูมิภาค), Interpol, NATO, AIIB 


การขนส่งและโทรคมนาคม :  มีท่าอากาศยาน 150 แห่ง มีทางวิ่งลาดยาง 99 แห่ง และมีทางวิ่งแบบไม่ลาดยาง 51 แห่ง ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ 10 แห่ง ท่าอากาศยานนานาชาติที่สำคัญ คือ ท่าอากาศยาน Barajas ที่มาดริด เส้นทางท่อส่งก๊าซ 10,481 กม. ท่อส่งน้ำมัน 358 กม. เส้นทางรถไฟระยะทาง 15,333 กม. ถนนระยะทาง 683,175 กม. และเส้นทางเดินทางทางน้ำ 1,000 กม. ด้านโทรคมนาคม มีโทรศัพท์พื้นฐานให้บริการประมาณ 19.68 ล้านเลขหมาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ 52.48 ล้านเลขหมาย โดยมีระบบเครือข่ายที่ทันสมัยและพัฒนาอย่างดี มีสถานีติดตั้งดาวเทียมภาคพื้นดินระบบ Intelsat 2 แห่ง คือ ที่มหาสมุทรแอตแลนติก และมหาสมุทรอินเดีย รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ คือ +34 จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 42.96 ล้านคน รหัสอินเทอร์เน็ต .es                                            


การเดินทาง :  การบินไทยบินตรงกรุงเทพฯ-มาดริด ระยะเวลาการบินประมาณ 12 ชม. 40 นาที เวลาที่สเปนช้ากว่าไทย 5 ชม. นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางเข้าสเปนจะต้องขอรับการตรวจลงตราเข้าสเปน หรือขอรับการตรวจลงตราเชงเกนที่ สอท.สเปน/กรุงเทพฯ 


สถานการณ์สำคัญที่น่าติดตาม :  ประเด็นความพยายามแยกตัวเป็นเอกราชของแคว้นกาตาลุญญา สเปนภายใต้รัฐบาลนำโดย นรม. ซานเชส แม้จะดำเนินนโยบายต่อแคว้นกาตาลุญญาในลักษณะผ่อนปรนกว่าสมัยรัฐบาลอดีต นรม. ราคอย แต่รัฐบาลสเปนก็ยังเน้นย้ำในจุดยืนเดิมที่ว่าการประกาศเอกราชฝ่ายเดียวของแคว้นกาตาลุญญาเมื่อห้วง ต.ค. 2560 นั้นขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งชาติสเปน ขณะที่มีรายงานการชุมนุมของประชาชนในแคว้นกาตาลุญญาอยู่เป็นระยะ อาทิ กรณีเหตุชุมนุมประท้วงใจกลางเมืองบาร์เซโลนา รวมถึงบริเวณรอบสนามบิน Josep Tarradellas Barcelona El Prat นอกตัวเมืองบาร์เซโลนา เมื่อ 15 ต.ค. 2562  จัดโดยกลุ่มผู้สนับสนุนการแยกตัวเป็นเอกราชของแคว้นกาตาลุญญาออกจากการปกครองภายใต้รัฐบาลสเปน มีรายงานยอดผู้ชุมนุมหลายพันคน การปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ชุมนุมซึ่งตำรวจใช้กระสุนโฟมและกระบอง ขณะที่ฝ่ายผู้ประท้วงขว้างปาสิ่งของฉีดสเปรย์ดับเพลิง และทำลายหน้าต่างอาคาร มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งเหตุประท้วงสะท้อนความไม่พอใจต่อคำพิพากษาของศาลสูงสุดสเปนต่ออดีตแกนนำ 12 คน ที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกาศแยกตัวเป็นเอกราชของแคว้นกาตาลุญญาเมื่อห้วง ต.ค. 2560 ในจำนวนนี้ 9 คน ถูกตัดสินจำคุกระหว่าง 9-13 ปี และอีก 3 คนถูกปรับ ด้วยข้อหาการใช้งบประมาณของภาครัฐอย่างมิชอบ การปลุกระดม และการไม่เชื่อฟังภาครัฐ  


ความสัมพันธ์ไทย-สเปน :  สเปนเริ่มติดต่อกับไทยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อ 23 .. 2413 และลงนามในสนธิสัญญาทางไมตรีการพาณิชย์และการเดินเรือมีแผนปฏิบัติการร่วมครอบคลุมทุกสาขาความร่วมมือที่มีศักยภาพระหว่างกัน ด้านการเมืองสเปนต้องการเพิ่มการติดต่อปฏิสัมพันธ์ระดับสูงกับไทยเพื่อจะกระชับความสัมพันธ์กับไทยในสาขาต่าง ๆ อาทิ นโยบายการเข้าเมือง การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การปฏิรูปสหประชาชาติ การแก้ไขปัญหาความยากจนตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals-MDGs) ด้านเศรษฐกิจ สเปนกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับไทยในสาขาที่สเปนมีศักยภาพ ได้แก่ พลังงานทางเลือก การปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม อุตสาหกรรม การเกษตร การผลิตไบโอดีเซล และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านการทหาร ความร่วมมือทวิภาคีในด้านการฝึกอบรมทางทหาร ความช่วยเหลือพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ไทยให้ทันสมัย โดยเฉพาะกองทัพบก


                    ด้านการค้า เมื่อปี 2561 สเปนเป็นคู่ค้าอันดับ 34 ของไทยในตลาดโลก และอันดับ 7 ของไทยในตลาดกลุ่ม EU มีมูลค่าการค้า 62,280.31 ล้านบาท โดยไทยส่งออกมูลค่า 35,227.02 ล้านบาท และนำเข้ามูลค่า 27,053.29 ล้านบาท ไทยได้เปรียบดุลการค้า 8,173.73 ล้านบาท สินค้าหลักที่ไทยส่งออก ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ยางพารา เคมีภัณฑ์ และรถจักรยานยนต์ สินค้าหลักที่ไทยนำเข้า ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ


                    ด้านการลงทุน เมื่อปี 2561 สเปนลงทุนในไทยผ่าน BOI จำนวน 3 โครงการ มูลค่ารวม 231 ล้านบาท


                    ข้อตกลงสำคัญ : ความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ (6 .. 2522) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (12 .. 2529) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว (17 มี.. 2530) สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญาระหว่างไทย-สเปน (7 .. 2526) มีผลบังคับใช้เมื่อ 20 .. 2530 วามตกลงด้านวัฒนธรรม (17 มี.. 2530) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งกำลังบำรุงระหว่างกระทรวงกลาโหมไทย-กระทรวงกลาโหมสเปน (18 .. 2537) อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 16 .. 2541 แผนปฏิบัติการร่วมความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางทูต (7 .. 2553)


                    ด้านการท่องเที่ยว เมื่อปี 2561 มีนักท่องเที่ยวสเปนเดินทางมาไทยจำนวน 181,880 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีจำนวน 179,584 คน


------------------------------------------------

 
 
 
 

ผู้นำสเปน

 
บันทึกข้อมูลเมื่อ: Jan. 5, 2020, 12:05 p.m.
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ: None |
รูปผู้นำสเปน
 


นายเปโดร ซานเชส


(Pedro Sanchez) 


ตำแหน่ง                     นรม.สเปน  (ดำรงตำแหน่งเมื่อ 21 มิ.. 2561)


                                สังกัดพรรค Spanish Socialist Workers’ Party (PSOE) 


เกิด                           29 .. 2515 (อายุ 48 ปี/ปี 2563) ที่มาดริด 


การศึกษา                    ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจาก Complutense University


                                ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง จาก Free University of Brussels


                                ปริญญาโทด้านผู้นำทางธุรกิจ จาก IESE Business School, University of Navarra


                                ปริญญาเอกด้านธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ จาก Camilo Jose Cela Univeristy 


สถานภาพทางครอบครัว  สมรสกับ Maria Begona Gomez เมื่อปี 2549  


ประวัติทางการเมือง


ปี 2552-2554              -   ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


ปี 2554-2556              -   เว้นวรรคทางการเมืองอยู่ช่วงระยะหนึ่ง เนื่องจากผลการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี 2554 ที่พรรค PSOE คะแนนตกต่ำลงอย่างมาก ส่งผลให้นายเปโดร ซานเชส ไม่ได้รับการจัดสรรให้ได้ที่นั่งในสภา


.. 2556                   -   กลับเข้าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง เนื่องจากมีที่นั่งว่างในสภาโดยผู้ดำรงตำแหน่งคนก่อนหน้านั้นย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอื่น


.. 2557                   -   ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรค PSOE


2 มิ.. 2561                 -   ดำรงตำแหน่ง นรม. (สมัยที่ 1)


1 ก.ค. 2562                -   ดำรงตำแหน่ง นรม. (สมัยที่ 2)  


------------------------------------------------

#8c7b75 - right
 

คณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีสเปน


-


หมายเหตุ  :   สเปนอยู่ระหว่างดำเนินกาจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ภายหลังจัดการเลือกตั้งทั่วไปเรื่อง 10 พ.ย. 2562                                                                                 


------------------------------------------------


(พ.ย.2562)