ราชอาณาจักรสวีเดน

Kingdom of Sweden

บันทึกข้อมูลเมื่อ: Dec. 16, 2019, 10:41 p.m.
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 16, 2019, 10:43 p.m.
ธงสวีเดน
 

เมืองหลวง สตอกโฮล์ม

ที่ตั้ง ตั้งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวียทางตอนเหนือของทวีปยุโรป พื้นที่ 450,295 ตร.กม. แบ่งเป็นพื้นที่ทางบก 410,335 ตร.กม. และพื้นที่ทางน้ำ 39,960 ตร.กม. พรมแดนทางบกมีความยาวทั้งสิ้น 2,211 กม. และแนวชายฝั่งมีความยาวทั้งสิ้น 3,218 กม.

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับนอร์เวย์ และฟินแลนด์ (545 กม.)

ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวบอทเนีย

ทิศใต้ ติดกับทะเลบอลติก

ทิศตะวันตก ติดกับนอร์เวย์ (1,666 กม.)

ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ บางแห่งเป็นเนินเขา พื้นที่ 58% เป็นป่าไม้ แต่มีพื้นที่เพาะปลูกเพียง 8%

ภูมิอากาศ ภาคใต้อากาศหนาวเย็น และมีเมฆมากในช่วงฤดูหนาว ขณะที่ช่วงฤดูร้อนอากาศเย็น และมีเมฆปกคลุมบางส่วน ภาคเหนือมีลักษณะอากาศแบบกึ่งอาร์กติกหรือแบบหนาวชื้น ช่วงฤดูหนาวยาวนาน อากาศหนาวจัด และมีหิมะมาก ส่วนช่วงฤดูร้อนจะสั้น อากาศเย็นปานกลาง

ประชากร 10.230 ล้านคน (ม.ค.2562) เพิ่มขึ้น 1.08%

รายละเอียดประชากร เชื้อชาติสวีเดน 80.9% ซีเรีย 1.8% ฟินแลนด์ 1.4% อิรัก 1.4% และอื่น ๆ 14.5% อัตราส่วนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปี) 17.7% วัยรุ่นถึงวัยกลางคน (15-64 ปี) 62.8% วัยชรา (65 ปี ขึ้นไป) 19.9% อายุขัยเฉลี่ย 82.5 ปี เพศชาย 80.8 ปี เพศหญิง 84.1 ปี อัตราการเกิด 11.4 คนต่อประชากร 1,000 คน และอัตราการตาย 9.1 คนต่อประชากร 1,000 คน

ศาสนา ประชากร 60.2% นับถือศาสนาคริสต์ นิกายลูเทอแรน ส่วนอีก 8.1% นับถือศาสนาอื่น ๆ (คริสต์นิกายอื่น ๆ อิสลาม ยูดาย และพุทธ) ขณะที่ 28.4% ไม่นับถือศาสนาหรือไม่ได้ระบุไว้

ภาษา ภาษาประจำชาติ คือ ภาษาสวีเดน นอกจากนี้ มีการใช้ภาษาพูดของชนกลุ่มน้อยเชื้อสายซามี โรมานี (ยิปซี) ยิดดิช เมแอนเคียลิ (Meänkieli) และฟินแลนด์

การศึกษา งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา 7.6% ของ GDP

การก่อตั้งประเทศ

ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 16 สวีเดนเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพคาลมาร์ (เกิดจากการรวมตัวของอาณาจักรต่าง ๆ ได้แก่ เดนมาร์ก นอร์เวย์และสวีเดน รวมถึงบางส่วนของฟินแลนด์ เข้าอยู่ภายใต้กษัตริย์องค์เดียวกัน)

ช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 สวีเดนได้ออกจากสหภาพคาลมาร์ และต่อสู้กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นเวลาหลายปี โดยเฉพาะกับรัสเซีย เดนมาร์ก และนอร์เวย์ที่ไม่ยอมรับการที่สวีเดนออกจากสหภาพคาลมาร์ คริสต์ศตวรรษที่ 17 สวีเดนได้ขยายอาณาเขตให้กว้างขวางออกไปด้วยการทำสงคราม

ปี 2457 สวีเดนสูญเสียพื้นที่อาณาเขต รวมถึงฟินแลนด์ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสวีเดน และนับตั้งแต่นั้น สวีเดนกลายเป็นประเทศที่สงบสุข มีการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในช่วงสันติ และวางตัวเป็นกลางระหว่างสงคราม

วันชาติ 6 มิ.ย.

การเมือง สวีเดนมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีกษัตริย์เป็นประมุข

ฝ่ายบริหาร : สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ (King Carl XVI Gustaf) เป็นประมุขแห่งรัฐ (ระบอบกษัตริย์ใช้การสืบราชสันตติวงศ์ รัชทายาทองค์ปัจจุบัน ได้แก่ เจ้าหญิง Victoria Ingrid Alice Desiree พระราชธิดาในสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ล กุสตาฟ) ส่วน นรม. ได้แก่ นาย Stefan Löfven หัวหน้าพรรค Social Democratic Party (SAP) แนวคิดกลางซ้าย

พรรคการเมือง : ที่สำคัญ แบ่งเป็นพรรคการเมืองแนวคิดฝ่ายซ้าย ได้แก่ พรรค Social Democratic Party (SAP) พรรค Green Party (MP) และพรรค Left Party (V) ส่วนพรรคการเมืองแนวคิดฝ่ายขวา ได้แก่ พรรค Moderate Party (M) พรรค Liberal Party (L) พรรค Center Party (C) พรรค Christian Democrats (KD) และพรรค Sweden Democrats (SD)

ฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา : รัฐสภาใช้ระบบสภาเดียว จำนวนผู้แทน 349 ที่นั่ง มาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนทั่วประเทศ มีวาระ 4 ปี ปัจจุบัน พรรค Social Democratic (SAP) ของ นรม.Stefan Löfven จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยร่วมกับพรรค Green (MP) มีที่นั่งในสภา 116 ที่นั่ง ส่วนการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปจะจัดใน ก.ย. 2565

ฝ่ายตุลาการ : มีศาลสูงสุดหรือ Hogsta Domstolen ซึ่งผู้พิพากษาได้รับการแต่งตั้งโดย นรม. และ ครม.

เศรษฐกิจ มีลักษณะผสมผสานระหว่างระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีที่มีความก้าวหน้ากับระบบการจัดรัฐสวัสดิการ แรงงานมีทักษะสูง ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนโดยภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ รวมทั้งพึ่งพาการส่งออกอย่างมาก มีสัดส่วน 98.4% ของ GDP ในขณะที่ ภาคเกษตรกรรมมีสัดส่วน 1.6% ของ GDP และการจ้างงานทั้งหมด ผลผลิตการเกษตรสำคัญ ได้แก่ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวสาลี เนื้อสัตว์ และนม อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ เหล็กและเหล็กกล้า ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ในการผลิตวิทยุ โทรศัพท์และอาวุธ ผลิตภัณฑ์จากเยื่อไม้ เยื่อกระดาษ อาหารแปรรูป และยานยนต์ ทรัพยากรธรรมชาติสำคัญ ได้แก่ ไม้สัก ทองแดง เหล็ก ตะกั่ว สังกะสี ทองคำ เงิน ทังสเตน และยูเรเนียม

สกุลเงิน ตัวย่อสกุลเงิน : โครนา (Swedish Krona-SEK)

อัตราแลกเปลี่ยนต่อดอลลาร์สหรัฐ : 1 โครนา : 0.10 ดอลลาร์สหรัฐ

อัตราแลกเปลี่ยนต่อบาท : 1 โครนา : 3.09 บาท (4 ต.ค. 2562)

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปี 2561)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 536,910 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 2.4%

รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี : 52,725 ดอลลาร์สหรัฐ

แรงงาน : 5.398 ล้านคน

อัตราการว่างงาน : 6.3%

อัตราเงินเฟ้อ : 2%

มูลค่าการส่งออก : 178,312 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออก : เครื่องจักร ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ เยื่อกระดาษและไม้ ผลิตภัณฑ์จากเหล็กและเหล็กกล้า และเคมีภัณฑ์

มูลค่าการนำเข้า : 169,648 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้านำเข้า : เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ ยานยนต์ เหล็กและเหล็กกล้า อาหาร และเสื้อผ้า

คู่ค้าสำคัญ : เยอรมนี นอร์เวย์ ฟินแลนด์ เดนมาร์ก สหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร จีน

การทหารและความมั่นคง

งบประมาณด้านการทหารของสวีเดนเมื่อปี 2561 เท่ากับ 1.043% ของ GDP กำลังพลรวม 29,750 นาย แยกเป็น ทบ. 6,850 นาย ทร. 2,100 นาย ทอ. 2,700 นาย อื่น ๆ 18,100 นาย สวีเดนรื้อฟื้นการบังคับเกณฑ์ทหารตั้งแต่ 1 ม.ค.2561 หลังจากเคยยกเลิกไปเมื่อปี 2553 โดยชายหญิงสัญชาติสวีเดนที่เกิดปี 2542 จะต้องยื่นเรื่องรายงานตัวเพื่อให้ทางการสวีเดนคัดเลือกไปเป็นทหาร มีวาระประจำการ 12 เดือน ทั้งนี้ กองทัพสวีเดนตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนทหารเกณฑ์จากปีละ 4,000 คน เป็น 5,000 คน ในปี 2563 โดยส่วนหนึ่งจะถูกคัดเลือกให้อบรมเป็นทหารทางด้านไซเบอร์ (โครงการทดลอง)

ปัญหาด้านความมั่นคง

1. สวีเดนประสบปัญหาการก่อการร้ายรุนแรง เมื่อ 7 เม.ย. 2560 โดยคนร้ายใช้รถบรรทุกพุ่งชนฝูงชนบริเวณห้างสรรพสินค้าในกรุงสตอกโฮล์ม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 5 คน บาดเจ็บ 15 คน

2. การเติบโตของพรรคการเมืองแนวขวาจัดที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น อาจส่งผลประทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองของสวีเดนในระยะยาว โดยการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดเมื่อ 9 ก.ย. 2561 ความนิยมของพรรคขวาจัดทำให้ไม่มีพรรคการเมืองใดมีเสียงเพียงพอจัดตั้งรัฐบาลได้เอง อีกทั้งแต่ละขั้วทางการเมืองมีคะแนนเสียงใกล้เคียงกันมาก จึงต่างคัดค้านไม่ให้อีกฝ่ายจัดตั้งรัฐบาล นำไปสู่วิกฤติการเมืองในสวีเดนที่เกือบต้องจัดการเลือกตั้งทั่วไปใหม่ แม้ว่าท้ายที่สุดสวีเดนจะรอดพ้นวิกฤติดังกล่าว โดยพรรค SAP ของ นรม.Löfven ซึ่งเป็นพรรคที่ได้รับคะแนนสนับสนุนมากที่สุด สามารถเจรจาให้พรรคฝ่ายค้าน ได้แก่ พรรค Centre และพรรค Liberals ไม่ปฏิเสธการเสนอชื่อนาย Löfven เป็น นรม. (รัฐธรรมนูญสวีเดนกำหนดว่า ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็น นรม.จะต้องมีเสียงคัดค้านไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวน ส.ส.) ทำให้พรรค SAP ร่วมกับพรรค Green จัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ แต่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่ขาดเอกภาพ

3. ความกังวลภัยคุกคามจากรัสเซียทำให้สวีเดนปรับยุทธศาสตร์ทางทหาร โดยหันไปพัฒนาความร่วมมือกับ NATO มากขึ้น รื้อฟื้นการจัดตั้งฐานประจำการทหารบนเกาะ Gotlond ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ในทะเลบอลติก รื้อฟื้นการบังคับเกณฑ์ทหารตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 หลังจากเคยยกเลิกไปเมื่อปี 2553 รวมทั้งมีแผนปรับเพิ่มงบประมาณทางการทหารจากประมาณ 1% ของ GDP เป็น 1.5% ของ GDP ภายในปี 2568 และการเพิ่มอัตราภาษีในภาคการเงินและการธนาคารเพื่อใช้สนับสนุนงบประมาณทางการทหาร ตั้งแต่ปี 2565

สมาชิกองค์การระหว่างประเทศ : เข้าร่วมในองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญ อาทิ WTO, UN, EU (แต่ไม่ได้ใช้เงินยูโร), IMF, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, OSCE, Paris Club, AIIB, ADB, AFDB, OPCW, OECD, ILO, ICAO, IAEA, ICC

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวีเดนมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในสาขาต่าง ๆ เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวาง ได้แก่ ด้านโทรศัพท์ และโทรคมนาคม อุปกรณ์ทางการแพทย์ การผลิตรถยนต์ และชิ้นส่วน

การขนส่งและโทรคมนาคม มีท่าอากาศยาน 231 แห่ง ที่สำคัญ คือ ท่าอากาศยาน Stockholm-Arlanda มีลานจอด ฮ. 2 แห่ง เส้นทางรถไฟระยะทาง 14,127 กม. ถนนระยะทาง 573,134 กม. เส้นทางสัญจรทางน้ำ ระยะทาง 2,052 กม. การโทรคมนาคม : ปี 2561 มีโทรศัพท์พื้นฐานให้บริการประมาณ 2.39 ล้านเลขหมาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ 125 เลขหมายต่อประชากร 100 คน รหัสโทรศัพท์ +46 ทั้งนี้ สวีเดนมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมในระดับสูง รวมถึงสายเคเบิลใต้น้ำ เชื่อมโยงกับประเทศกลุ่มนอร์ดิกและประเทศในยุโรป และมีสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน ได้แก่ สถานีดาวเทียมของ Intelsat 1 แห่ง (มหาสมุทรแอตแลนติก) ของ Eutelsat 1 แห่ง และของ Inmarsat 1 แห่ง (มหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดีย) จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเมื่อปี 2561 คิดเป็น 96% ของจำนวนประชากร รหัสอินเทอร์เน็ต .se เว็บไซต์การท่องเที่ยว : http://www.visitsweden.com/

การเดินทาง สายการบินไทยมีเที่ยวบินตรง กรุงเทพฯ-สตอกโฮล์ม 9 เที่ยว/สัปดาห์ ระยะเวลาในการบิน 10 ชม. 20 นาที เวลาที่สวีเดนช้ากว่าไทย 5 ชม. (ปลาย มี.ค.-ปลาย ต.ค.) และ 6 ชม. (ปลาย ต.ค.-ปลาย มี.ค.) โดยปี 2561 มีนักท่องเที่ยวชาวสวีเดนเดินทางมาไทย 311,949 คน ลดลงจากปี 2560 ที่มีจำนวน 323,669 คน ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวสวีเดน และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มาท่องเที่ยวเชิงรักษาสุขภาพเพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายไม่สูงและมีความทันสมัย ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการของไทยได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราจากสวีเดน โดยพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน ส่วนนักท่องเที่ยวชาวสวีเดนได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเดินทางเข้าไทย พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน

สถานการณ์สำคัญที่น่าติดตาม

1. ภัยคุกคามจากปัญหาการเติบโตของกระแสเกลียดกลัวมุสลิม และกระแสเกลียดชังทางเชื้อชาติ รวมทั้งความนิยมที่เพิ่มขึ้นของพรรคการเมืองฝ่ายขวา โดยมีปัจจัยกระตุ้นจากการที่สวีเดนเป็นเป้าหมายอันดับต้น ๆ ที่ผู้อพยพจากพื้นที่ไร้เสถียรภาพในตะวันออกกลางและแอฟริกาต้องการยื่นขอลี้ภัย เนื่องจากสวัสดิการที่ดีของสวีเดน

2. ความเสี่ยงจากการก่อการร้าย ที่เกี่ยวเนื่องจากเหตุการณ์ใน ตอ.กลาง หลังจากกลุ่ม Islamic State (IS) สูญเสียที่มั่นในซีเรียและอิรัก ขณะที่สวีเดนเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนสำคัญที่เข้าร่วม กกล.นานาชาติเพื่อปราบปรามกลุ่ม IS และมีชาวสวีเดนกว่า 300 คน เดินทางไปร่วมรบกับกลุ่ม IS นับเป็นกลุ่มนักรบต่างชาติที่มากเป็นลำดับต้น ๆ ของสหภาพยุโรป (รองจากเบลเยียมและออสเตรีย) หากคิดจากสัดส่วนจำนวนประชากรของประเทศ ทำให้สวีเดนกังวลว่าจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีจากกลุ่มนักรบที่เดินทางกลับประเทศ หรือจากผู้ที่เห็นใจกลุ่ม IS

3. บทบาทของสวีเดนในการสนับสนุนกระบวนการสันติภาพทั่วโลก เช่น การแก้ไขความขัดแย้งในเยเมน สถานการณ์ความไม่สงบในเวเนซุเอลา

4. บทบาทของ น.ส. Greta Thunberg เยาวชนนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีชื่อเสียงจากการหยุดเรียนเพื่อจัดกิจกรรมประท้วงเรื่องปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนทั่วโลกจัดกิจกรรมประท้วงในประเด็นปัญหาเดียวกัน

ความสัมพันธ์ไทย-สวีเดน

ไทยกับสวีเดนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อ 18 พ.ค. 2411 โดยไทยและสวีเดนสนับสนุนและร่วมมือกันในเวทีการเมืองระหว่างประเทศด้วยดีมาโดยตลอด รวมทั้งในกรอบความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศนอร์ดิก (เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน) กรอบ EU อาเซียน และเอเชีย-ยุโรป (ASEM)

สำนักพระราชวังสวีเดนจัดพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกรพิเศษ (ตราพระครุฑฟาห์) ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปยังโบสถ์รีดดาร์โฮล์ม (Riddarholmskyrkan) กรุงสต็อกโฮล์ม เมื่อ 26 ต.ค. 2560 เวลา 11.55 น.ตามเวลาท้องถิ่น และมีพิธีตีระฆังแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตราเซราฟีม (The Order of the Seraphim) เป็นเวลา 1 ชม. ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น. เพื่อถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม นาถบพิตร ทรงได้รับการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตราเซราฟีม ซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของสวีเดนเมื่อ 5 เม.ย. 2493 และเป็นแนวปฏิบัติที่สำนักพระราชวังสวีเดนจะจัดทำพระราชลัญจกรพิเศษ สำหรับพระประมุขที่ได้รับการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว

ด้านการค้า เมื่อปี 2561 สวีเดนเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับที่ 44 ของไทยและอันดับที่ 8 ของไทยใน EU มูลค่าการค้าไทย-สวีเดนอยู่ที่ 34,354 ล้านบาท ลดลง 13.97% ไทยส่งออกมูลค่า 15,560 ล้านบาท นำเข้ามูลค่า 18,794 ล้านบาท ไทยเสียเปรียบดุลการค้า 3,234 ล้านบาท

สินค้าส่งออกสำคัญของไทย เช่น เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ แผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ สินค้านำเข้าสำคัญจากสวีเดน เช่น เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ด้านการลงทุน บริษัทชั้นนำของสวีเดนที่เข้ามาลงทุนในไทย อาทิ บริษัท Volvo Truck (ผลิตและประกอบรถบรรทุก และชิ้นส่วนรถยนต์) บริษัท Electrolux (เครื่องซักผ้าและตู้เย็น) บริษัท Molnlycke Health Care (เสื้อกาวน์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์) บริษัท Scandinavian Village (โครงการที่พักสำหรับผู้สูงอายุ และผู้เกษียณ) บริษัทอิเกีย (เฟอร์นิเจอร์) เมื่อปี 2561 มีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนของสวีเดนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 6 โครงการ มูลค่า 1,607 ล้านบาท

ด้านแรงงาน เมื่อปี 2562 มีแรงงานไทยเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนสูงถึง 6,214 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เกือบ 2,000 คน ประกอบกับในสวีเดนเกิดสภาวะเแห้งแล้งทำให้ผลไม้ป่าออกผลน้อย ส่งผลให้เกิดปัญหาแย่งชิงพื้นที่เก็บผลไม้ป่า อย่างไรก็ดี การเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนเป็นแรงงานตามฤดูกาลที่มีการประกันรายได้ตามกฎหมายสวีเดน ทำให้ปัญหาไม่รุนแรงมากนัก แต่อาจทำให้ต้องมีการควบคุมจำนวนแรงงานไทยอย่างเหมาะสมมากขึ้นในอนาคต

สอท.สวีเดน/กรุงเทพฯ มีเขตอาณาครอบคลุมลาวและเมียนมา และมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 4 แห่ง อยู่ที่เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต และหัวหิน ขณะที่ ไทยมี สอท.ไทย/สตอกโฮล์ม มีเขตอาณาครอบคลุมฟินแลนด์และลัตเวีย มี 2561 มีคนไทยในสวีเดนมีจำนวนประมาณ 41,240 คน มีวัดไทย/สำนักสงฆ์ จำนวน 9 แห่ง สมาคมไทย จำนวน 24 สมาคม สถานบริการนวดแผนไทยประมาณ 127 แห่ง และมีร้านอาหารไทยจำนวนประมาณ 400 ร้าน

ด้านความมั่นคง สวีเดนให้ความสนใจกับปัญหาความมั่นคงของไทย โดยมีบทบาทสนับสนุนกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย และเพื่อนบ้านในภูมิภาค อาทิ สถานการณ์ในเมียนมา ซึ่งสวีเดนมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือด้านการพัฒนาในเมียนมา ขณะเดียวกันก็เป็นแกนนำสนับสนุนให้มีการนำตัวผู้กระทำผิดในคดีละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวโรฮีนจามาลงโทษ

ข้อตกลงสำคัญ : ไทยและสวีเดนมีข้อตกลงความร่วมมือภายใต้กรอบแผนปฏิบัติการร่วมไทย-สวีเดน (Joint Plan of Action) จำนวน 2 ฉบับ โดยฉบับที่ 2 คือ ระหว่างปี 2556-2560 เป็นการสานต่อจากแผนปฏิบัติการร่วมฉบับก่อนหน้า (ปี 2548-2552) เนื้อหาในแผนปฏิบัติการครอบคลุมถึงความร่วมมือระหว่างสองประเทศในมิติต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ได้แก่ เกษตรกรรมและป่าไม้ การทหารและความมั่นคง การออกแบบ การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การท่องเที่ยวและบริการด้านสุขภาพ การฟื้นฟูหลังเหตุภัยพิบัติ การขยายความร่วมมือในโครงการพัฒนาระดับภูมิภาค และการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นระดับโลก นอกจากนี้ ไทยและสวีเดนได้ลงนามความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายในการต่อต้านอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร การลักลอบค้ายาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารตั้งต้น การค้ามนุษย์ การก่อการร้ายและอาชญากรรมร้ายแรงอื่น ๆ เมื่อปี 2556

-------------------------------------

 
 
 
 

ผู้นำสวีเดน

 
บันทึกข้อมูลเมื่อ: Dec. 16, 2019, 10:41 p.m.
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ: None |
รูปผู้นำสวีเดน
 

ประวัติผู้นำ :

นาย Stefan Löfven

ตำแหน่ง นรม.สวีเดน

เกิด 21 ก.ค. 2500 (อายุ 63 ปี/ปี 2563) ได้การรับเลี้ยงดูในสถานเด็กกำพร้า 10 เดือน

ก่อนได้รับการอุปการะจากนาย Ture Melander อาชีพช่างไม้ และแรงงานในโรงงาน

(เสียชีวิตปี 2546) และนาง Iris Melander

การศึกษา มัธยมปลาย ที่เมือง Sollefteå และเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับงานเชื่อม ซึ่งใช้เวลา

อบรม 48 สัปดาห์ ศึกษาในมหาวิทยาลัย Umeå University ของสวีเดน สาขา

การทำงานด้านสังคม แต่พักการเรียนหลังจากเข้าศึกษาได้ 1 ปี 6 เดือน

สถานภาพทางครอบครัว สมรสกับนาง Ulla Löfvén เมื่อปี 2546

ประวัติการทำงาน

ปี 2521 - เริ่มทำงานเป็นช่างเชื่อมที่เมือง Örnsköldsvik.

ปี 2523 - ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน

ปี 2538 - ทำงานเป็นผู้ตรวจการให้กับสหภาพกิจการโลหะของสวีเดน ในประเด็นเกี่ยวกับการเจรจา

เพื่อทำสัญญาและประเด็นระหว่างประเทศ

ปี 2544 - ได้รับเลือกเป็นรองประธานสหภาพกิจการโลหะ ก่อนจะได้รับเลือกเป็น

ประธานคนที่ 1 ของสหภาพการโลหะที่เพิ่งจัดตั้งใหม่เมื่อปี 2548

ประวัติทางการเมือง

ปี 2513 - เป็นสมาชิกพรรค Social Democrats

ปี 2549 - เข้าเป็นกรรมการบริหารพรรค Social Democrats

เม.ย.2556 - ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรค Social Democrats

ต.ค.2557 - ดำรงตำแหน่ง นรม.สมัยแรก)

ม.ค.2562 - ดำรงตำแหน่ง นรม.สมัยที่สอง

-------------------------------------

#8c7b75 - right
 

คณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีสวีเดน

ประมุขแห่งรัฐ Carl XVI Gustaf

นรม. Stefan Löfven

รมว.กระทรวงวัฒนธรรมและประชาธิปไตย Amanda Lind

รมว.กระทรวงกลาโหม Peter Hultqvist

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ Anna Ekström

รมต.ด้านอุดมศึกษาและการวิจัย Matilda Ernkrans

รมว.กระทรวงการจ้างงาน Eva Nordmark

รมต.ด้านความเท่าเทียมทางเพศ Åsa Lindhagen

รมว.กระทรวงวิสาหกิจและนวัตกรรม Ibrahim Baylan

รมต.ด้านกิจการชนบท Jennie Nilsson

รมว.กระทรวงสิ่งแวดล้อม Isabella Lövin

รมว.กระทรวงการคลัง Magdalena Andersson

รมต.ด้านบริหารรัฐกิจ Ardalan Shekarabi

รมต.ด้านตลาดเงิน และกิจการผู้บริโภค, รมช.กระทรวงการคลัง Per Bolund

รมว.กระทรวงการต่างประเทศ Ann Linde

รมต.ด้านการค้าระหว่างประเทศและกิจการกลุ่มนอร์ดิก Anna Hallberg

รมต.ด้านกิจการ EU Hans Dahlgren

รมต.ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ Peter Eriksson

รมว.กระทรวงสาธารณสุขและกิจการด้านสังคม Lena Hallengren

รมต.ด้านความมั่นคงทางสังคม Annika Strandhäll

รมว.กระทรวงโครงสร้างพื้นฐาน Tomas Eneroth

รมต.ด้านพลังงานและการพัฒนาดิจิทัล Anders Ygeman

รมว.กระทรวงยุติธรรม Morgan Johansson

รมต.กิจการภายในประเทศ Mikael Damberg

------------------------------------

(ต.ค. 2562)