เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China

บันทึกข้อมูลเมื่อ: Jan. 7, 2020, 1:03 p.m.
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 15, 2020, 1:35 p.m.
ธงฮ่องกง
 


เมืองหลวง       ฮ่องกง


ที่ตั้ง              ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทางตอนใต้ของจีน ประกอบด้วยเกาะฮ่องกง เกาะลันเตา เกาลูน และ New Territories และเกาะเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ระหว่างเกาะฮ่องกงและเกาะเกาลูน 262 เกาะ มีอ่าววิคตอเรียกั้นระหว่างเกาะฮ่องกงและเกาลูน พื้นที่ประมาณ 1,106.66 ตร.กม. ความกว้างจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกประมาณ 5,000 กม. จากทิศเหนือจรดทิศใต้ประมาณ 5,500 กม. มีพรมแดนยาว 22,117 กม.


อาณาเขต       


                    ทิศเหนือ              ติดกับมณฑลกวางตุ้ง เมืองเซินเจิ้น และห่างจากมาเก๊า 60 กม.


                    ทิศตะวันออก        ติดกับทะเลจีนใต้


                    ทิศตะวันตก          ติดกับทะเลจีนใต้


                    ทิศใต้                 ติดกับทะเลจีนใต้


ภูมิประเทศ      กาะฮ่องกงมีขนาด 80.30 ตร.กม. เกาลูนมีขนาด 46.71 ตร.กม. และ New Territories และเกาะอื่น ๆ มีขนาดร่วม 969.62 ตร.กม. เป็นแนวเขาทอดตัวยาวจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ทิศใต้ที่ต่อจากจีน ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแนวเขา ซึ่งไม่เหมาะแก่การเกษตร ฮ่องกงมีแม่น้ำมากกว่า 200 สาย แต่ส่วนใหญ่เป็นแม่น้ำที่สั้นและไม่มีชื่อ แม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่ Shing Mun, Lam Tsuen และ Tuen Mun


ภูมิอากาศ        อยู่ในเขตกึ่งเขตร้อน ฤดูร้อนเริ่มต้นใน พ.ค.-ก.ย. ฤดูมรสุมเริ่มต้นใน ก.ค.-ก.ย. ฤดูใบไม้ผลิเริ่มต้นใน มี.ค.-กลาง พ.ค. ฤดูใบไม้ร่วงเริ่มต้น ก.ย.-ธ.ค. และฤดูหนาวเริ่มต้น ธ.ค.-ก.พ. อุณหภูมิเฉลี่ย 20-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 10 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 31 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย/ปี 2,398 มม.


ประชากร        7.39 ล้านคน (ปี 2562) ความหนาแน่น 6,830/ตร.กม. ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีน 92% เชื้อสายอื่น 8% ได้แก่ ฟิลิปปินส์ 184,332 คน อินโดนีเซีย 168,871 คน และอินเดีย 31,989 คน


ศาสนา           ไม่มีศาสนาประจำชาติ แต่ชาวฮ่องกงส่วนใหญ่นับถือพุทธนิกายมหายาน และลัทธิเต๋า


ภาษา             จีนและอังกฤษเป็นภาษาราชการ ภาษาจีนกว้างตุ้ง 88.9% ภาษาจีนกลาง 1.9% ภาษาจีนท้องถิ่น 3.1% ภาษาอังกฤษ 4.3% และภาษาอื่น ๆ 1.9% 5


การศึกษา        อัตราการรู้หนังสือ 99% (ปี 2561) ระบบการศึกษาของฮ่องกงได้รับการวางรากฐานจากการปกครองของสหราชอาณาจักร และให้ความสำคัญกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการอ่านกฎหมายกำหนดให้เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย คือ ระดับประถมศึกษา 6 ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2556 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษามากกว่า 100 โรงเรียนเริ่มใช้ภาษาอังฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน


การก่อตั้ง  หลังจากสงครามฝิ่นครั้งที่ 1 เมื่อปี 2385  จีนส่งมอบเกาะฮ่องกงให้แก่สหราชอาณาจักร หลังจากสงครามฝิ่นครั้งที่ 2 เมื่อปี 2403 จีนส่งมอบเกาลูนให้แก่สหราชอาณาจักรตามอนุสัญญาปักกิ่ง และจีนให้สหราชอาณาจักรเช่าพื้นที่ New Territories และเกาะโดยรอบ 235 เกาะเป็นเวลา 99 ปี นับตั้งแต่ 1 ก.ค. 2441 ภายหลังสงครามระหว่างจีนกับญี่ปุ่น ทำให้ชาวจีนอพยพไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในฮ่องกงจำนวนมาก อย่างไรก็ดี ชาวจีนในฮ่องกงลดลงเหลือ 650,000 คนจาก 1.9 ล้านคน ในช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองจากปัญหาขาดแคลนอาหาร จากนั้นสหราชอาณาจักรกลับมาจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเบา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทำให้ชาวจีนอพยพกลับมาตั้งถิ่นฐานตามเดิม ช่วงทศวรรษ 1960 (ปี 2503-2512) ฮ่องกงเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคเอเชีย หรือ เสือของเอเชียควบคู่กับการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง


                    จีนและสหราชอาณาจักรเริ่มเจรจาร่วมกันถึงอนาคตของฮ่องกง และออกปฏิญญาร่วม Sino-British Joint Declaration ว่าด้วยการส่งมอบฮ่องกงคืนแก่จีนใน 1 ก.ค. 2540 ภายใต้หลักการ หนึ่งประเทศ สองระบบ และจีนอนุมัติธรรมนูญหรือ Basic Law ให้แก่ฮ่องกงเมื่อปี 2533 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารประเทศ


วันชาติ           1 ..


การเมือง         ฮ่องกงเป็นเขตบริหารพิเศษภายใต้หลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ ของจีน ตามที่ระบุในกฎหมายธรรมนูญของฮ่องกง ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่ฮ่องกงคืนสู่การปกครองของจีนเมื่อปี 2540 กฎหมายนี้ระบุให้ฮ่องกงธำรงไว้ซึ่งโครงสร้างทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมเป็นเวลาอีก 50 ปี (ปี 2540-2590) ภายใต้หลักการนี้  จีนให้อิสระแก่ฮ่องกงอย่างมากในการบริหารบ้านเมืองในด้านต่าง ๆ ยกเว้นด้านการต่างประเทศและด้านการทหาร  


                    ฮ่องกงมีตำแหน่งทางการเมืองสำคัญ ได้แก่ 1) หัวหน้าคณะผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเป็นผู้นำเขตบริหารได้รับเลือกจากคณะกรรมการเลือกตั้ง และได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลกลางของจีนมีหน้าที่บริหารเขตบริหารพิเศษ แก้ไขกฎหมายหรืองบประมาณ การประกาศใช้กฎหมายและการกำหนดนโยบาย  2) คณะผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกง มีสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 16 คน และไม่เป็นทางการ 16 คน โดยคัดเลือกจากข้าราชการอาวุโส สมาชิกสภานิติบัญญัติ และบุคคลสาธารณะจากสาขาอาชีพต่าง ๆ มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและให้คำปรึกษาด้านการบริหารแก่หัวหน้าคณะผู้บริหารฮ่องกง 3) สภานิติบัญญัติมีสมาชิก 70 คน ในจำนวนนี้ได้รับการเลือกตั้งจากชุมชนจำนวน 35 คน และอีก 35 คน ได้รับการคัดเลือกตามความเหมาะสม มีหน้าที่พิจารณาและร่างกฎหมาย อภิปรายในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ของสาธารณะ อนุมัติงบประมาณ และร่างกฎหมาย และถอดถอนผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา 4) สภาเขตฮ่องกงมีสมาชิก 458 คนใน 18 พื้นที่ มีหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรมของชุมชน และให้คำแนะนำรัฐบาลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน และ 5) ผู้พิพากษา เป็นองค์กรอิสระจากสภานิติบัญญัติและคณะผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยฮ่องกงบังคับใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี


เศรษฐกิจ        เศรษฐกิจมีขนาดใหญ่อันดับ 7 ของโลก มีลักษณะการค้าเสรีและพึ่งพาการค้าและการเงินระหว่างประเทศในระดับสูง ฮ่องกงเป็นเขตชำระภาษีในอัตราต่ำและเขตปลอดภาษีสินค้านำเข้า ยกเว้นแอลกอฮอล์ ยาสูบ น้ำมัน เมทิลแอลกอฮอล์ ฮ่องกงได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเสรีมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปี 2562  จากการเปิดเสรีทางการค้าและการเงิน และมาตรการปกป้องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา การทุจริตในระดับต่ำ นอกจากนี้ เศรษฐกิจฮ่องกงบูรณาการกับเศรษฐกิจจีนสูง ทั้งในด้านการค้า การท่องเที่ยว และการเงิน


                    ฮ่องกงเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเงินของโลก ที่มีภูมิศาสตร์และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ ทั้งในเรื่องความโปร่งใส และมาตรการที่เปิดกว้างทางเศรษฐกิจ ในห้วงปี 2561-2562 รัฐบาลฮ่องกงจัดสรรงบประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงเพื่อพัฒนาภาคการเงินเพื่อสนับสนุนตลาดเงิน เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology-Fintech) การเงินสีเขียว (Green finance)


                    การเสนอร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเมื่อต้นปี 2562 นำไปสู่การชุมนุมประท้วงที่ยืดเยื้อของชาวฮ่องกง ส่งผลให้เศรษฐกิจฮ่องกงเข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2562  จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติของฮ่องกงลดลง 37% เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจฮ่องกงจะขยายตัว 0.3% ในปี 2562 และจะขยายตัว 1.5% ในปี 2563 จากผลกระทบจากการชุมนุมประท้วงที่ยืดเยื้อและข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ และจะขยายตัว 2.5% ในปี 2564 จากการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ ทั้งนี้ ในห้วง ต.ค. 2562 รัฐบาลฮ่องกงกำหนดมาตรการมากกว่า 220 ข้อ เพื่อส่งเสริมการจัดสรรที่ดิน และการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่พอใจของชาวฮ่องกง


                    ภาคการเกษตรคิดเป็น 0.1% ของ GDP ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ผักสด สัตว์ปีก เนื้อหมู ปลา


                    ภาคอุตสาหกรรมคิดเป็น 7.6% ของ GDP อุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ การค้า การขนส่ง การบริการการเงิน การท่องเที่ยว อิเล็กทรอนิกส์


                    ภาคบริการคิดเป็น 92.3% ของ GDP ได้แก่ การเงิน การท่องเที่ยว เทคโนโลยีทางการเงิน


                    ทรัพยากรธรรมชาติสำคัญ ฮ่องกงไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากมีภูมิศาสตร์เป็นเกาะและล้อมรอบด้วยทะเล ทำให้ฮ่องกงมีศักยภาพในการเป็นท่าเรือน้ำลึกสำหรับขนส่งสินค้าทางทะเล


                    สกุลเงิน ตัวย่อสกุลเงิน :  ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)


                    อัตราแลกเปลี่ยนต่อดอลลาร์สหรัฐ :  1 ดอลลาร์ฮ่องกง : 0.13  ดอลลาร์สหรัฐ


                    อัตราแลกเปลี่ยนต่อบาท :  1 ดอลลาร์ฮ่องกง : 3.88 บาท (ต.ค. 2562)


ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปี 2562)


ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 341,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ : 1.7%


ดุลบัญชีเดินสะพัด :  3,751 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


ดุลการค้า : ขาดดุล 39,455  ล้านดอลลาร์สหรัฐ


รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี : 1,608 ดอลลาร์สหรัฐ


แรงงาน : 3.8 ล้านคน


อัตราการว่างงาน : 2.8%


อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย : 1%


มูลค่าการส่งออก : 569.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


สินค้าส่งออกสำคัญ : เครื่องจักรไฟฟ้า โลหะ พลาสติก นาฬิกา


คู่ค้าส่งออกที่สำคัญ : จีน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ อินเดีย


มูลค่าการนำเข้า :  627.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


สินค้านำเข้าสำคัญ : คอมพิวเตอร์ อัญมณี น้ำมัน เนื้อสัตว์ พลาสติก


คู่ค้านำเข้าที่สำคัญ : จีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร อินเดีย


การทหาร       


                    ฮ่องกงไม่มีกองทัพเป็นของตนเอง แต่มีกองกำลังของกองทัพจีนประจำการประมาณ 10,000-12,000 นาย อย่างไรก็ดี ฮ่องกงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีหน้าที่ครอบคลุมการดับเพลิง การจับกุมผู้ร้าย การตรวจคนเข้าเมือง และการช่วยเหลือภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน โดยโครงสร้างตำรวจฮ่องกงอยู่ภายใต้การควบคุมของ   ผู้บัญชาการตำรวจ 1 นาย และรองผู้บัญชาการตำรวจ 2 นาย ซึ่งแบ่งภาระหน้าที่รับผิดชอบด้านปฏิบัติการและการจัดการกองกำลัง


                    โครงสร้างตำรวจฮ่องกงแบ่งเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายอาชญากรรมและความมั่นคง ฝ่ายกำลังพลและการฝึกซ้อม ฝ่ายการจัดการ และฝ่ายการเงินและการวางแผน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงกระจายทั่ว 6 พื้นที่สำคัญ คือ เกาะฮ่องกง เกาลูนตะวันออก เกาลูนตะวันตก New Territories เหนือ และ New Territories ใต้และทะเล นอกจากนี้ ฮ่องกงมีตำรวจน้ำ 114 นาย เพื่อลาดตระเวนพื้นที่ในทะเล 1,649 กม. รอบฮ่องกงและเกาะขนาดเล็กจำนวน 261 เกาะ โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีเฝ้าระวังทางชายฝั่ง ระบบเรดาห์ และบุคลากรที่มีทักษะ เพื่อรักษาความปลอดภัยการขนส่งนานาชาติและความปลอดภัยของท่าเรือ


ปัญหาด้านความมั่นคง


                    ปัญหาด้านความมั่นคงหลักของฮ่องกง ส่วนใหญ่เป็นความมั่นคงภายในประเทศ โดยเฉพาะ ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ ฮ่องกงมีความเสี่ยงสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของเอเชียเมื่อปี 2560 และสร้าง                ความเสียหายต่อเศรษฐกิจฮ่องกง 249,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ส่วนหนึ่งเกิดจากชาวฮ่องกง 77.9% หรือ 5.78 ล้านคนใช้โทรศัพท์สมาร์ตโฟนจำนวนมาก รัฐบาลมุ่งแก้ไขด้วยการส่งเสริมความตระหนักรู้ทางไซเบอร์ให้แก่ประชาชน ควบคู่กับการจัดตั้งศูนย์ “Cybersec Infohub” ซึ่งเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้าใจกับภัยคุกคามทางไซเบอร์มากขึ้น นอกจากนี้ ฮ่องกงมุ่งเน้นมาตรการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงิน เพื่อสนับสนุนให้ฮ่องกงมีความปลอดภัยตามมาตรฐานของสากล


                    ปัญหาความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยอัตราความไม่เสมอภาคทางรายได้ในภาคครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นจาก 0.429% เมื่อปี 2519 เป็น 0.537% เมื่อปี 2554  และอัตราความไม่เสมอภาคทางรายได้ระดับบุคคลเพิ่มสูงขึ้นจาก 0.411% เมื่อปี 2519 เป็น 0.487% เมื่อปี 2554  เกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ได้แก่ ภาคครัวเรือนมีรายได้ต่ำ สมาชิกในครอบครัวที่เพิ่มขึ้น จำนวนการหย่าร้างที่เพิ่มสูงขึ้น การสร้างครอบครัวเดี่ยว และจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น โดยกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหม่มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อการทำงาน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ฮ่องกงมีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่ 32.50 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อชั่วโมง ทำให้กลุ่มแรงงานขั้นต่ำมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 6,760 ดอลลาร์ฮ่องกง ซึ่งชี้ให้เห็นว่าระดับการศึกษาในอุดมศึกษาไม่สามารถยกระดับฐานะของชาวฮ่องกงได้


                    ปัญหาคนฮ่องกงรุ่นใหม่รู้สึกว่าตนเองไม่ใช่คนจีนเพิ่มมากขึ้น โดยผลสำรวจของมหาวิทยาลัยฮ่องกงเมื่อปี 2561 ระบุว่า ชาวฮ่องกงส่วนใหญ่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนจีน 62.4% ซึ่งลดลงต่ำสุดตั้งแต่เหตุการณ์Umbrella Movement เมื่อปี 2557 สาเหตุสำคัญเกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้รับอิทธิพลจากประเทศตะวันตกทั้งระบบการศึกษา อุตสาหกรรมบันเทิง และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ทำให้ห่างเหินกับวิธีคิดแบบจีน ปัจจุบันมีชาวฮ่องกงพำนักในไต้หวันเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา และประชาชนทั่วไป เนื่องจากไต้หวันมีค่าครองชีพและอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาต่ำกว่าฮ่องกง


สมาชิกองค์การระหว่างประเทศ  ตามมาตรา 116 และ 151 ของธรรมนูญฮ่องกงสามารถใช้ชื่อ ฮ่องกง               เข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์การระหว่างประเทศได้ อาทิ ADB, APEC, BIS, FATF, ICC (national committees), IHO, IMF, IMO (associate), Interpol (subbureau), IOC, ISO (correspondent), ITUC (NGOs), UNWTO (associate), UPU, WCO, WMO และ WTO


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของฮ่องกงให้ความสำคัญกับ 4 สาขาหลัก ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ ปัญญาประดิษฐ์ เมืองอัจฉริยะ (smart city) และเทคโนโลยีทางการเงิน  นอกจากนี้ ฮ่องกงมีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่ดีเป็นอันดับที่ 4 ของโลกจากการจัดอันดับของดัชนีนวัตกรรมของโลก                  ปี 2562  ครอบคลุมการจัดตั้งกองทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดตั้งสถาบันวิจัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมบริษัททางเทคโนโลยี 700 แห่ง ครอบคลุม                            ด้านอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสีเขียว เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างไรก็ดี รัฐบาลฮ่องกงวางแผนเร่งพัฒนา                ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ Greater Bay Area 


เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่  ฮ่องกงมีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่มีมาตรฐานและความเร็ว    ในระดับสูง ทั้งในภาคพื้นดินและสายเคเบิลใต้น้ำ เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางด้านโทรคมนาคมของภูมิภาคและระบบเศรษฐกิจดิจิทัล กับทั้งฮ่องกงมีพื้นที่ติดกับชายแดนจีน ทำให้ฮ่องกงเป็นที่สนใจของบริษัทด้านโทรคมนาคมต่างชาติและผู้ประกอบการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมเข้าไปลงทุน นอกจากนี้ รัฐบาลฮ่องกงมีแผนส่งเสริมการพัฒนา smart city ภายในปี 2567 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบโทรคมนาคมของฮ่องกงมีขีดความสามารถและบริการที่มีคุณภาพสูง จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของฮ่องกงในปี 2562 จะเพิ่มขึ้น 91% จากเดิม 89.4 เมื่อปี 2561 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 93% ของประชากรทั้งหมด


การขนส่งและคมนาคม


                    การขนส่งข้ามแดนทางบกของฮ่องกงมี 7 แห่ง เป็นการข้ามพรมแดนทางถนน 5 แห่ง  ได้แก่ท่าเรืออ่าวเซินเจิ้น จุดควบคุม Lok Ma Chau จุดควบคุม Man Kam To จุดควบคุม Sha Tau Kok และสะพานฮ่องกง-จู่ไห่-มาเก๊า กับทั้งมีการขนส่งผ่านทางรถไฟ 2 แห่ง ผ่านจุดควบคุม Lo Wu และจุดควบคุม Lok Ma Chau Spur Line  นอกจากนี้ ชาวฮ่องกง 90% ใช้ระบบคมนาคมสาธารณะ ครอบคลุมรถแท็กซี่ รถประจำทาง และรถไฟฟ้าใต้ดิน โดยรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นการเดินทางหลักของฮ่องกงคิดเป็น 42% หรือประมาณ 2.3 ล้านคนของการเดินทางระบบคมนาคมสาธารณะ โดยมีบริษัท MRT Corporation Limted (MTRCL) ดำเนินการระบบรถไฟใต้ดินของฮ่องกงระยะทางทั้งหมด 195.7 กม. ประกอบด้วย 10 เส้นทาง ได้แก่ สาย Kwun Tong  สาย Tsuen Wan สาย Island  สาย South Island  สาย Tung Chung  สาย Tseung Kwan O สาย Disneyland Resort  สาย East Rail  สาย Ma On Shan และ สาย West Rail Line รวมทั้งสาย Airport Express ที่เชื่อมต่อสนามบินนานาชาติฮ่องกง มีระยะทาง 35.2 กม.


                    ฮ่องกงมีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงกว่างโจว-เซินเจิ้น-ฮ่องกง ระยะทางทั้งหมด 26 กม. และสามารถเชื่อมต่อเส้นทางสถานีเกาลูนตะวันตกกับสถานี 58 แห่งในจีน


                    ทางน้ำ มีผู้ให้บริการเรือข้ามฟากไปยังหมู่เกาะรอบนอก  12 แห่ง มีผู้โดยสารจำนวน 46 ล้านคนต่อปี


การเดินทาง    


                    ระยะทางจากกรุงเทพฯ-ฮ่องกงใช้ระยะเวลาในการบิน 2 ชม. 45 นาที สายการบินที่มีเที่ยวบินตรง เช่น การบินไทย ไทยสมายล์ แอร์เอเชีย ฮ่องกงแอร์ไลน์ คาเธ่ย์แปซิฟิค เวลาฮ่องกงเร็วกว่าไทย 1 ชม.


                    ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยต้องการเดินทางไปฮ่องกงเพื่อธุรกิจ ท่องเที่ยวในระยะสั้น ได้รับยกเว้นการขอการตรวจลงตราและพำนักได้ 30 วัน หากมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องยื่นขอวีซ่าต่อสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือสถานกงสุลจีนประจำราชอาณาจักรไทย หรือสำนักงานกิจการเข้าประเทศ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงโดยตรง ดังนี้ 1) มีโครงการพำนักในฮ่องกงเกิน 30 วัน 2) เดินทางไปฮ่องกงเพื่อประกอบอาชีพ ตั้งถิ่นฐาน จัดงานแสดง จัดนิทรรศการ และ 3) เดินทางไปฮ่องกงเพื่อศึกษาต่อ เข้ารับการฝึกอบรมในอาชีพ หรือฝึกงานในอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม


สถานการณ์สำคัญที่น่าติดตาม 


                    1)  สถานการณ์ด้านการเมืองและความมั่นคงภายใน เช่น กลุ่มชุมนุมประท้วงสนับสนุนประชาธิปไตย


                    2)  การพัฒนาเศรษฐกิจของฮ่องกง อาทิ แผนพัฒนา Greater Bay Area (GBA)


                    3)  การบูรณาการเศรษฐกิจฮ่องกงกับเศรษฐกิจจีน


                    4)  ผลกระทบเศรษฐกิจฮ่องกงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน


                    5)  การสนับสนุนประชาธิปไตยของชาวฮ่องกงจากชาติตะวันตก ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐฯ


                    6)  นโยบายด้านเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับไทย อาทิ การพัฒนา smart city การเชื่อมโยงในภูมิภาคภายใต้ยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative-BRI)


ความสัมพันธ์ไทย-ฮ่องกง


                    ฮ่องกงจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อ ก.พ. 2562 ซึ่งเป็นกลไลความร่วมมือสำคัญต่อความร่วมมือระหว่างไทยกับฮ่องกง กับทั้งช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้ไปลงทุนในฮ่องกง นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังสนับสนุนความร่วมมือและความเชื่อมโยงระหว่างกรอบความร่วมมือ GBA กรอบความร่วมมือในพื้นที่สามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำจูเจียง และ BRI


                    เมื่อ ม.ค.-ก.ย. 2562  ฮ่องกงกับไทยมีมูลค่าการค้าลดลง 4.06% หรือ 68,905 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออกสินค้าไปยังฮ่องกงลดลง 6.35% หรือมูลค่า 30,316 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าสินค้าจากฮ่องกงลดลง 2.17% หรือมูลค่า 38,589 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเป็นฝ่ายขาดดุลการค้ามูลค่า 8,272 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกที่สำคัญจากไทยไปฮ่องกง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องยนต์สันดาปภายในและลูกสูบและส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ อุปกรณ์กึ่งตัวนำทรานซิสเตอร์และไดโอด เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ ข้าวหอมมะลิ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า เม็ดพลาสติก  สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ สินแร่โลหะอื่น ๆ เสื้อผ้าสำเร็จรูป นาฬิกาและส่วนประกอบ


                    ด้านการท่องเที่ยว เมื่อปี 2561 นักท่องเที่ยวฮ่องกงมาไทยเพิ่มขึ้น 31% เป็น 1,047,559 คนในช่วง ม.ค.-มิ.ย. 2562 นักท่องเที่ยวฮ่องกงมาไทยเพิ่มขึ้น 5.83% เป็น 491,690 คน และนักท่องเที่ยวไทยไปฮ่องกง 571,600 คนเมื่อปี 2561 และในช่วง ม.ค.-มิ.ย. 2562 นักท่องเที่ยวไทยไปฮ่องกงเพิ่มขึ้น 11% จากเดิม 289,318 เป็น 322,318 คน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561


                    ข้อตกลงที่สำคัญ อนุสัญญาการเก็บภาษีซ้ำซ้อนไทย-ฮ่องกง (ปี 2548) ความตกลงการค้าเสรีฮ่องกง-อาเซียน (ปี 2562) ความตกลงด้านการลงทุนระหว่างรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับรัฐบาลของประเทศสมาชิกประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ปี 2562)


----------------------------------------------------


 

 
 
 
 

ผู้นำฮ่องกง

 
บันทึกข้อมูลเมื่อ: Jan. 7, 2020, 1:03 p.m.
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ: None |
รูปผู้นำฮ่องกง
 


นางแคร์รี่ ลัม


(Carrie Lam)


ตำแหน่ง                     หัวหน้าคณะผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกง


เกิด                           .. 2500 (อายุ 63 ปี/ปี 2563) ฮ่องกง


การศึกษา                    -   ปริญญาตรีด้านสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยฮ่องกง


                                -   ประกาศนียบัตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์


สถานภาพทางครอบครัว      สมรสกับนาย Lam Siu-por นักคณิตศาสตร์ มีบุตรชาย 2 คน


ประวัติการทำงานทางการเมือง


ปี 2523                      ผู้ช่วยเลขาธิการผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกงด้านการเคหะ


ปี 2524                      ผู้ช่วยคณะกรรมการสมาชิกนิติบัญญัติและการบริหาร


ปี 2525                       ผู้ช่วยสำนักงานสาธารณสุขและการแพทย์


ปี 2526                  ผู้ช่วยเขต Sai Kung ประจำสำนักงานพื้นที่ New Territories


ปี 2529                      ผู้ช่วยผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกงด้านความมั่นคง


ปี 2530                       ผู้ช่วยคณะกรรมาธิการด้านการสำรวจ


ปี 2531                      ผู้ช่วยคณะกรรมาธิการทบทวนด้านความมั่นคง


ปี 2532                     หัวหน้าผู้ช่วยผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกงด้านสาธารณสุขและสวัสดิการ


ปี 2536                      ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสาธารณสุข


ปี 2538                     หัวหน้าผู้ช่วยผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกงด้านการคลัง


ปี 2543                      ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสังคม


ปี 2546                    ผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกงประจำสำนักปลัดการเคหะ การวางแผนและที่ดิน


ปี 2547                      ผู้อำนวยการทั่วไปสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำลอนดอน


ปี 2550                      ผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกงประจำสำนักกิจการภายใน


ปี 2553                       ผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกงด้านการบริหาร


ปี 2560                       หัวหน้าคณะผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกง


-----------------------------------------------------

#8c7b75 - right
 

คณะรัฐมนตรี


คณะผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกง


หัวหน้าคณะผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง                       Carrie Lam


หัวหน้าผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกงด้านบริหาร                      Matthew Cheung Kin-chung


ผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกงด้านการเงิน                               Paul Chan


ผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกงด้านยุติธรรม                             Teresa Cheng Yeuk-wah


ผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกงด้านข้าราชการพลเรือน                 Joshua Law


ผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกงด้านด้านพาณิชย์และ                    Edward Yau Tang-wah


พัฒนาเศรษฐกิจ


ผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกงด้านรัฐธรรมนูญและ                     Patrick Nip


กิจการแผ่นดินใหญ่


ผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกงด้านการพัฒนา                           Michael Wong


ผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกงด้านสำนักงานการศึกษา                 Kevin Yeung Yun-hung


ผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกงด้านสิ่งแวดล้อม                          Wong Kam-sing


ผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกงด้านบริการการเงิน                      James Lau


และสำนักการคลัง


ผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกงด้านอาหารและสาธารณสุข             Sophia Chan


ผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกงด้านกิจการภายใน                       Lau Kong-wah


ผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกงด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี           Nicholas W. Yang


ผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกงด้านแรงงานและสวัสดิการ              Law Chi-kwong        


ผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกงด้านความมั่นคง                          John Lee


ผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกงด้านสำนักงานการเคหะและคมนาคม  Frank Chan Fan


ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ                                                 Lo Wai-chung


คณะกรรมธิการอิสระต่อต้านการทุจริต                                    Simon Peh Yun-Iu


ผู้อำนวยการด้านตรวจสอบบัญชี                                           John Chu Nai-cheung


คณะกรรมาธิการด้านศุลกากรและภาษี                                    Hermes Tang Yi-hoi


ผู้อำนวยการตรวจคนเข้าเมือง                                              Erick Tsang Kwok-wai


-------------------------------------


(ต.ค.2562)