สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

Argentine Republic

บันทึกข้อมูลเมื่อ: Jan. 7, 2020, 2:04 p.m.
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 16, 2020, 7:49 p.m.
ธงอาร์เจนตินา
 


เมืองหลวง     บัวโนสไอเรส


ที่ตั้ง          อยู่ทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้ มีพื้นที่ประมาณ 2,780,400 ตารางกิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในทวีปอเมริกาใต้ (รองจากบราซิล) หรือใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ 5 เท่า ขนาดความยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ประมาณ 3,900 กิโลเมตร ความกว้างวัดจากส่วนที่กว้างที่สุดกว้างประมาณ 1,400 กิโลเมตร มีอาณาเขตทางบก 2,736,690 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตทางทะเล 43,710 ตารางกิโลเมตร ชายฝั่งทะเลยาว 4,989 กิโลเมตร


อาณาเขต


                   ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ                   ติดกับโบลิเวีย (942 กิโลเมตร) ปารากวัย (2,531 กิโลเมตร) และบราซิล (1,263 กิโลเมตร)


                ทิศตะวันตก                            ติดกับชิลี (6,691 กิโลเมตร)


                   ทิศตะวันออก                   ติดกับอุรุกวัย (541 กิโลเมตร) และมหาสมุทรแอตแลนติก


                   ทิศใต้                            ติดกับชิลีและมหาสมุทรแอตแลนติก


ภูมิประเทศ     ทิศตะวันตกมีเทือกเขาแอนดีสพาดผ่านและเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างอาร์เจนตินาและชิลี บริเวณตอนกลางประเทศเป็นทุ่งหญ้า Pampas เหมาะกับการเพาะปลูกและเลี้ยงปศุสัตว์ ตอนใต้ของประเทศเป็นเขตที่ราบสูง Patagonia ตั้งอยู่บนเส้นทางยุทธศาสตร์ทางทะเลระหว่างตอนใต้ของมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิก


ภูมิอากาศ     ภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศมีอุณหภูมิที่แตกต่างกัน โดยภาคเหนือสภาพอากาศกึ่งร้อนกึ่งอบอุ่น ภาคใต้อากาศหนาวและฝนตกชุก ตะวันออกเฉียงใต้สภาพอากาศแห้งแล้ง บริเวณที่ราบ Pampas ทางตะวันออกอากาศอบอุ่นและชื้น ขณะที่ตอนใต้สุดของประเทศมีสภาพอากาศแบบแอนตาร์กติก ซึ่งหนาวเย็นตลอดปี


ประชากร      44,914,256 คน (ต.ค.2562)


รายละเอียดประชากร      ประชากรเป็นคนผิวขาว (ส่วนใหญ่มีเชื้อสายสเปนและอิตาเลียน) และเมสติโซ (ผสมผสานระหว่างคนผิวขาวและคนอินเดียนพื้นเมือง) 97.2% และคนอินเดียนพื้นเมือง 2.4 และชาวแอฟริกัน 0.4% อัตราส่วนประชากรจำแนกตามอายุ : อายุ 0-14 ปี 24.44% อายุ 15-24 ปี 15.53% อายุ 25-54 ปี 39.81%  อายุ 55-64 ปี  8.87% อายุ 65 ปีขึ้นไป 11.37% อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโดยรวม 77.17 ปี เพศชาย 73.8 ปี เพศหญิง 80.4 ปี อัตราการเกิด 16.5 คนต่อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 7.5 คนต่อประชากร 1,000 คน อัตราการเพิ่มของประชากร ร้อยละ 0.95


ศาสนา         คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 92% โปรเตสแตนต์ 2% ยูดาย 2% อื่นๆ 4%


ภาษา          ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการ อิตาลี อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส ภาษา Mapudungun และ Quechua ของชาวอินเดียนพื้นเมือง


การก่อตั้งประเทศ   ชาวยุโรปชุดแรกที่เดินทางมายังดินแดนที่เป็นที่ตั้งอาร์เจนตินาในปัจจุบันคือ Amerigo Vespucci เมื่อปี 2045 และอาร์เจนตินาถูกผนวกรวมกับโบลิเวีย ปารากวัย และอุรุกวัย ในยุคอาณานิคมสเปนเมื่อปี 2319 เมื่อประกาศเอกราชจากสเปนเมื่อ 9 กรกฎาคม 2359 จึงแยกตัวออกเป็นอิสระต่อกัน ประชาชนและวัฒนธรรมได้รับอิทธิพลอย่างมากจากผู้อพยพจากยุโรป โดยเฉพาะอิตาลี และสเปน ซึ่งมาตั้งถิ่นฐานมากกว่า 7 ล้านคนในช่วงระหว่างปี 2423-2473 และช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2


                        ปัจจุบัน อาร์เจนตินามีประชากรที่เป็นผู้อพยพประมาณร้อยละ 5 (สูงที่สุดในอเมริกาใต้) โดยผู้อพยพร้อยละ 80 มาจากประเทศเพื่อนบ้านในอเมริกาใต้และแคริบเบียน โดยเฉพาะปารากวัยและโบลิเวีย 


วันชาติ         25 พ.ค. (เพื่อรำลึกถึงวันปฏิวัติอาร์เจนตินา เมื่อปี 2353 ซึ่งนำมาสู่การประกาศเอกราชจากสเปน)


การเมือง      ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ


                 ฝ่ายบริหาร : ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขรัฐและหัวหน้ารัฐบาล มีอำนาจแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่งวาระ 4 ปี สามารถดำรงตำแหน่งได้ต่อกัน 2 วาระ ประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือ นาย Alberto Ángel Fernández (อายุ 61 ปี/ปี 2563) ผู้สมัครจากพรรค Partido Justicialista (IPA) (ดำรงตำแหน่งเมื่อ 10 ธ.ค. 2562) การเลือกตั้งครั้งต่อไปกำหนดมีขึ้นใน 27 ต.ค. 2566


                 ฝ่ายนิติบัญญัติ : ระบบ 2 สภา 1) วุฒิสภา มีสมาชิก 72 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรง วาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี แต่สมาชิก 1 ใน 3 ของวุฒิสมาชิกจะมีการเลือกตั้งหมุนเวียนทุก 2 ปี และ 2) สภาผู้แทนราษฎร มีสมาชิก 257 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรง วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี แต่จะมีการเลือกตั้งหมุนเวียนทุก 2 ปี การเลือกตั้งครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อ 22 ต.ค. 2562 การเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีขึ้นใน 27 ต.ค. 2566 


                 ฝ่ายตุลาการ : ศาลฎีกา เป็นศาลสูงสุด มีสมาชิก 7 คน ประธานาธิบดีเป็นผู้คัดเลือก แต่ต้องผ่านการเห็นชอบจากวุฒิสภา (สามารถดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้จนเกษียณเมื่ออายุ 75 ปี)


                 พรรคการเมืองสำคัญ : พรรค Argentina Federal นาย Pablo Kosiner เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Cambiemos ซึ่งเป็นการรวมตัวของพรรค Civic Coalition (CC) พรรค Republican Proposal (PRO) และพรรค Radical Civic Union (UCR) นาย Mauricio Marci เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Citizen's Unity (UC) นาง Cristina Fernandez De Kirchner เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Civic Coalition ARI (CC-ARI) นาง Elisa Carrio เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Civic Front for Santiago (FCS) นาย Gerardo Zamora เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Front for Victory (FpV) นาง Cristina Fernandez De Kirchner และนาย Agustin Rossi เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Generation for a National Encounter (GEN) นาง Monica Peralta เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Justicialist Party (PJ) นาย Miguel Angel Pichetto เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Radical Civic Union (UCR) นาย Alfredo Cornejo เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Renewal Front (FR) นาย Sergio Massa เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Republican Proposal (PRO) นาย Mauricio Macri เป็นหัวหน้าพรรค และพรรค Socialist Party (PS) มีนาย Antonio Bonfatti เป็นหัวหน้าพรรค  พรรค Socialist Workers’ Party (PTS) นาย Jose Montes เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Workers' Party (PO) นาย Jorge Altamira เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Worker’s Socialist Movement (MST) นาย Alejandro Boddart และนาย Vilma Ripoll เป็นหัวหน้าพรรค


                 กลุ่มกดดันทางการเมือง : กลุ่มสหภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม (Argentine Industrial Union องค์กร Argentine Rural Confederation หรือ CRA ซึ่งเป็นการรวมตัวของเจ้าของที่ดินขนาดเล็กและขนาดกลาง Argentine Rural Society (องค์กรของเจ้าของที่ดินขนาดใหญ่) Blue and White CGT (dissident CGT labor confederation) Central of Argentine Workers หรือ CTA (สหภาพแรงงานและ ผู้ว่างงาน) General Confederation of Labor (CGT) และ Roman Catholic Church นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มภาคธุรกิจ สหภาพแรงงาน กลุ่มต่อต้านรัฐบาลและนักศึกษา


เศรษฐกิจ      อาร์เจนตินาเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าจำนวนมาก ประชากรมีความรู้สูง มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของภูมิภาคลาตินอเมริกา (รองจากบราซิล และเม็กซิโก) สินค้าส่งออกสำคัญอยู่ในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลาย หลังวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงศตวรรษที่ 20 เศรษฐกิจอาร์เจนตินาตกอยู่ในภาวะวิกฤติ ระบบการเงิน การคลัง และบัญชีเดินสะพัดขาดดุล มีอัตราเงินเฟ้อสูง มีหนี้สาธารณะและหนี้ต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ทำให้เมื่อปี 2559 ธนาคารโลกลดระดับอาร์เจนตินาจากประเทศที่ประชากรมีรายได้สูงลงมาเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับกลาง (ในระดับใกล้เคียงกับโคลอมเบีย)


                 หลังประธานาธิบดี Mauricio Marci ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ระบบการเมืองและเศรษฐกิจของอาร์เจนตินามีการปรับเปลี่ยนไปอย่างมาก จากนโยบายเพิ่มเสรีภาพทางเศรษฐกิจ ยกเลิกระบบควบคุมเงินทุน ปล่อยค่าเงินเปโซลอยตัว ยกเลิกมาตรการควบคุมการส่งออกสินค้าบางประเภทลดการอุดหนุนในภาคพลังงานบางประเภท และปรับปรุงระบบข้อมูลสถิติทางเศรษฐกิจให้ตรงกับความเป็นจริง เจรจาประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ในตลาดเงินระหว่างประเทศ ทำให้อาร์เจนตินาสามารถลับเข้าสู่ตลาดทุนระหว่างประเทศได้อีกครั้งเมื่อปี 2559


                  แม้ว่าตั้งแต่ประธานาธิบดี Macri จะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจ ปล่อยค่าเงินเปโซอาร์เจนตินาลอยตัว ปรับโครงสร้างหนี้และสามารถชำระหนี้ตกค้างกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ได้ จนทำให้เศรษฐกิจอาร์เจนตินาเริ่มฟื้นตัว แต่ปัญหาค่าเงินตกต่ำ มีหนี้สะสมสูงและอัตราเงินเฟ้อสูง ทำให้อาร์เจนตินาเสี่ยงที่จะประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจอีกครั้ง (อัตราเงินเฟ้อปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 24.8 ขณะที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อปี 2561 ที่ร้อยละ 15 แต่ IMF ประเมินว่าน่าจะอยู่ที่ร้อยละ 19)


                 เศรษฐกิจอาร์เจนตินาตกอยู่ในภาวะวิกฤติอีกครั้งเมื่อค่าเงินเปโซอาร์เจนตินาตกลงถึงร้อยละ 34.25 และเศรษฐกิจถดถอยจนทำให้รัฐบาลอาร์เจนตินาวิตกว่า อาร์เจนตินาจะประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอีกครั้งภายในปี 2561 ทำให้ประธานาธิบดี Macri ต้องขอรับความช่วยเหลือจาก IMF อีกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจของอาร์เจนตินาประสบภาวะวิกฤติครั้งใหญ่เช่นที่เคยเกิดขึ้นระหว่างปี 2541-2545


                 อย่างไรก็ตาม จนถึงการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ ต.ต. 2562 รัฐบาลของประธานาธิบดี Macri ล้มเหลวในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทำให้แพ้การเลือกตั้งต่อนาย Alberto Fernández ซึ่งประกาศจะเจรจาเกี่ยวกับเงื่อนไขการชำระหนี้สินกับ IMF ใหม่


                     สกุลเงิน ตัวย่อสกุลเงิน :  อาร์เจนตินาเปโซ (Argentine pesos หรือ ARS)


                 อัตราแลกเปลี่ยนต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ :  1 ดอลลาร์สหรัฐ : 57.65 อาร์เจนตินาเปโซ (ต.ค. 2562)


ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปี 2561)


ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 518,480 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : -2.5%


รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี : 10,476 ดอลลาร์สหรัฐ


อัตราการว่างงาน : 8.4%


อัตราเงินเฟ้อ : 40.4%


งบประมาณแผ่นดิน : 120,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขาดดุลงบประมาณ -6% ของ GDP


ดุลการค้าต่างประเทศ : ขาดดุล 5,520 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


มูลค่าการส่งออก : 58,450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


สินค้าส่งออก : ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์แปรรูป น้ำมันดิบและก๊าซ รถยนต์ ข้าวโพด ข้าวสาลี


คู่ค้าสำคัญ : บราซิล 15.94% สหรัฐฯ 7.74% จีน 7.41% ชิลี 4.49%


มูลค่าการนำเข้า : 63,970 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


สินค้านำเข้า : เครื่องจักรกล เครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ สารอินทรีย์ พลาสติก


คู่ค้าสำคัญ : บราซิล 26.71% จีน 18.41% สหรัฐฯ 11.41% เยอรมนี 4.9% เม็กซิโก 3.11% อิตาลี 2.50% สเปน 2.17%


ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ :55,330 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


หนี้ต่างประเทศ : 214,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


ดุลบัญชีเดินสะพัด : -31,320 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


หนี้สาธารณะ : 52.6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ


การทหาร      งบประมาณด้านการทหาร 4,330 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณร้อยละ 0.86 ของ GDP) กำลังพลประจำการ 74,200 คน กำลังพลสำรอง 52,720 คน ประกอบด้วย ทบ. 42,800 คน ทร. 18,500 คน ทอ. 12,900 คน กกล.กึ่งทหาร 31,250 คน และกองกำลังรักษาชายฝั่ง 13,250 คน ยุทโธปกรณ์สำคัญ ได้แก่ รถถัง 374 คัน ยานยนต์ลาดตระเวน 81 คัน รถลำเลียงพลหุ้มเกราะ 630 คัน รถถังปืนใหญ่อัตตาจร 44 คัน ปืนใหญ่ชนิดลาก 442 กระบอก เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง 26 ชุด บ.โจมตีสกัดกั้น 24 เครื่อง บ.โจมตี 52 เครื่อง บ.ลำเลียง 16 เครื่อง ฮ. 118 เครื่อง บ.ฝึก 73 เครื่อง เรือพิฆาต 4 ลำ เรือดำน้ำยุทธวิธี 2 ลำ เรือ Corvettes 9 ลำ และเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง 10 ลำ


                 ปัจจุบัน อาร์เจนตินามีปัญหาด้านงบประมาณทำให้เครื่องบินโจมตีส่วนใหญ่อยู่ในสภาพขาดการบำรุงรักษา บางส่วนไม่สามารถใช้งานได้


กลุ่มก่อการร้าย  กลุ่ม Hizballah ยังคงมีความเคลื่อนไหวจำกัด ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกลุ่มชาวเลบานอนพลัดถิ่นในอาร์เจนตินา


ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ  อาร์เจนตินามีปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับอธิปไตยเหนือหมู่เกาะ Falkland (Islas Malvinas) กับอังกฤษ เกาะ Braziliera/Brasiliera ในแม่น้ำ Quarai/Cuareim กับบราซิลและอุรุกวัย รวมถึงปัญหาเขตแดนกับชิลีที่ Andean Southern Ice Field (Campo de Hielo Sur) นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการค้าของเถื่อน การค้ามนุษย์และยาเสพติดในบริเวณพรมแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับโบลิเวีย


สมาชิกองค์การระหว่างประเทศ       ได้แก่ AfDB (nonregional member), Australia Group, BCIE, BIS, CAN (associate), CD, CELAC, FAO, FATF, G-15, G-20, G-24, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (national committees), ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), LAES, LAIA, Mercosur, MIGA, MINURSO, MINUSTAH, NAM (observer), NSG, OAS, OPANAL, OPCW, Paris Club (associate), PCA, SICA (observer), UN, UNASUR, UNCTAD, UNESCO, UNFICYP, UNHCR, UNIDO, Union Latina (observer), UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีการเกษตร โดยเฉพาะการผลิตพืชดัดแปลงพันธุกรรม (พืช GMOs หรือ genetically modified organism) ปัจจุบันอาร์เจนตินาเป็นผู้นำในการผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมเช่นเดียวกับสหรัฐฯ จีน แคนาดาและบราซิล (GMO คือพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่ใช้เทคโนโลยีทางด้านพันธุวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อให้ได้พันธุ์พืชที่มีคุณลักษณะที่จำเพาะเจาะจงตามต้องการ เช่น มีความต้านทานต่อแมลงศัตรูพืช ทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม มีการเพิ่มขึ้นของสารโภชนาการหรือชีวโมเลกุลบางชนิด เช่น วิตามิน โปรตีน ไขมัน) มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และอยู่ระหว่างเริ่มโครงการสร้างดาวเทียมเพื่อการสื่อสารภายในประเทศ


การขนส่งและโทรคมนาคม  ท่าอากาศยาน 1,138 แห่ง ใช้การได้ดี 161 แห่ง ท่าอากาศยานนานาชาติ 16 แห่ง : MinistroPistarini และ ÁstorPiazzolla ในบัวโนสไอเรส, Rosario–IslasMalvinas ในเมืองซานตาเฟ, Coronel Felipe Varela International Airport, General Enrique Mosconi International Airport, Ingeniero Aeronáutico Ambrosio L.V. Taravella International Airport, Corrientes International Airport, Comandante Armando Tola International Airport, Formosa International Airport, Gobernador Horacio Guzmán International Airport, Governor Francisco Gabrielli International Airport, Presidente Perón International Airport, Cataratas del Iguazú International Airport, Resistencia International Airport, Piloto Civil Norberto Fernández International Airport, Hermes Quijada International Airport, Rosario-Islas Malvinas International Airport, Martín Miguel de Güemes International Airport, Teniente General Benjamín Matienzo International Airport และ Malvinas Argentinas Ushuaia International Airport ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ 2 แห่ง เส้นทางรถไฟ 36,917 กม. ถนน 281,290 กม. การโทรคมนาคม : โทรศัพท์พื้นฐานให้บริการ 9.530 ล้านเลขหมาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ 61.897 ล้านเลขหมาย รหัสโทรศัพท์ -54 จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 30.786 ล้านคน รหัสอินเทอร์เน็ต .ar


การเดินทาง   คนไทยที่ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการและหนังสือเดินทางธรรมดา ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน) ต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน และมีหลักฐานการฉีดวัคซีนพร้อมแสดงระหว่างการเดินทาง (วัคซีนมีอายุ 10 ปี) ควรทำประกันการเดินทางที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง


สถานการณ์สำคัญที่น่าติดตาม


                 แนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งมีแนวคิดทางการเมืองแบบฝ่ายซ้าย หลังจากที่ปกครองด้วยรัฐบาลที่มีแนวคิดทางการเมืองแบบฝ่ายขวามานาน 4 ปี และมีความเป็นไปได้อย่างมากที่รัฐบาลชุดใหม่จะมีนโยบายแยกตัวออกห่างจากสหรัฐฯ และหันไปใกล้ชิดกับประเทศที่ปกครองด้วยแนวคิดนิยมฝ่ายซ้ายด้วยกันเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อดุลอำนาจของสหรัฐฯ ในลาตินอเมริกา     


ความสัมพันธ์ไทย-อาร์เจนตินา


                 สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อ 2 .. 2498 โดยอาร์เจนตินาเป็นประเทศแรกในลาตินอเมริกาที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย รวมทั้งมีการเยือนระดับสูงทั้งในระดับราชวงศ์ และรัฐบาล ในส่วนของอาร์เจนตินา ประธานาธิบดีอาร์เจนตินาเดินทางเยือนไทย 2 คน ได้แก่ ประธานาธิบดี Arturo Frondizi เมื่อปี 2504 และประธานาธิบดี Carlos Saul Menem เมื่อปี 2540


                 ความร่วมมือในกรอบพหุภาคีและเวทีระหว่างประเทศ ไทยและอาร์เจนตินามีพื้นฐานและโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมและเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญของโลกจึงมีจุดยืนร่วมกันในการเรียกร้องให้กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเปิดตลาดสินค้าเกษตรจากประเทศกำลังพัฒนาและลดการอุดหนุนสินค้าเกษตรของตนลง นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดในกรอบ G20, WTO และ UN ในส่วนของความร่วมมือระหว่างภูมิภาค ไทยและอาร์เจนตินาต่างมีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และลาตินอเมริกาโดยเฉพาะเวทีความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา (Forum for East Asia-Latin America Cooperation–FEALAC)


                 อาร์เจนตินาเป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกา (รองจากบราซิลและเม็กซิโก) ปี 2561 ไทยและอาร์เจนตินามีมูลค่าการค้ารวม 57,873.07 ล้านบาท โดยไทยส่งออกมูลค่า 38,960.13 ล้านบาทและนำเข้ามูลค่า 18,912.94 ล้านบาท ฝ่ายไทยได้เปรียบดุลการค้า 20,047.19 ล้านบาท สินค้าส่งออกของไทย ได้แก่ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์พลาสติก เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า ตลับลูกปืนและแผงวงจรไฟฟ้า สินค้านำเข้าของไทยได้แก่ : พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สัตว์น้ำสดแช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม ผลิตภัณฑ์โลหะ เคมีภัณฑ์ ด้ายและเส้นใย เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ  เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา นมและผลิตภัณฑ์นม


                 ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน


                 ความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างไทย-อาร์เจนตินายังจำกัด โดยมีบริษัทอาร์เจนตินาลงทุนในไทย 1 บริษัท คือ บริษัท ซาเดซา (Sadesa-อุตสาหกรรมฟอกหนัง) มีโรงงานอยู่ที่พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี และชลบุรี และมีบริษัทไทยลงทุนในอาร์เจนตินา 1 บริษัท คือ บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (Bangchak Petroleum Public Co., Ltd.-เหมืองแร่ลิเทียม) ซึ่งได้ร่วมลงทุนผ่านการซื้อหุ้นของบริษัท ลิเทียม อเมริกา คอร์ป (Lithium Americas Corp. หรือ LAC) มูลค่าการลงทุน 38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (Minor International Public Co., Ltd.-ธุรกิจการโรงแรม) อยู่ระหว่างการพิจารณาการลงทุนด้านการโรงแรมในอาร์เจนตินา


                 ภาวะตลาดสินค้าอาหารไทยและอาหารนำเข้าจากไทยมีศักยภาพที่จะขยายตลาดในอาร์เจนตินา ปัจจุบัน สามารถหาซื้อสินค้าอาหารไทยได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต Jumbo โดยเป็นสินค้าประเภทเครื่องแกงพร้อมรับประทาน ผลไม้อบแห้ง น้ำปลา ซีอิ๊ว เส้นผัดไทอบแห้งพร้อมเครื่องปรุงรส ผลไม้กระป๋อง นำเข้าโดยบริษัท Exotic Foods ซึ่งดำเนินการโดยพ่อค้าคนกลางที่ไต้หวัน จากการสำรวจพบว่าสินค้าอาหารไทยที่วางจำหน่ายในอาร์เจนตินายังไม่หลากหลายและมีเพียงไม่กี่ยี่ห้อ โดยสินค้าสำคัญ ได้แก่ กะทิสำเร็จรูป น้ำมะขามสำหรับทำอาหาร ซอสพริก เครื่องแกงสำเร็จรูป น้ำปลา เครื่องต้มยำสำเร็จรูป กะปิ เส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง แผ่นแป้งห่อก๋วยเตี๋ยว ถั่วโก๋แก่ ผลไม้กระป๋อง ข้าวไทย โดยภาพรวมแล้ว สินค้าอาหารไทยไดัรับการตอบรับจากผู้บริโภคชาวอาร์เจนตินาค่อนข้างดี เนื่องจากชาวอาร์เจนตินากำลังนิยมรับประทานอาหารเอเชีย ตลาดสินค้าเครื่องแกงสำเร็จรูปยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก สำหรับสินค้าที่ผู้นำเข้าประสงค์จะสั่งซื้อเพิ่มจากไทย ได้แก่ ผลไม้สำหรับเด็ก เครื่องดื่มสำเร็จรูป ผลไม้กระป๋อง น้ำผสมผลไม้ และข้าวเหนียว แต่อุปสรรคสำคัญคือ ราคาสินค้าอาหารไทยมีต้นทุนสูงเนื่องจากนำเข้าผ่านพ่อค้าคนกลาง บวกกับต้นทุนค่าขนส่งทางเรือ การที่ไทย และอาร์เจนตินาอยู่ห่างไกลทำให้การขนส่งใช้เวลานาน สินค้าไทยจึงถูกนำเข้ามาเป็นล็อตหากจำหน่ายหมดแล้วอาจต้องรอประมาณ 2-3 เดือน ในการนำสินค้าดังกล่าวมาจำหน่ายอีกครั้งหนึ่ง


                 กลไกส่งเสริมการค้า ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือกันอย่างสม่ำเสมอตามกรอบการประชุม Bilateral Economic Consultation (BEC) ซึ่งมีการประชุมครั้งแรกเมื่อ ต.. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมการค้าทวิภาคีให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยกลไกต่าง ๆ อาทิ การจัดทำความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านศุลกากรและการจัดทำความตกลงความยอมรับร่วมด้านการประมงการประชุม BEC ยังช่วยเปิดโอกาสให้คณะนักธุรกิจทั้งประเทศได้พบปะและเจรจาการค้าระหว่างกันโดยตรง กระทรวงพาณิชย์ยังได้จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขึ้นที่บัวโนสไอเรสเมื่อปี 2552 เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักธุรกิจในการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าไปไทยตลอดจนการนำคณะนักธุรกิจอาร์เจนตินาไปร่วมงานแสดงสินค้าที่สำคัญต่าง ๆ ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ


                 ประเด็นท้าทายในการทำธุรกิจ ไทยกับอาร์เจนตินามีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ห่างไกลกันมาก ประกอบกับไม่มีเที่ยวบินตรงจากไทย ทำให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลาสูง ค่าระวางเรือสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เส้นทางที่ประเทศแถบเอเชียใช้ขนส่งสินค้าไปยังอาร์เจนตินา คือ สิงคโปร์-เดอร์บับ-เคปทาวน์-โยฮันเนสเบอร์ก-บัวโนสไอเรส นักธุรกิจของไทยและอาร์เจนตินาส่วนใหญ่ขาดข้อมูลทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างกัน ทำให้ความสนใจที่จะค้าขายกันมีน้อยและมีปัญหาในการสื่อสาร เนื่องจากอาร์เจนตินาใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการ ในขณะที่นักธุรกิจไทยที่รู้ภาษาสเปนมีจำกัด


                 ข้อตกลงสำคัญ : ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ (20 .. 2524) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับหอการค้าอาร์เจนตินา (7 มิ.. 2534) ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ (16 .. 2539) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (7 มิ.. 2539) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า (19 .. 2540) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท (19 .. 2540) ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน (18 .. 2543) ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน (18 .. 2543) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติ La Plata (28 .. 2543) ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (14 .. 2549) ความตกลงด้านวัฒนธรรม (14 .. 2549) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปรึกษาหารือด้านการเมืองและประเด็นอื่น ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน (19 .. 2549) และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (2 .. 2552)


                 นอกจากนี้ ไทยและอาร์เจนตินามีความร่วมมือทางวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นอย่างมากทั้งในกรอบทวิภาคีและไตรภาคี ปัจจุบัน มีการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการเกษตร นอกจากนี้ ไทยและอาร์เจนตินายังมีความร่วมมือไตรภาคีร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อชุมชน รวมถึงจะขยายความร่วมมือไปในสาขาสุขภาพสัตว์ การจัดการป่าไม้ และการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีโครงการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อขยายความร่วมมือในสาขาอื่น ๆ ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ดาราศาสตร์ เภสัชกรรม  การผลิตไวน์ และการพัฒนาพันธุ์นุ่นและฝ้ายเพื่อเพิ่มผลผลิต เป็นต้น


                 ปัจจุบันมีคนไทยพำนักอยู่ในอาร์เจนตินาประมาณ 62 คน


-------------------------------------


 

 
 
 
 

ผู้นำอาร์เจนตินา

 
บันทึกข้อมูลเมื่อ: Jan. 7, 2020, 2:04 p.m.
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ: None |
รูปผู้นำอาร์เจนตินา
 


Alberto Ángel Fernández


ตำแหน่ง                    ประธานาธิบดีอาร์เจนตินา


เกิด                          2 เม.ย. 2502 (อายุ 61 ปี/ปี 2563) บัวโนสไอเรส บิดาเคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษา          นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันแคทอลิก


การศึกษา                   จบการศึกษาสาขานิติศาสตร์จาก University of Buenos Aires


สถานภาพสมรส           สมรสกับนาง Marcela Luchetti ระหว่างปี 2536-2548 อยู่กินกับนาง Fabiola Yáñez โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตั้งแต่ปี 2557-ปัจจุบัน


ประวัติการทำงานและการทำงานการเมือง  


                              สอนวิชากฎหมายอาญา


                              รอง ผอ.กองกิจการกฎหมาย กระทรวงเศรษฐกิจ และเป็นหัวหน้าคณะเจรจา


                              ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on            Tariffs and Trade หรือ GATT) รอบอุรุกวัย 


ปี 2532-2535              ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมบริหารจัดการการประกันภัยลาตินอเมริกา และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมการประกันภัยระหว่างประเทศ เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายการประกันภัยแก่ Mercosur (Mercado Común del Sur) หรือกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอเมริกาใต้ และ ALADI (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio)  


ปี 2535                     ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 10 นักธุรกิจรุ่นใหม่ของอาร์เจนตินา และได้รับรางวัล Millennium Award ในฐานะนักธุรกิจที่โดดเด่น พร้อมกับเริ่มเล่นการเมือง


7 ส.ค. 2543-25 พ.ค. 2546   ส.ส.บัวโนสไอเรส


25 พ.ค. 2546-23 ก.ค. 2551 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ครม.ในรัฐบาลของประธานาธิบดี Néstor Kirchner


ปี 2550-2551              ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ครม.ในรัฐบาลของประธานาธิบดี Cristina Fernández de Kirchner


23 ก.ค. 2551              ลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการ ครม. พร้อมกับอดีตรองประธานาธิบดี Julio Cobos' หลังล้มเหลวในการเจรจาแก้ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับภาษีการ ส่งออกสินค้าเกษตร


ปี 2554                     ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาของพรรค Justicialist ในกรุงบัวโนสไอเรส 


ปี 2558                      เป็นแกนนำในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีให้นาย Sergio Massa


พ.ค. 2562                  อดีตประธานาธิบดี Cristina Fernández de Kirchner ประกาศลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งรองประธานาธิบดี คู่กับนาย Alberto Fernández ซึ่งลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งประธานาธิบดี 


27 ต.ค. 2562               ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีด้วยคะแนน 48.1% เหนือประธานาธิบดี Mauricio Macri ซึ่งได้คะแนน 40.4%  


10 ธ.ค. 2562               ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอาร์เจนตินา


ข้อมูลส่วนบุคคล


                              มีแนวความคิดทางการเมืองนิยมฝ่ายซ้าย ให้การสนับสนุนผู้นำฝ่ายซ้ายในลาตินอเมริกา เช่น ประธานาธิบดี Juan Evo Morales Ayma ของโบลิเวีย ประธานาธิบดี Miguel Díaz-Canel ของคิวบา ประธานาธิบดี Andrés Manuel López Obrador ของเม็กซิโก และประธานาธิบดี Nicolas Maduro ชองเวเนซุเอลา ดังจะเห็นได้จากการประกาศว่าอาจจะถอนการรับรองนาย Juan Gerardo Guaidó Márquez รักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ และนานาชาติ รวมถึงเรียกร้องให้บราซิลปล่อยตัวนาย Luiz Inácio Lula da Silva ผู้นำพรรคแรงงานบราซิลที่ถูกควบคุมตัวในข้อหาคอร์รัปชันทั้งที่มีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะดำเนินคดี


                              นาย Estanislao Fernadez บุตรชายเป็น Drag Queen ที่ได้รับความนิยม ใช้ชื่อในการแสดงว่า Dyhzy (Drag การแต่งกายเป็นผู้หญิงให้สวยงาม และมีจุดประสงค์เพื่อความบันเทิงโดยเฉพาะ มาจากคำว่า Dressed Resembling A Girl เนื่องจากในอดีต ผู้หญิงจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นแสดงในโรงละคร ผู้ชายจึงต้องแต่งกายเป็นผู้หญิงแทน โดยจะเน้นที่การใช้ความคิดสร้างสรรค์และศิลปะ)


--------------------------------------

#8c7b75 - right
 

คณะรัฐมนตรี


คณะรัฐมนตรีอาร์เจนตินา


ประธานาธิบดี                                                    Alberto Ángel Fernández


รองประธานิบดี                                                   Cristina Fernandez de Kirchner


นรม.                                                              Santiago Andrés Cafiero


รมว.กระทรวงวัฒนธรรม                                        Tristán Bauer


รมว.กระทรวงกลาโหม                                          Agustín Oscar Rossi


รมว.กระทรวงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน          Juan Cabandie


รมว.กระทรวงการคลัง                                           Carlos Zannini


รมว.กระทรวงการต่างประเทศ และการค้าระหว่างประเทศ   Felipe Carlos Solá


รมว.กระทรวงวัฒนธรรม                                        Tristán Bauer


รมว.กระทรวงสาธารณสุข                                       Ginés González García


รมว.กระทรวงมหาดไทย                                         Eduardo ‘Wado’ Enrique De Pedro


รมว.กระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน                      Marcela Miriam Losardo


รมว.กระทรวงการผลิตและพัฒนา                               Matías Sebastián Kulfas


รมว.กระทรวงความมั่นคง                                       Sabina Andrea Frederic


รมว.กระทรวงขนส่ง                                              Mario Andrés Meoni


รมว.กระทรวงสตรี เพศและความหลากหลายทางเพศ         Elizabeth Victoria Gómez Alcorta


รมว.กระทรวงเศรษฐกิจ                                         Martín Maximiliano Guzmán


รมว.กระทรวงการโยธาสาธารณะ                               Gabriel Nicolás Katopodis


รมว.กระทรวงพัฒนาสังคม                                      Daniel Fernando Arroyo


รมว.กระทรวงแรงงาน การจ้างงานและความมั่นคงทางสังคม Claudio Omar Moroni


รมว.กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์และประมง                       Luis Eugenio Basterra


รมว.กระทรวงศึกษาธิการ                                       Nicolás Alfredo Trotta


รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตกรรม          Roberto Carlos Salvarezza


รมว.กระทรวงพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัย                       María Eugenia Bielsa


รมว.กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา                               Matías Daniel Lammens Núñez


----------------------------------