สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

Federal Democratic Republic of Ethiopia

บันทึกข้อมูลเมื่อ: Jan. 7, 2020, 2:05 p.m.
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 18, 2020, 9:33 p.m.
ธงเอธิโอเปีย
 

เมืองหลวง    แอดดิสอาบาบา


ที่ตั้ง    อยู่ในทวีปแอฟริกาตะวันออกบริเวณที่เรียกว่าจงอยแอฟริกา (Horn of Africa) ละติจูด 8 องศาเหนือ 38 องศาตะวันออก พื้นที่ 1,104,300 ตร.กม.


อาณาเขต     


                 ทิศเหนือ          ติดกับเอริเทรีย 1,033 กม.


                 ทิศใต้     ติดกับเคนยา 867 กม.


                 ทิศตะวันออก              ติดกับโซมาเลีย 1,640 กม.


                 ทิศตะวันตก       ติดกับซูดาน 744 กม. และเซาท์ซูดาน 1,299 กม.


ภูมิประเทศ    เป็นที่ราบสูงมีแนวเขาตอนกลางประเทศ แยกโดยหุบเขา Great Rift Valley ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการไหวตัวทางธรณีวิทยาบ่อยตรงกลางประเทศ


ภูมิอากาศ     มีอิทธิพลของลมมรสุมเขตร้อน และมีความแปรปรวนของภูมิอากาศเนื่องจากภูมิประเทศ


ประชากร      112,078,727 คน (ปี 2562 ประมาณการของสหประชาชาติ)


รายละเอียดประชากร      ชนเผ่า Oromo 34.4%, Amhara (Amara) 27%, Somali (Somalie) 6.2%, Tigray (Tigrinya) 6.1%, Sidama 4%, Gurage 2.5%, Welaita 2.3%, Hadiya 1.7%, Afar (Affar) 1.7%, Gamo 1.5%, Gedeo 1.3%, Silte 1.3%, Kefficho 1.2%, และอื่นๆ 8.8% อัตราส่วนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปี) 43.21% วัยรุ่นถึงวัยกลางคน (15-64 ปี) 53.83% วัยชรา (65 ปีขึ้นไป) 2.97% อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโดยรวม 63 ปี เพศชายประมาณ 60.5 ปี เพศหญิงประมาณ 65.5 ปี อัตราการเกิด 36 คนต่อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 7.5 คนต่อประชากร 1,000 คน อัตราการเพิ่มของประชากร 2.83%


ศาสนา         คริสต์นิกาย Ethiopian Orthodox 43.5%, มุสลิม 33.9%, โปรเตสแตนต์ 18.5%, ความเชื่อดั้งเดิม 2.7%, คาทอลิก 0.7%, อื่นๆ 0.6%


ภาษา          Oromo (ภาษาทางการในรัฐ Oromiya) 33.8%, Amharic (ภาษาทางการของชาติ) 29.3%, Somali (ภาษาทางการของรัฐ Sumale) 6.2%, Tigrigna (Tigrinya) (ภาษาทางการของรัฐ Tigray) 5.9%, Sidamo 4%, Wolaytta 2.2%, Gurage 2%, Afar (ภาษาทางการของรัฐ Afar) 1.7%, Hadiyya 1.7%, Gamo 1.5%, Gedeo 1.3%, Opuuo 1.2%, Kafa 1.1%, อื่นๆ 8.1%, ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศหลักสอนในโรงเรียน, อาหรับ


การศึกษา     อัตราการรู้หนังสือ 49.1%


การก่อตั้งประเทศ  เอธิโอเปียเป็นหนึ่งในชาติที่มีประวัติศาสตร์อันต่อเนื่องยาวนานที่สุดในทวีปแอฟริกา และเป็นดินแดนที่ได้รับอารยธรรมจากอียิปต์และกรีกตั้งแต่สมัยโบราณ ดินแดนเอธิโอเปียก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกว่าอบิสสิเนีย ปกครองโดยราชวงศ์เอธิโอเปีย ซึ่งได้รับการสถาปนาโดยพระเจ้าเมเนลิก พระราชโอรสของพระเจ้าโซโลมอน และพระนางชีบา ในปี 2412 อิตาลีได้เข้ายึดครองแคว้นเอริเทรียของเอธิโอเปีย และประกาศให้แคว้นเอริเทรียเป็นอาณานิคมของตนเมื่อปี 2433 แต่ในสนธิสัญญาสันติภาพอิตาลียังคงยอมรับเอกราชของเอธิโอเปียต่อไป เอธิโอเปียอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตรยิ์ไฮเล เซลัซซี (Haile Selassie) เป็นเวลากว่า 50 ปี โดยเซลัซซี ได้รับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการ (Regent) ในปี 2459 ต่อมาได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ ในปี 2471 


วันชาติ         28 พ.ค.


การเมือง      ปกครองแบบสาธารณรัฐ (Republic) ประธานาธิบดีเป็นประมุขมีวาระ 6 ปี ลงเลือกตั้งซ้ำได้หนึ่งครั้ง การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อ 25 ต.ค. 2562 การเลือกตั้งครั้งต่อไปกำหนดมีขึ้นในปี 2568


                 ฝ่ายบริหาร : นรม.มาจากพรรคที่ได้เสียงข้างมากหลังการเลือกตั้ง นรม.คนปัจจุบันคือ นาย Abiy Ahmed ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 2 เม.ย. 2561


                 ฝ่ายนิติบัญญัติ : สภาแห่งชาติเป็นระบบสองสภา ประกอบด้วย 1) สภาแห่งรัฐหรือวุฒิสภา หรือ Yefedereshein Mikir Bete มีสมาชิก 108 คน สมาชิกได้รับเลือกโดยอ้อมจากสภาของแต่ละรัฐ มีหน้าที่ตีความรัฐธรรมนูญ  และ 2) สภาผู้แทนราษฎรหรือ Yehizb Tewokayoch Mekir Bete มีสมาชิก 547 คน มาจากการเลือกตรงโดยตรง ดำรงตำแหน่งวาระละ 5 ปี การเลือกตั้งครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อ 24 พ.ค. 2558 ครั้งต่อไปกำหนดมีขึ้นในปี 2563


                 ฝ่ายตุลาการ : ศาลสูงมีผู้พิพากษา 11 คน ประธานและรองประธานเสนอชื่อโดย นรม.และแต่งตั้งโดยสภาผู้แทนราษฎร ผู้พิพากษาคนอื่นเสนอชื่อโดยคณะกรรมการตุลาการ ให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้ง ผู้พิพากษาเกษียณอายุเมื่ออายุครบ 60 ปี มีหน้าที่วินิจฉัยกฏหมายรัฐธรรมนูญ ศาลอื่นได้แก่ ศาลสูงของรัฐ และศาลชั้นต้น ศาลอิสลาม


              พรรคการเมืองที่สำคัญ : Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front หรือ EPRDF (เป็นพรรครัฐบาล ประกอบด้วย 4 พรรคการเมือง) ได้แก่ The Oromo Peoples’ Democratic Organization (OPDO), the Amhara National Democratic Movement (ANDM), the Southern Ethiopian People’s Democratic Move-ment (SEPDM) และ The Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF). Afar National Democratic Party หรือ ANDP (Mohammed Kedir) All Ethiopian Unity Organization หรือ AEUO (Hailu Shawel) Arena Tigray (GE-BRU Asrat) Argoba People’s Democratic Organization หรือ APDO (Abdulkader Mohammed) Benishangul Gumuz People’s Democratic Party หรือ BGPDP (Mulualem Besse) Blue Party (Semayawi Party) (Yanatan Tesfaye, spokesman) Coalition for Unity and Democratic Party หรือ CUDP (Ayele Chamiso) Ethiopian Democratic Party หรือ EDP (Mushe Semu) Ethiopian Federal Democratic Forum หรือ FORUM (Dr. Moga Frissa) Gambella Peoples Unity Democratic Movement หรือ GPUDM Gurage Peoples Democratic Front (Girma Bogale) Harari National League หรือ HNL (Yasin Husein) Oromo Federalist Democratic Movement or OFDM Oromo People’s Congress หรือ OPC (Imerera Gudina) Somali Democratic Alliance Forces หรือ SODAF (BUH Hussien) Somali People’s Democratic Party หรือ SPDP (Abdulfetah Sheck Abdulahi) South Ethiopian People’s Democratic Union หรือ SEPDU (Tilahun Endeshaw) United Ethiopian Democratic Forces หรือ UEDF (Beyene Petros) Unity for Democracy and Justice หรือ UDJ (Dr. Negasso Gida-da) Ethiopian People’s Patriotic Front หรือ EPPF (ประกาศเข้าร่วมกับรัฐบาล เมื่อ ก.ย. 2559) 


              กลุ่มที่เคลื่อนไหวกดดันรัฐบาล : Ogaden National Liberation Front หรือ ONLF และOromo Liberation Front หรือ OLF (Daoud Ibsa)


เศรษฐกิจ      เศรษฐกิจเอธิโอเปียยังพึ่งพารายได้จากภาคกสิกรรมเป็นหลัก แม้รัฐบาลจะได้ปฏิรูปที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร แต่เท่าที่ผ่านมายังไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากขาดการวางแผนที่ดี และการเพาะปลูกยังพึ่งพาแหล่งน้ำฝนตามธรรมชาติอยู่เกือบทั้งหมด มีปัญหาการชลประทานรวมทั้งวิธีการเพาะปลูกที่ล้าสมัย ในขณะเดียวกันภาคบริการของเอธิโอเปียก็เติบโตอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณ 40% ของรายได้ประชาชาติ โดยภาคส่วนที่มีอัตราการเติบโตสูง ได้แก่ การบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การก่อสร้างที่อยู่อาศัย และการคมนาคม รัฐบาลเอธิโอเปียมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งสัตว์ป่า แต่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเอธิโอเปียยังไม่มีการบริหารจัดการที่ดีเท่าใดนัก ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเอธิโอเปียประมาณปีละ 2 แสนคน


                 นับตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอิงแนวทางของธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ภายใต้กรอบนโยบาย Sustainable Development and Poverty Reduction Programme (SDPRP) ตามเงื่อนไขของ IMF และประเทศผู้บริจาคต่าง ๆ ซึ่งถือได้ว่าประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจของนักลงทุน และบรรดาประเทศผู้บริจาคต่าง ๆ เนื่องจากการปฏิรูปเศรษฐกิจนำไปสู่ระบบเสรีเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป การแปรรูปรัฐวิสาหกิจยังมีน้อย และโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เช่น ถนน และระบบสาธารณูปโภค ยังไม่เอื้อต่อการลงทุนขนาดใหญ่


                 ความสำเร็จของการปฏิรูปเศรษฐกิจของเอธิโอเปียขึ้นอยู่กับความช่วยเหลือที่ได้รับจากประเทศผู้บริจาคเป็นสำคัญ ซึ่งในช่วงเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา ได้มีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้ประเทศผู้บริจาคมีความห่วงกังวล เช่น การปราบปรามผู้ประท้วงฝ่ายค้านอย่างรุนแรง สงครามกับกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงในโซมาเลีย และปัญหาชายแดนกับเอริเทรีย นอกจากนี้ กลุ่มกบฏ Ogaden National Liberation Front (ONLF) ยังได้โจมตีฐานขุดเจาะน้ำมันของจีนที่เมือง Ogaden เมื่อ เม.ย. 2550 ทำให้ผู้ลงทุนต่างชาติในเอธิโอเปียขาดความมั่นใจ ทั้งนี้ นักวิเคราะห์คาดว่าเศรษฐกิจเอธิโอเปียจะเติบโตในอัตรา 7.5% ในปี 2550-2551 มีบริษัทต่างชาติใหม่ ๆ เข้าไปลงทุนในเอธิโอเปีย เช่น Starbucks รวมทั้งการลงทุนการผลิตพลังงานชีวภาพก็เพิ่มขึ้นด้วย


                 สกุลเงิน ตัวย่อสกุลเงิน :  เบอร์เอธิโอเปีย (Ethiopian Birr) หรือ ETB
                 อัตราแลกเปลี่ยนต่อดอลลาร์สหรัฐ :  31.81 เบอร์เอธิโอเปีย
               อัตราแลกเปลี่ยนต่อบาท :  1.05 เบอร์เอธิโอเปีย (ธ.ค. 2562)


ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 83,355 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2561 ของธนาคารโลก)
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 6.81% (ปี 2561 ของธนาคารโลก)
รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี : 772.312 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2561 ของธนาคารโลก)
แรงงาน : 53,746,763 คน (ปี 2561 ของธนาคารโลก)
อัตราการว่างงาน : 1.788% (ปี 2561 ของธนาคารโลก)
อัตราเงินเฟ้อ : 14.6% (ปี 2562 ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ)
ผลผลิตทางการเกษตร : ธัญพืช พืชน้ำมัน ฝ้าย อ้อย พืชผัก คัด (Khat) ไม้ตัดดอก หนังสัตว์ วัวควาย แกะ แพะ และปลา
ผลผลิตอุตสาหกรรม : การแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม สิ่งทอ หนัง เสื้อผ้า เคมีภัณฑ์ โลหะแปรรูป และซีเมนต์
ดุลการค้าระหว่างประเทศ : ขาดดุล 12,360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่าการส่งออก : 3,230 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณการปี 2560)
สินค้าส่งออก : กาแฟ พืชน้ำมัน พืชผักและใบคัด (Khat) ทอง ดอกไม้ สัตว์มีชีวิต ผลิตภัณฑ์หนังไม่ฟอก ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
คู่ค้าส่งออกที่สำคัญ : ซูดาน 23.3% สวิตเซอแลนด์ 10.2% จีน 8.1% โซมาเลีย 6.6% เนเธอร์แลนด์ 6.2% สหรัฐฯ 4.7% เยอรมนี 4.7% ซาอุดีอาระเบีย 4.6% สหราชอาณาจักร 4.6%
มูลค่าการนำเข้า : 15,590 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณการปี 2560)
สินค้านำเข้า : เครื่องจักรและอากาศยาน โลหะและผลิตภัณฑ์โลหะ วัสดุเกี่ยวกับไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ยานยนต์ เคมีภัณฑ์และปุ๋ย
คู่ค้านำเข้าที่สำคัญ : จีน 24.1% ซาอุดีอาระเบีย 10.1% อินเดีย 6.4% คูเวต 5.3% ฝรั่งเศส 5.2%
คู่ค้าสำคัญ : จีน ซูดาน ซาอุดีอาระเบีย สวิตเซอร์แลนด์
ทรัพยากรธรรมชาติ : มีปริมาณไม่มาก ได้แก่ ทอง แพลตตินัม ทองแดง โปแตส ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานน้ำ
การทหาร       


                 การทหาร : งบประมาณด้านการทหารเมื่อปี 2561 มีมูลค่า 469 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 0.55% ของ GDP กองทัพเอธิโอเปียได้รับความช่วยเหลือด้านการทหารจากกองกำลังสหประชาชาติ  สหรัฐฯ และจีน


               ยุทโธปกรณ์สำคัญ : รถหุ้มเกราะ 461 คัน บ.รบ 19 เครื่อง และ ฮ. 37 เครื่อง


                 กำลังพลรวม : ทหาร 138,000 นาย เป็น  ทบ. 135,000 นาย และ ทอ. 3,000 นาย


ปัญหาด้านความมั่นคง


                 1.    ความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์ในเอธิโอเปียที่ทวีความรุนแรงขึ้น นำไปสู่การประท้วง และการสู้รบ มีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2561 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน และพลัดถิ่นกว่าล้านคน ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ถูกนำไปเชื่อมโยงกับเรื่องการเมือง นำไปสู่ความไม่พอใจและการประท้วง นรม. Abiy Ahmed Ali ครั้งใหญ่ เมื่อ ต.ค. 2562 ที่รัฐ Oromia ซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของเอธิโอเปีย


                 2.    ความพยายามเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของรัฐบาลที่ยังไม่ราบรื่น ทำให้สถานการณ์ความมั่นคงในประเทศขาดเสถียรภาพ


                 3.    กลุ่มก่อการร้าย เช่น กลุ่ม al-Shabaab พยายามแสวงประโยชน์จากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ


                 4.    การที่เอธิโอเปียสร้างเขื่อน Grand Ethiopian Renaissance (GERD) บนต้นน้ำสายหลักของแม่น้ำไนล์ ทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างเอธิโอเปียกับประเทศใกล้เคียงเฉพาะอย่างยิ่งอียิปต์ ซึ่งมีแม่น้ำไนล์เป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศและเป็นประเทศปลายน้ำ


สมาชิกองค์การระหว่างประเทศ   ACP, AfDB, AU, COMESA, EITI, FAO, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IGAD, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, NAM, OPCW, PCA, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNISFA, UNMIL, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO และ WTO (ผู้สังเกตการณ์)


การขนส่งและโทรคมนาคม  ท่าอากาศยาน 57 แห่ง ท่าอากาศยานนานาชาติที่สำคัญคือ Addis Ababa Bole International Airport เส้นทางรถไฟ 659 กม. ถนนระยะทาง 120,171 กม. การโทรคมนาคม :โทรศัพท์พื้นฐานให้บริการประมาณ 1.18 ล้านเลขหมาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ 62.61 ล้านเลขหมาย รหัสโทรศัพท์ +251 จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 16.31 ล้านคน รหัสอินเทอร์เน็ต .et เว็บไซต์การท่องเที่ยว : http://www.moct.gov.et


การเดินทาง   มีสายการบิน Ethiopian Airlines ที่บินตรงมาไทย และสามารถขอรับการตรวจลงตราที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง เวลาเอธิโอเปียช้ากว่าไทยประมาณ 4 ชม.


สถานการณ์สำคัญที่น่าติดตาม


                 1.    การเลือกตั้งทั่วไปใน พ.ค. 2563 ที่อาจมีความขัดแย้งหรือเกิดความแตกแยกรุนแรงขึ้น


                 2.    การดำเนินมาตรการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลที่จะสร้างเสถียรภาพในประเทศ


                 3.    การผ่อนคลายความตึงเครียดจากการสร้างเขื่อน GERD ระหว่างเอธิโอเปีย และประเทศใกล้เคียง เช่น อียิปต์ และซูดาน


ความสัมพันธ์ไทย-เอธิโอเปีย


                    ความสัมพันธ์ด้านการทูต
               ไทยมีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับเอธิโอเปีย โดยไทยเห็นความสำคัญของเอธิโอเปียในฐานะเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่สหภาพแอฟริกา และเป็นเสมือนเมืองหลวงของทวีปนี้ รวมทั้งเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญใน Horn of Africa ส่วนเอธิโอเปียเห็นความสำคัญของไทยในฐานะมิตรประเทศที่เป็นตัวอย่างในการพัฒนา
                ไทยและเอธิโอเปียสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อ 10 เม.ย. 2507 และในปีเดียวกันไทยได้เปิด สอท. ณ กรุงแอดดิสอาบาบา แต่ต่อมาในปี 2524 ไทยได้ปิด สอท. ณ กรุงแอดดิสอาบาบาลง เนื่องจากความไม่สงบภายในเอธิโอเปีย ปัจจุบันได้มอบหมายให้ สอท. ณ ไคโร มีเขตอาณาครอบคลุมเอธิโอเปีย ในขณะที่เอธิโอเปียได้มอบหมายให้ สอท.เอธิโอเปียประจำอินเดีย มีเขตอาณาครอบคลุมไทย


                 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ


                 เมื่อปี 2561 การค้าระหว่างไทย-เอธิโอเปีย มีมูลค่า 52.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,686.99 ล้านบาท) ไทยส่งออกให้เอธิโอเปีย 44.83 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,440.10 ล้านบาท) และนำเข้าจากเอธิโอเปีย 7.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (246.90 ล้านบาท) โดยไทยได้เปรียบดุลการค้าเอธิโอเปีย 37.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,193.20 ล้านบาท) และในช่วง ม.ค.-ส.ค. 2562 การค้าไทย-เอธิโอเปีย มีมูลค่า 37.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,176.82 ล้านบาท) ไทยส่งออก 31.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (973.98 ล้านบาท) และนำเข้า 6.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (202.84 ล้านบาท)


                 สินค้าที่ไทยส่งออกไปเอธิโอเปีย ปี 2561 ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยางพารา ผลิตภัณฑ์พลาสติก เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ และในช่วง ม.ค.-ส.ค. 2562 ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์ยาง ยางพารา และหม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ


                 สินค้าที่ไทยนำเข้า ปี 2561 ได้แก่ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ด้ายและเส้นใย เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ และพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช และในช่วง ม.ค.-ส.ค. 2562 ได้แก่ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ


                 ด้านการท่องเที่ยว ปี 2561 นักท่องเที่ยวเอธิโอเปียเดินทางมาไทย มีจำนวน 24,558 คน และในช่วง ม.ค.-ส.ค. 2562 มีจำนวน 19,032 คน โดยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์รับการบริการด้านสุขภาพในไทย เนื่องจากไทยมีมาตรฐานการรักษาพยาบาลและการบริการที่มีคุณภาพที่ดี ค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากนัก มีสายการบิน Ethiopian Airlines ที่บินตรงมาไทย และสามารถขอรับการตรวจลงตราที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ในปัจจุบันโรงพยาบาลเอกชนไทย 5 แห่ง (บำรุงราษฏร์ พญาไท เวชธานี กรุงเทพ และปิยะเวท) ได้ตั้งสำนักงานผู้แทนที่แอดดิสอาบาบา


                 ปัจจุบันไทยได้ให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่เอธิโอเปีย ในรูปของทุนฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติประจำปี (Annual International Training Course - AITC)


                 ความตกลงที่สำคัญระหว่างไทยกับเอธิโอเปีย ไทยและเอธิโอเปียได้ลงนามความตกลงทางด้านการบริการเดินอากาศเมื่อ 12 พ.ย. 2535 ในปัจจุบันสายการบิน Ethiopian Airlines มีเที่ยวบินตรงระหว่างไทย-เอธิโอเปียสัปดาห์ละ 7 เที่ยว นอกจากนี้ ไทยและเอธิโอเปียได้ลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางสาธารณสุข เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2551 ระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลกที่เจนีวา สมัยที่ 61


                 ความตกลงที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ได้แก่ ความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน และความตกลงเว้นการเก็บภาษีซ้อน ซึ่งฝ่ายเอธิโอเปียประสงค์จะทำความตกลงดังกล่าว และฝ่ายไทยได้ส่งร่างมาตรฐานให้ฝ่ายเอธิโอเปียพิจารณา


                 การเยือนของผู้นำระดับสูง


                 ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ได้พบหารือกับ (นาย Seyoum Mesfin) รมว.กระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปีย ระหว่างการประชุม AU Summit เมื่อปี 2549 และนาย Mesfin ยังได้แวะผ่านไทยอย่างไม่เป็นทางการหลายครั้ง


                 ฝ่ายไทย


                 22-25 ก.พ. 2553 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม Meeting of High Level Group on Education for All ครั้งที่ 9 ณ แอดดิสอาบาบา


                 15-16 มี.ค. 2556 คณะผู้แทนไทยนำโดยผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับอธิบดีกระทรวงการต่างประเทศไทย-เอธิโอเปีย ครั้งที่ 1  โดยได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับเอธิโอเปีย อาทิ ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน พลังงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น


                 11-14 มิ.ย. 2556 คณะผู้แทนไทยนำโดยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนเอธิโอเปีย โดยได้หารือกับคณะกรรมาธิการสหภาพแอฟริกา (African Union Commission) และ รมว.กระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปีย


                 ฝ่ายเอธิโอเปีย


                 29 พ.ย.-5 ธ.ค. 2551 คณะจากเอธิโอเปียจำนวน 3 คน ประกอบด้วย 1. H.E. Mr. Fikru Desalegne, State Minister, Ministry of Capacity Building of the Federal Democratic 2. Dr. Hailemichael Aberra, President of the Civil Service College of Ethiopia และ 3. Dr. Negussie Negash, Coordinator in the Civil Service College of Ethiopia เดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับ Public administration ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Institute for the Promotion of Good Governance)


                 25 มี.ค. 2553 นายเซยุม เมสฟิน (H.E. Mr. Seyoum Mesfin) รมว.การกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับนายพิษณุ จันทร์วิทัน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ณ กระทรวงการต่างประเทศ


                 13-20 ก.ย. 2557 นายดีวาโน เคเดีย ฮาจิ (H.E. Dewano Kedir Haji) ผู้ช่วย รมว.กระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยได้พบหารือกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.กระทรวงการต่างประเทศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ และได้พบกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ ด้วย


----------------------------------------

 
 
 
 

ผู้นำเอธิโอเปีย

 
บันทึกข้อมูลเมื่อ: Jan. 7, 2020, 2:05 p.m.
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ: None |
รูปผู้นำเอธิโอเปีย
 

นาง Sahle-Work Zewde


ตำแหน่ง              ประธานาธิบดีเอธิโอเปีย


เกิด                   21 ก.พ. 2493 (อายุ 70 ปี/ปี 2563) ที่แอดดิสอาบาบา


การศึกษา            จบการศึกษาชั้นประถมและมัธยมที่ Lycée Guebre-Mariam  ในแอดดิสอาบาบา  


                 จบการศึกษาปริญญาตรีด้าน natural science ที่ University of Montpellier ฝรั่งเศส
สถานภาพทางครอบครัว      สมรสกับนาย Zwede มีบุตรชาย 2 คน


ประวัติการทำงาน


ปี 2532-2536               -    ออท.เอธิโอเปียประจำเซเนกัล มีเขตอาณาครอบคลุมเคปเวิร์ด กินีบิสเซา แกมเบียและกินี


ปี 2536-2545               -    ออท.เอธิโอเปียประจำจิบูตี และเป็นผู้แทนถาวรของเอธิโอเปียประจำ Intergovernmental Authority on Development (IGAD)
ปี 2545-2549       -    ออท.เอธิโอเปียประจำฝรั่งเศส และเป็นผู้แทนถาวรของเอธิโอเปียประจำองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)


ปี 2550        -    ผู้แทนถาวรของเอธิโอเปียประจำสหภาพแอฟริกา (African Union-AU) และ United Nations Economic Commission for Africa (ECA)


                     - อธิบดีกรมกิจการแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปีย


ปี 2554        -     ผู้แทนพิเศษของนายบันคีมูน เลขาธิการสหประชาชาติ และเป็นหัวหน้าภารกิจ United Nations Integrated Peace-building Office in the Central African  Republic (BINUCA)


                -   ผู้อำนวยการสำนักงานสหประชาชาติที่ไนโรบี เคนยา (United Nations Office at Nairobi-UNON) และผู้อำนวยการสำนักงานสันติภาพของสหประชาชาติที่สาธารณรัฐแอฟริกากลาง


มิ.ย. 2551       -     ผู้แทนพิเศษของนายอันโตนิอู กุแตเรซ เลขาธิการสหประชาชาติประจำ African Union and Head of the United Nations Office to the African Union (UNOAU) โดยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสหประชาชาติ


ประวัติทางการเมือง


25 ต.. 2561        -     ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเอธิโอเปีย


ข้อมูลที่น่าสนใจ


                    -  เป็นผู้หญิงคนที่สองของเอธิโอเปียที่ดำรงตำแหน่ง ออท.


                    -     เป็นผู้หญิงคนแรกที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเอธิโอเปีย และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจากสมาชิกรัฐสภาด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์


                    -     สามารถพูดภาษา Amharic (ภาษาทางการของเอธิโอเปีย) ฝรั่งเศส และอังกฤษได้คล่อง


-------------------------------


นาย Abiy Ahmed Ali


ตำแหน่ง              นรม.เอธิโอเปีย


เกิด                   15 ส.ค. 2519 (อายุ 44 ปี/ปี 2563) ที่เมือง Beshasha รัฐ Oromia เป็นบุตรของนาย Ahmed Ali (นับถือศาสนาอิสลาม มีภรรยา 4 คน) และนาง Tezeta Wolde (นับถือศาสนาคริสต์)


การศึกษา            - จบการศึกษาชั้นประถมและมัธยมที่เมือง Agaro   


                 - จบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ Microlink Information Technology College แอดิสอาบาบา เมื่อปี 2544


                 - จบการศึกษาปริญญาโทด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง  (Transformational Leadership) จาก Greenwich University ลอนดอน สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมกับ International Leadership Institute ในแอดดิสอาบาบา เมื่อปี 2554


                 - จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจาก Leadstar College of Management and Leadership ในแอดดิสอาบาบา ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมกับ Ashland University โอไฮโอ สหรัฐฯ เมื่อปี 2556
        -     จบการศึกษาปริญญาเอกจาก Institute for Peace and Security Studies มหาวิทยาลัย Addis Ababa University เมื่อปี 2560 โดยทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “Social Capital and its Role in Traditional Conflict Resolution in Ethiopia: The Case of Inter-Religious Conflict In Jimma Zone State”


ศาสนา              คริสต์


สถานภาพทางครอบครัว      สมรสกับนาง Zinash Tayachew มีบุตรสาว 3 คน บุตรบุญธรรมชาย 1 คน


ประวัติการทำงาน


ปี 2536               -    ข้าร่วมกองทัพเอธิโอเปีย ประจำการที่เขต West Wollega รัฐ Oromia ส่วนใหญ่ทำงานในแผนกข่าวกรองและการสื่อสาร
ปี
2538               -    ร่วมภารกิจ United Nations Peace Keeping Force (UNAMIR) ที่คิกาลี รวันดา
ปี 2541-2543       -    ห้วงสงคราม Ethio-Eritrea ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำทีมข่าวกรองในการค้นหาที่ตั้งของ กกล.เอริเทรีย
ปี 2551        -    ร่วมก่อตั้ง Information Network Security Agency (INSA) ของเอธิโอเปียและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ INSA เป็นเวลา 2 ปี


ปี 2553        -     ออกจากกองทัพด้วยยศพันโท และออกจาก INSA เพื่อเป็นนักการเมือง


ประวัติทางการเมือง


ปี 2534        -  เข้าเป็นสมาชิกพรรค Oromo Democratic Party (OPD)ซึ่งเป็นพรรคที่มีบทบาทในรัฐ Oromia ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่พรรคร่วมของพรรค Ethiopian People's     Revolutionary Democratic Front (EPRDF)


ปี 2553           - ได้รับเลือกเป็น ส.ส.


ปี 2557      - ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ Government Research Institute called Science and Technology Information Center (STIC) ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี  2554


ปี 2558           -  เป็นสมาชิกระดับผู้บริหารของพรรค OPD และได้รับเลือกเป็น ส.ส.อีกครั้ง


ต.ค. 2558        -  รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ต.ค. 2559        -  รองประธานรัฐ Oromia และเป็นหัวหน้าสำนักงาน Oromia Urban Development and Planning Office


ต.ค. 2560        -  หัวหน้าเลขานุการพรรค ODP


ปี 2561           -  ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรค EPRDF ซึ่งเป็นการรวมตัวของหลายพรรคการเมือง


2 เม.ย. 2561     -  นรม.เอธิโอเปีย


ข้อมูลที่น่าสนใจ


                    -  ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ประจำปี 2562 เมื่อ 11 ต.ค. 2562 โดยคณะกรรมการระบุว่าเนื่องมาจากความพยายามในการสร้างสันติภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศ เฉพาะอย่างยิ่งการริเริ่มในการแก้ปัญหาความขัดแย้งชายแดนกับเอริเทรีย (“achieve peace and international cooperation, and in particular for his decisive initiative to resolve the border conflict with neighboring Eritrea,”)


                    -     วัยเด็กมีชื่อเรียกว่า Abiyot ซึ่งแปลว่า การปฏิวัติ (Revolution) ในภาษาอังกฤษ เนื่องจากเกิดหลังเหตุการณ์ปฏิวัติยึดอำนาจรัฐบาลและโค่นล้มระบอบกษัตริย์ของเอธิโอเปีย เมื่อปี 2517 


                    -     สามารถพูดได้หลายภาษา ได้แก่ ภาษา Afaan Oromo ภาษา Amharic ภาษาTigrinya และภาษาอังกฤษ


                    -     ชอบออกกำลังกาย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต


----------------------------------------------------

#8c7b75 - right
 

คณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีเอธิโอเปีย


นรม.                                                            Demeke Mekonnen Hassen


รมว.กระทรวงกลาโหม                                       Lemma Megersa


รมว.กระทรวงนวัตกรรมและเทคโนโลยี                   Getahun Mekuria


รมว.กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม                    Fetlework Gebre-Egziabher


รมว.กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม               Ergoge Tesfaye


รมว.กระทรวงต่างประเทศ                                 Gedu Andargachew


รมว.กระทรวงสันติภาพ                                    Mufheriat Kamil


รมว.กระทรวงการคลัง                                     Ahmed Shide


รมว.กระทรวงเกษตร                                       Omer Husen


รมว.กรทรวงวิทยาศาสตร์และการอุดมศึกษา           Hirut Woldemariam


รมว.กระทรวงคมนาคม                                    Dagmawit Moges       


รมว.กระทรวงพัฒนาชุมชนและการก่อสร้าง            Aisha Mohammed Mussa


รมว.กระทรวงน้ำ ชลประทาน และไฟฟ้า               Sileshi Bekele


รมว.กระทรวงเหมืองแร่ และปิโตรเลียม                Samuel Hurka


รมว.กระทรวงศึกษาธิการ                                Tilaye Gete


รมว.กระทรวงสาธารณสุข                                Amir Aman


รมว.กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว            Hirut Kassaw


รมว.กระทรวงสตรี เด็ก และเยาวชน                   Yalem Tsegaye


รมว.กระทรวงงบประมาณรายได้                       Adanech Abeebe


อัยการสูงสุด                                              Birhanu Tsegaye


ประธานคณะกรรมการวางแผนแห่งชาติ              Fitsum Assefa


ผู้ว่าการธนาคารชาติ                                     Yinager Dessie


----------------------------------------


(ธ.ค.2562)