สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย

Syrian Arab Republic

บันทึกข้อมูลเมื่อ: Jan. 7, 2020, 2:13 p.m.
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 19, 2020, 1:56 p.m.
ธงซีเรีย
 

เมืองหลวง    ดามัสกัส


ที่ตั้ง    ตะวันออกกลาง บนชายฝั่งทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อยู่ระหว่างเลบานอนกับตุรกี ระหว่างเส้นละติจูดที่ 32-38 องศาเหนือกับเส้นลองจิจูดที่ 36-43 องศาตะวันออก มีพื้นที่ประมาณ 185,180 ตร.กม. ใหญ่เป็นอันดับ 90 ของโลก และเล็กกว่าไทย 3 เท่า อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 6,794 กม.


อาณาเขต     


                 ทิศเหนือ          ติดกับตุรกี 899 กม.


                 ทิศใต้     ติดกับจอร์แดน 379 กม. และอิรัก


                 ทิศตะวันออก              ติดกับอิรัก 599 กม.


                 ทิศตะวันตก       ติดกับเลบานอน 403 กม. อิสราเอล 83 กม. และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 193 กม.


ภูมิประเทศ    ที่ราบสูงทะเลทรายกึ่งแห้งแล้ง ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นพื้นที่ป่า ส่วนพื้นที่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือและทางตอนใต้เป็นพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญของประเทศ มีแม่น้ำยูเฟรติสไหลผ่านทางตะวันออก มีชายฝั่งแคบและหุบเขาทางตะวันตกของประเทศ


ภูมิอากาศ     ร้อนแห้งแล้ง (อากาศทะเลทราย) ตอนกลางและทางตะวันออกของประเทศมีอุณหภูมิสูง ในฤดูร้อนอุณหภูมิอาจสูงถึง 43 องศาเซลเซียส ชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนอากาศชื้น ทางเหนือมีฝนตกมาก ดามัสกัสมีอากาศหนาวเย็นและหิมะตกเป็นบางช่วง ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ มิ.ย.-ส.ค. ฤดูฝน-หนาวเริ่มตั้งแต่ ธ.ค.-ก.พ. มีภัยธรรมชาติ คือ พายุทะเลทรายและพายุฝุ่น


ประชากร      25,863,856 คน (ปี 2562 ข้อมูลของสำนักสถิติกลางซีเรีย)


รายละเอียดประชากร      ชาวอาหรับ 50% ชาวอลาวี 15% ชาวเคิร์ด 10% Levantine 10% และอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงดรูซ, อิสมาอีลี, Imami, Nusairi, Assyrian, Turkoman และอาร์เมเนีย 15% อัตราส่วนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปี) 31.39% วัยรุ่นถึงวัยกลางคน (15-64 ปี) 64.3% วัยชรา (65 ปีขึ้นไป) 4.31% อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโดยรวม 75.2 ปี เพศชายประมาณ 72.8 ปี เพศหญิงประมาณ 77.8 ปี อัตราการเกิด 20.7 คนต่อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 4 คนต่อประชากร 1,000 คน อัตราการเพิ่มของประชากร 7.37% (ประมาณการ ปี 2561) 


ศาสนา         อิสลาม 87% (ซุนนี 74% ที่เหลือ 13% เป็นอลาวี, อิสมาอีลี และชีอะฮ์) คริสต์ 10% (ส่วนใหญ่เป็นนิกายแอนติออเคียนออร์ทอดอกซ์) ดรูซ 3% และยูดาย (เหลือจำนวนเพียงเล็กน้อยในดามัสกัส และเมืองอเลปโป) (ปี 2558)


ภาษา          ภาษาอาหรับเป็นภาษาราชการ และมีการใช้ภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษาเคิร์ด อาร์เมเนีย อราเมอิก เซอร์คาซเซีย ฝรั่งเศส และอังกฤษ


การศึกษา     อัตราการรู้หนังสือ 86.4% ระบบการศึกษาในซีเรียมีพื้นฐานมาจากระบบการศึกษาของฝรั่งเศส โรงเรียนของรัฐเปิดให้เรียนฟรีจนถึงเกรด 9


การก่อตั้งประเทศ  สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ฝรั่งเศสเข้าปกครองจังหวัดซีเรียของจักรวรรดิออตโตมาน (อุษมานียะฮ์) จนกระทั่งซีเรียได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเมื่อปี 2489 แต่ประเทศไร้เสถียรภาพจึงรวมประเทศกับอียิปต์เมื่อปี 2501 และจัดตั้งเป็นสหสาธารณรัฐอาหรับ (United Arab Republic) แต่รวมตัวได้เพียง 3 ปี ซีเรียก็ขอถอนตัวออกมาเมื่อปี 2504 ต่อมาเมื่อปี 2514 ซีเรียรวมประเทศอีกครั้งกับอียิปต์และลิเบีย เป็นสหพันธ์สาธารณรัฐอาหรับ (Federation of Arab Republics) แต่ความสัมพันธ์กับอียิปต์เสื่อมถอยลง เนื่องจากอียิปต์ทำสัญญาสันติภาพกับอิสราเอล หลังจากสหพันธ์สาธารณรัฐอาหรับสลายตัวลงในปี 2520 ซีเรียจึงมีสถานะเป็นสาธารณรัฐอาหรับซีเรียมาจนถึงปัจจุบัน


วันชาติ         17 เม.ย. (เป็นวันที่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเมื่อปี 2489)


การเมือง      ปกครองแบบสาธารณรัฐภายใต้การปกครองโดยทหาร (ตั้งแต่ปี 2506) อำนาจอธิปไตยแบ่งเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ


                 ฝ่ายบริหาร : ประธานาธิบดีบะชาร อัลอะซัด (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 17 ก.ค. 2543) เป็นประมุขของประเทศและมีอำนาจในการบริหารประเทศ ดำรงตำแหน่งวาระละ 7 ปี ไม่จำกัดวาระ โดยชนะการลงประชามติให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีต่อจากบิดาใน 2 วาระแรก และชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีแบบมีผู้สมัครหลายคน ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในซีเรียเมื่อ 3 มิ.ย. 2557 (กำหนดการเลือกตั้งครั้งต่อไป มิ.ย. 2564) ทำให้ได้ดำรงตำแหน่งต่อเป็นวาระที่ 3 ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งรองประธานาธิบดี นรม. รอง นรม. และ ครม. รัฐบาลชุดปัจจุบันมี นรม.อิมาด เคาะมีส เป็นผู้นำรัฐบาล (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 22 มิ.ย. 2559)


                 ฝ่ายนิติบัญญัติ : ใช้ระบบสภาเดี่ยว คือ สภาประชาชน (Majlis al-Shaab) มีสมาชิก 250 คน สมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยตรง วาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี การเลือกตั้งล่าสุดเมื่อ 13 เม.ย. 2559 (กำหนดการเลือกตั้งครั้งต่อไป คือ ปี 2563)


                 ฝ่ายตุลาการ : ใช้กฎหมายที่มีพื้นฐานมาจากกฎหมายฝรั่งเศสและกฎหมายสมัยจักรวรรดิออตโตมาน กฎหมายอิสลามใช้ในระบบศาลครอบครัว มีศาลพิเศษทางศาสนา ไม่ยอมรับการบังคับคดีของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) และมีศาลพลเรือน ประกอบด้วย ศาลฎีกา (ผู้พิพากษาได้รับการแต่งตั้งหรือถอดถอนโดยประธานาธิบดี) ศาลรัฐธรรมนูญ (ตัดสินคดีความขัดแย้งทางรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง)


                 พรรคการเมือง : พรรคการเมืองหลัก คือ National Progressive Front (NPF) ซึ่งประกอบด้วย พรรค Ba’ath ของประธานาธิบดีบะชาร อัลอะซัด พรรค Socialist Unionist Democrat พรรค Syrian Arab Socialist Union พรรค Syrian Communist พรรค Syrian Social Nationalist และพรรค Unionist Socialist  นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มการเมืองฝ่ายค้านที่ไม่ได้รับการยอมรับตามกฎหมาย ได้แก่ พรรค Communist Action Party และ National Democratic Front ประกอบด้วย พรรคร่วม 5 พรรคคือ พรรค Arab Democratic Socialist Union พรรค Arab Socialist Movement พรรค Democratic Ba’ath Party พรรค People’s Democratic และพรรค Revolutionary Workers


เศรษฐกิจ      ระบบเศรษฐกิจยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล ซีเรียดำเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจโดยเฉพาะการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การเปิดธนาคารเอกชน อย่างไรก็ดี สงครามกลางเมืองในซีเรีย มาตรการคว่ำบาตร และมาตรการเข้มงวดทางการค้าจากนานาประเทศ เช่น สันนิบาตอาหรับ สหภาพยุโรป สหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของซีเรียเป็นอย่างมาก จากนั้นเกิดวิกฤตทางการเงินของเลบานอนซึ่งสืบเนื่องมาจากการประท้วง เมื่อ 17 ต.ค. 2562 ทำให้รัฐบาลเลบานอนกำหนดมาตรการเข้มงวดทางการเงิน ส่งผลให้ค่าเงินปอนด์ซีเรียอ่อนลง เนื่องจากเลบานอนเป็นแหล่งเงินตราต่างประเทศและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของซีเรีย


สกุลเงิน ตัวย่อสกุลเงิน : ปอนด์ซีเรีย (Syrian pounds) หรือ SYP
อัตราแลกเปลี่ยนต่อดอลลาร์สหรัฐ :  1 ดอลลาร์สหรัฐ : 515 ปอนด์ซีเรีย
อัตราแลกเปลี่ยนต่อบาท :  1 บาท : 317.03 ปอนด์ซีเรีย (พ.ย. 2562)


ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ


ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 22,163 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณการปี 2561 ของสหประชาชาติ)
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : -3.4% (ประมาณการปี 2561 ของสหประชาชาติ)
รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี : 1,230 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณการปี 2561 ของสหประชาชาติ)
แรงงาน : 4,797,280 คน (ปี 2562 ของธนาคารโลก)
อัตราการว่างงาน : 12.1% (ประมาณการปี 2561 ของสหประชาชาติ)
อัตราเงินเฟ้อ : 28.1% (ประมาณการปี 2560)
ผลผลิตทางการเกษตร : ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ฝ้าย ถั่ว มะกอก หัวผักกาดหวาน เนื้อวัว เนื้อแพะ ไข่ สัตว์ปีก และนม
ผลผลิตอุตสาหกรรม : ปิโตรเลียม สิ่งทอ การแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ เหมืองฟอสเฟต และซีเมนต์
ดุลการค้าระหว่างประเทศ : ขาดดุล 4,429 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่าการส่งออก : 1,850 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณการปี 2560)
สินค้าส่งออก : น้ำมันดิบ สินแร่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผักและผลไม้ เส้นใยฝ้าย สิ่งทอ เสื้อผ้า เนื้อสัตว์และสัตว์มีชีวิต ข้าวสาลี
คู่ค้าส่งออกที่สำคัญ : เลบานอน 31.5% อิรัก 10.3% จอร์แดน 8.8% จีน 7.8% ตุรกี 7.5%
มูลค่าการนำเข้า : 6,279 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณการปี 2560)
สินค้านำเข้า : ครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง เครื่องจักรไฟฟ้า อาหารและปศุสัตว์ โลหะและผลิตภัณฑ์โลหะ เคมีภัณฑ์และสารเคมี พลาสติก กระดาษ เส้นด้าย
คู่ค้านำเข้าที่สำคัญ : รัสเซีย 32.4% ตุรกี 16.7% ญี่ปุ่น 7.6% จีน 9.5%
คู่ค้าสำคัญ : เลบานอน รัสเซีย ตุรกี
ทรัพยากรธรรมชาติ : น้ำมัน แหล่งแร่เหล็ก ทองแดง โครเมียม สังกะสี ทังสเตน แร่ไมกา เงิน ทองคำ และไฟฟ้าพลังน้ำ


การทหารและความมั่นคง


                 การทหาร : ไม่ปรากฏข้อมูลงบประมาณด้านการทหาร ประกอบด้วย ทบ. ทร. ทอ. และ บก.ป้องกันภัยทางอากาศ มีประธานาธิบดีเป็น ผบ.ทหารสูงสุด มีกำลังพลทั้งหมดประมาณ 239,000 นาย ผู้ชายต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารเมื่ออายุ 18 ปี โดยอยู่ในกองทัพเป็นระยะเวลา 30 เดือน


                 ยุทโธปกรณ์สำคัญ : ไม่ทราบจำนวนยุทโธปกรณ์ที่แน่นอน แต่มีความหลากหลาย เช่น รถถัง ยานยนต์หุ้มเกราะ รถเกราะสายพานลำเลียง ปืนใหญ่ (122-300 มม.) ปืนต่อต้าน ถ. อากาศยานไร้คนขับ เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง 32 ลำ เครื่องบินรบรุ่นต่าง ๆ 221 เครื่อง และเฮลิคอปเตอร์รุ่นต่าง ๆ 105 เครื่อง


                 กำลังพลรวม : ทหาร 139,000 นาย และกองกำลังกึ่งทหาร 100,000 นาย โดยทหารแยกเป็น ทบ. 100,000 นาย  ทร. 4,000 นาย  และ ทอ. 15,000 นาย บก.ป้องกันภัยทางอากาศ 20,000 นาย 


                 นอกจากนี้ ยังมีกลุ่ม กกล.ติดอาวุธอื่น ๆ ในซีเรีย เช่น กลุ่ม National Front for Liberation ประมาณ 50,000 คน กลุ่ม Syrian Democratic Forces ประมาณ 50,000 คน กลุ่ม Syrian National Army ประมาณ 20,000 คน และกลุ่ม Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) ประมาณ 10,000 คน      


ปัญหาด้านความมั่นคง


                 1.    การฟื้นฟูเสถียรภาพในซีเรียหลังจากกลุ่ม Islamic State (IS) สูญเสียดินแดนทั้งหมด และนายอบูบักร อัลบัฆดาดี ผู้นำกลุ่ม ระเบิดฆ่าตัวตายเมื่อ 27 ต.ค. 2562 เพื่อไม่ให้ถูกจับกุมตัวจากปฏิบัติการจู่โจมของหน่วยปฏิบัติการพิเศษสหรัฐฯ หลังจากนั้นเมื่อ 30 ต.ค. 2562 กลุ่ม IS ประกาศยืนยันการเสียชีวิตของนายบัฆดาดีและระบุตัวผู้นำกลุ่มคนใหม่แทน คือ นาย Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi


                 2.    ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการที่รัฐบาลซีเรียถูกโดดเดี่ยวจากมาตรการของหลายประเทศ โดยสหภาพยุโรป (EU) ออกมาตรการคว่ำบาตรตั้งแต่ พ.ค. 2554 ส่วนสันนิบาตอาหรับ (AL) และองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ต่างระงับสมาชิกภาพของซีเรียตั้งแต่ พ.ย. 2554 และ ส.ค. 2555 ตามลำดับ และการสนับสนุนที่แผ่วลงของรัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรของรัฐบาลซีเรีย เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเลบานอนซึ่งเป็นช่องทางหลักด้านการเงินของซีเรียในปัจจุบันเกิดวิกฤตทางการเงิน เมื่อ 17 ต.ค. 2562 จึงยิ่งชะลอการฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจของซีเรีย


สมาชิกองค์การระหว่างประเทศ   ABEDA, AFESD, AMF, CAEU, FAO, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IPU, ISO, ITSO, ITU, LAS, MIGA, NAM, OAPEC, OIC, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNRWA, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO และ WTO (ผู้สังเกตการณ์)


การขนส่งและโทรคมนาคม  ท่าอากาศยาน 90 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ 3 แห่ง ที่ดามัสกัส อเลปโป และลาตะเกีย ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ 6 แห่ง ถนนมีระยะทาง 69,873 กม. ทางรถไฟมีระยะทาง 2,052 กม. มีทางรถไฟเชื่อมระหว่างประเทศไปยังอิรัก จอร์แดน และตุรกี ท่าเรือที่สำคัญ ได้แก่ ท่าเรือ Baniyas ท่าเรือ Latakia และท่าเรือ Tartus การโทรคมนาคม มีดาวเทียม Intelsat 1 ดวง และ Intersputnik 1 ดวง โทรศัพท์พื้นฐานให้บริการประมาณ 2.72 ล้านเลขหมาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ 15.65 ล้านเลขหมาย (ปี 2560) รหัสโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ +963 จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 5.48 ล้านคน รหัสอินเทอร์เน็ต .sy


การเดินทาง   สายการบินของไทยไม่มีเที่ยวบินตรงกรุงเทพฯ-ดามัสกัส เช่นเดียวกับสายการบิน Syrian Airline ไม่มีเที่ยวบินตรงมายังกรุงเทพฯ เวลาที่ซีเรียช้ากว่าไทย 4 ชม. นักท่องเที่ยวไทยเดินทางเข้าซีเรียต้องขอรับการตรวจลงตรา ค่าธรรมเนียมตรวจลงตราแบบ single entry ประมาณ 3,000 บาท อยู่ได้ 15 วัน โดยต้องใช้เดินทางภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับการตรวจลงตรา เว็บไซต์การท่องเที่ยว http://www.syriatourism.org/en


สถานการณ์สำคัญที่น่าติดตาม


                 1.    เสถียรภาพภายในซีเรีย เนื่องจากในประเทศยังคงมีกลุ่ม กกล.ติดอาวุธต่าง ๆ ครอบครองพื้นที่ และต่อต้านรัฐบาล แม้ว่าปัจจุบันจะไม่มีการสู้รบที่รุนแรง แต่ก็ยังไม่เกิดสันติภาพเช่นกัน


                 2.    แนวโน้มสถานการณ์ผู้อพยพจากซีเรีย หลังจากรัฐบาลซีเรียสามารถยึดพื้นที่ควบคุมจากกลุ่ม IS กลับคืนมาได้อีกครั้ง


           3.    ท่าทีของนานาประเทศต่อความพยายามคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลซีเรียกับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียด้วยการเจรจาทางการทูต


                 4.    การฟื้นตัวของกลุ่ม IS


                5.    การแข่งขันอิทธิพลของมหาอำนาจและประเทศรอบบ้าน โดยเฉพาะตุรกี ในพื้นที่ของชาวเคิร์ดทางภาคเหนือของซีเรีย


ความสัมพันธ์ไทย-ซีเรีย


                    ความสัมพันธ์ด้านการทูต


                 ไทยกับซีเรียสถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเมื่อ 10 ม.ค. 2499 แต่ยังมิได้จัดตั้ง สอท. โดยไทยมีกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำซีเรีย และซีเรียมีกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำประเทศไทยเช่นกัน


                 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ


                 เมื่อปี 2561 การค้าระหว่างไทย-ซีเรีย มีมูลค่า 64.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,066.35 ล้านบาท) ไทยส่งออกให้ซีเรีย 64.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,058.88 ล้านบาท) และนำเข้าจากซีเรีย 0.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (7.47 ล้านบาท) โดยไทยได้เปรียบดุลการค้าซีเรีย 63.83 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,051.41 ล้านบาท) และในช่วง ม.ค.-ส.ค. 2562 การค้าไทย-ซีเรีย มีมูลค่า 31.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,005.07 ล้านบาท) ไทยส่งออก 31.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,003.92 ล้านบาท) และนำเข้า 0.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1.15 ล้านบาท)


                 สินค้าที่ไทยส่งออกไปซีเรีย ปี 2561 ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง ข้าว เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว และในช่วง ม.ค.-ส.ค. 2562 ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ข้าว หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ


                 สินค้าที่ไทยนำเข้า ปี 2561 ได้แก่ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธุ์ ใช้ไฟฟ้าในบ้าน สิ่งพิมพ์ สบู่ ผงซักฟอก และเครื่องสำอาง และในช่วง ม.ค.-ส.ค. 2562 ได้แก่ สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธุ์ ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ เคมีภัณฑ์ และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ทั้งนี้ มีคนไทยอาศัยอยู่ในซีเรีย 5 คน เป็นคนไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ 2 คน ผู้ติดตามครอบครัว 2 คน และแรงงาน 1 คน (เมื่อ ต.ค. 2560)


                 ด้านการท่องเที่ยว ปี 2561 นักท่องเที่ยวซีเรียเดินทางมาไทย มีจำนวน 4,470 คน และในช่วง ม.ค.-ส.ค. 2562 มีจำนวน 2,853 คน


                 ความตกลงที่สำคัญระหว่างไทยกับซีเรีย-ความตกลงว่าด้วยบริการการบินระหว่างไทยกับซีเรีย (ลงนามเมื่อ 18 ม.ค. 2535)


----------------------------------------

 
 
 
 

ผู้นำซีเรีย

 
บันทึกข้อมูลเมื่อ: Jan. 7, 2020, 2:13 p.m.
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ: None |
รูปผู้นำซีเรีย
 


นายบะชาร อัลอะซัด


(Bashar al-Assad)


ตำแหน่ง       ประธานาธิบดีซีเรีย


เกิด             11 ก.ย. 2508 (อายุ 55 ปี/ปี 2563) ที่ดามัสกัส ซีเรีย เป็นบุตรชายคนที่ 2 (พี่น้อง 5 คน) ของอดีตประธานาธิบดีฮาฟิซ อัลอะซัด


ศาสนา         อิสลาม (ชีอะฮ์อลาวี)


การศึกษา      ปริญญาตรีแพทยศาสตร์ (จักษุแพทย์) จากมหาวิทยาลัยดามัสกัส เมื่อปี 2531 และเข้าศึกษาที่สถาบันทหารที่เมืองฮัมส์ ซีเรีย เมื่อปี 2537 หลังจากพี่ชายซึ่งถูกวางตัวเป็นประธานาธิบดีต่อจากบิดาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์


สถานภาพทางครอบครัว  สมรสกับนางอัสมา อัลอัครอส มีบุตร 3 คน ได้แก่ ฮาฟิซ ซัยน์ และกะรีม


ประวัติการทำงาน    


ปี 2535-2537           -   แพทย์ประจำบ้านที่โรงพยาบาลเซนต์แมร์รี สหราชอาณาจักร


ปี 2537-2542           -   เข้ารับราชการทหาร


ประวัติทางการเมือง


17 ก.ค. 2543-ปัจจุบัน -   ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีต่อจากบิดา และชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีซีเรียแบบมีผู้สมัครหลายคน ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในซีเรียเมื่อ 3 มิ.ย.2557 ด้วยคะแนนเสียง 88.7%


 ------------------------------------------------

#8c7b75 - right
 

คณะรัฐมนตรี


คณะรัฐมนตรีซีเรีย


ประธานาธิบดี                                            Bashar al-Assad


รองประธานาธิบดี                                        Najah al-Attar


นรม.                                                      Imad Muhammad Deeb Khamis


รอง นรม.                                                 Ali Abdullah Ayoub, Maj. Gen.


รอง นรม.                                                 Walid al-Muallem


รมว.กิจการประธานาธิบดี                                        Mansour Fadlallah Azzam


รมว.กระทรวงกลาโหม                                   Ali Abdullah Ayoub, Maj. Gen.


รมว.กระทรวงการต่างประเทศ                          Walid al-Muallem


รมว.กระทรวงมหาดไทย                                          Mohammad Khaled al-Rahmoun, Maj. Gen.


รมว.กระทรวงยุติธรรม                                   Hisham al-Sha’ar


รมว.กระทรวงการคลัง                                   Maamoun Hamdan


รมว.กระทรวงเศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศ                Mohammad Samer al-Khalil


รมว.กระทรวงการค้าภายในและการคุ้มครองผู้บริโภค Atef Naddaf


รมว.กระทรวงเกษตรและการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร       Ahmad al-Qadri


รมว.กระทรวงทรัพยากรน้ำ                              Hussein Arnous


รมว.กระทรวงการไฟฟ้า                                          Mohammad Zuhair Kharboutli


รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม                              Mohammad Maen Zein-al-Abidin Jazba


รมว.กระทรวงน้ำมันและทรัพยากรสินแร่                        Ali Ghanem


รมว.กระทรวงสารนิเทศ                                          Imad Abdullah Sarah


รมว.กระทรวงโทรคมนาคมและเทคโนโลยี                      Iyad Mohammad al-Khatib


รมว.กระทรวงคมนาคม                                  Ali Hammoud


รมว.กระทรวงพัฒนาชุมชนเมืองและการเคหะ         Suhail Mohammad Abdullatif


รมว.กระทรวงแรงงาน                                   Khalaf Sleiman al-Abullah, Dr.


รมว.กระทรวงสาธารณสุข                                        Nizar Wahbeh al-Yaziji


รมว.กระทรวงการปกครองท้องถิ่น                              Hussein Makhlouf


รมว.กระทรวงกิจการสังคม                              Rima al-Qadiri


รมว.กระทรวงการท่องเที่ยว                             Mohammad Rami Radwan Martini


รมว.กระทรวงวัฒนธรรม                                         Mohamed al-Ahmad


รมว.กระทรวงศาสนสมบัติ                               Muhammed Abdul Sattar al-Sayyed


รมว.กระทรวงศึกษาธิการ                                        Imad Muwaffaq al-Azab


รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา                            Bassam Bashir Ibrahim


รมต.แห่งรัฐด้านกิจการสิ่งแวดล้อม                              Nazira Farah Sarkis


รมต.แห่งรัฐ                                               Joseph Sweid


รมต.แห่งรัฐ                                               Abdallah Khalil Hussein


รมต.แห่งรัฐ                                               Hassib Elias Shammas, Dr.


รมต.แห่งรัฐ                                               Jamal Shaaban Shaheen


----------------------------------


(ธ.ค.2562)