สาธารณรัฐเซอร์เบีย

Republic of Serbia

บันทึกข้อมูลเมื่อ: Jan. 7, 2020, 2:17 p.m.
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 19, 2020, 4:28 p.m.
ธงเซอร์เบีย
 


เมืองหลวง           เบลเกรด


ที่ตั้ง            อยู่บริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 88,361 ตร.กม. ขนาดใหญ่อันดับที่ 111 ของโลก แบ่งเป็นพื้นดิน 19,194 ตร.กม. พื้นที่ป่า 19,499 ตร.กม. เซอร์เบียเป็นประเทศที่ไม่มีเส้นทางเข้าสู่ทะเล (landlocked) โดยต้องใช้เส้นทางผ่านมอนเตเนโกรเพื่อเข้าถึงทะเลอเดรียติก และสามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่ยุโรปตอนในและทะเลดำได้ โดยผ่านแม่น้ำดานูบ


อาณาเขต     


                 ทิศเหนือ           ติดกับฮังการี


                 ทิศตะวันใต้           ติดกับนอร์ทมาซิโดเนียและแอลเบเนีย


                 ทิศตะวันออก              ติดกับโรมาเนียและบัลแกเรีย


             ทิศตะวันตก        ติดกับมอนเตเนโกร โครเอเชีย และบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา


ภูมิประเทศ     มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย ทางตอนเหนือมีที่ราบ ทางตะวันออกมีมีแนวหินปูนและแอ่งน้ำ ทางตะวันออกเฉียงใต้มีภูเขาและเนินเขาที่เก่าแก่ ทางเหนือมีแม่น้ำดานูบ ทางใต้มีแม่น้ำMorava ทางตอนกลางประกอบด้วยเนินเขาเตี้ย ๆ และสูงปานกลาง แทรกด้วยแม่น้ำและแอ่งน้ำขนาดเล็ก


ภูมิอากาศ     มีสภาพอากาศแบบทวีปยุโรปในทางตอนเหนือของประเทศ (หนาวจัดในฤดูหนาวและร้อนชื้นในฤดูร้อน และมีฝนตกประปราย) ในภาคอื่น ๆ มีลักษณะอากาศแบบทวีปยุโรปและเมดิเตอร์เรเนียนผสมกัน (อากาศในฤดูหนาวค่อนข้างหนาว และมีหิมะตกหนัก ในฤดูร้อนและฤดูใบไม้ผลิอากาศจะร้อนแห้ง)


 


ประชากร      6,963,800 คน (ม.ค. 2562)


 


รายละเอียดประชากร เชื้อสายเซิร์บ 83.3% ฮังการี 3.5% โรมา 2.1% บอสเนีย 2% อื่น ๆ 5.7% ไม่ทราบข้อมูล 3.4% อัตราส่วนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปี) 14.35% วัยรุ่นถึงวัยกลางคน (15-64 ปี) 66.67% และวัยชรา (65 ปีขึ้นไป) 18.98% อัตราการเกิด 8.9 คนต่อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 13.6 คนต่อประชากร 1,000 คน อายุขัยเฉลี่ยของประชากร 75.9 ปี เพศชาย 73 ปี เพศหญิง 79 ปี


 


ศาสนา         คริตส์นิกายออร์ทอดอกซ์ 84.6% คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 5% คริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ 1% มุสลิม 3.1%  นับถือศาสนาอี่น ๆ 0.8% ไม่นับถือศาสนา 1.1% ไม่ทราบข้อมูล 4.5%


 


ภาษา          ภาษาราชการ ได้แก่ ภาษาเซอร์เบีย ภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาฮังการี ภาษาบอสเนีย ภาษาโรม


 


การศึกษา      อัตราการรู้หนังสือ 98.8% (พิจารณาจากหลักเกณฑ์ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่อ่านออกเขียนได้)


การก่อตั้งประเทศ  เซอร์เบีย เดิมเป็น 1 ใน 6 ชาติในสาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย หรือ Socialist Republic of Yugoslavia ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2488 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (โดยอีก 5 ชาติ ในกลุ่ม ได้แก่ มอนเตเนโกร สโลวีเนีย โครเอเชีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา และนอร์ทมาซิโดเนีย) จนกระทั่งห้วงทศวรรษที่ 1990 สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวียค่อย ๆ แตกสลายลง  โดย 1) สโลวีเนียและนอร์ทมาซิโดเนียสามารถแยกตัวเป็นอิสระได้โดยสันติ 2) การแยกตัวของโครเอเชียและบอสเนียต้องเผชิญกับการทำสงครามอย่างรุนแรง 3) เซอร์เบียและมอนเตเนโกร ห้วงปี 2535-2546 รวมตัวกันจัดตั้งเป็น Federal Republic of Yugoslavia ต่อมาปี 2546 ปรับรูปแบบกลายเป็น Union of Serbia and Montenegro ที่มีลักษณะการรวมตัวแบบหลวมกว่าเดิม และปี 2549 มอนเตเนโกรได้ลงประชามติและแยกตัวเป็นเอกราช ส่งผลให้เหลือเพียงเซอร์เบียประเทศเดียว ปัจจุบันเซอร์เบียเผชิญการแยกตัวเป็นเอกราชของคอซอวอ ซึ่งเป็นการแยกตัวฝ่ายเดียวและเซอร์เบียไม่ยอมรับ


วันชาติ         15 ก.พ.


การเมือง      ระบอบสาธารณรัฐแบบมีประธานาธิบดี การจัดการเขตบริหารการปกครองของเซอร์เบียสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่คือ เซอร์เบียกลาง (Central Serbia/Serbia proper) และจังหวัดปกครองตัวเองวอยโวดีนา (Autonomous Province of Vojvodina) โดยจัดแบ่งการปกครองย่อยลงมาเป็นเขตต่าง ๆ จำนวน 25 เขต (30 เขต หากรวมคอซอวอด้วย) แบ่งออกเป็น เขตปกครองพิเศษ 1 เขต คือ เขตปกครองพิเศษเบลเกรด เขตปกครองในวอยโวดีนา 7 เขต ได้แก่ ซเรม บาชกาใต้ บาชกาตะวันตก บาชกาเหนือ บานัทเหนือ บานัทตอนกลาง และบานัทใต้ เขตปกครองในชูมาดียาและเซอร์เบียตะวันตก 8 เขต ได้แก่ โกลูบารา ชูมาดียา ซลาติบอร์ โปโมราฟลีเย มาชวา โมราวิทซา ราชกา และราซินา เขตปกครองในเซอร์เบียภาคตะวันออกและใต้ 9 เขต ได้แก่ ซาเยร์ชาร์ โทปลิทซา นิชาวา บรานิเชโว บอร์ ปชินยา ปิรอท โปดูนาฟลีเย และยาบลานิทซา เขตปกครองอยู่ในคอซอวอ 5 เขต (มีปัญหาขัดแย้งเรื่องการอ้างสิทธิ) ได้แก่ คอซอวอ คอซอวอ-โปโมราฟลีเยคอซอฟสกา-มิตรอวิทซา เปช และพริซเรน


                 ฝ่ายบริหาร : นรม.ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร โดย นรม.ได้รับการคัดเลือกจากสภาผู้แทนราษฎร (The National Assembly) ตามข้อเสนอของประธานาธิบดีภายหลังจากประธานาธิบดีได้หารือกับแกนนำในรัฐสภาเพื่อเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม ทั้งนี้ ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งทั่วประเทศโดยประชาชน วาระ 5 ปีภารกิจของประธานาธิบดีส่วนใหญ่เน้นด้านพิธีการ และมีอำนาจด้านการบริหารอย่างจำกัด บุคคลในคณะรัฐมนตรีได้รับการเสนอชื่อจาก นรม.และสภาผู้แทนราษฎรให้การรับรอง ในทางปฏิบัติ อำนาจการบริหารอยู่ที่ นรม. รอง นรม.ด้านต่าง ๆ และรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ โดย นรม.ทำหน้าที่เสนอวาระต่อสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี


                 ฝ่ายนิติบัญญัติ : ระบบสภาเดี่ยว  มีสภาผู้แทนราษฎร (The National Assembly) ประกอบด้วยผู้แทนที่มาจากการคัดเลือกด้วยวิธีการลงคะแนนลับจำนวน 250 คน วาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี มีอำนาจสูงสุดด้านนิติบัญญัติทำหน้าที่พิจารณารับรองหรือปรับแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ รวมถึงการแต่งตั้งและถอดถอนผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติเซอร์เบีย และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาครัฐอื่น ๆ โดยการผ่านมติใด ๆ ต้องได้รับเสียงข้างมาก ยกเว้นกรณีการปรับแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญที่ต้องได้รับเสียงสนับสนุน 2 ใน 3


                 ฝ่ายตุลาการ : กระบวนการยุติธรรมประกอบด้วยศาลหลายระดับ ได้แก่ ศาลชั้นต้น (Basic Court) ศาลชั้นสูง (High Court) ศาลอุทธรณ์ (Appellate Court) และศาลฎีกา (Supreme Court of Cassation) ซึ่งศาลฎีกามีอำนาจสูงสุดทำหน้าที่ทบทวนคดีความที่ผ่านการพิจารณาจากศาลชั้นรองอื่น ๆ ลดหลั่นตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีศาลเฉพาะด้าน เช่น ศาลพาณิชย์ (Commercial Court) ศาลปกครอง (Administrative Court) เป็นต้น


เศรษฐกิจ      มีขนาดเศรษฐกิจอันดับที่ 82 ของโลก และอันดับที่ 31 ในยุโรป (ปี 2561)


สกุลเงิน ตัวย่อสกุลเงิน :  ดีนาร์เซอร์เบีย (Serbia Dinar)
อัตราแลกเปลี่ยนต่อดอลลาร์สหรัฐ :  1 ดีนาร์เซอร์เบีย : 0.00931 ดอลลาร์สหรัฐ
อัตราแลกเปลี่ยนต่อบาท :  1 ดีนาร์เซอร์เบีย :  0.28429 บาท  (4 ต.ค. 2562)


ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปี 2561)


ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 50,508.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 4.3%


รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี : 7,234.0 ดอลลาร์สหรัฐ


แรงงาน : 3.19 ล้านคน


อัตราการว่างงาน : 13.5%


อัตราเงินเฟ้อ : 2.0%


มูลค่าการส่งออก : 25,715.54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


สินค้าส่งออกสำคัญ : ยานยนต์และยานเบาะอากาศ (air cushion vehicles) ชิ้นส่วนเครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า ธัญพืชสำเร็จรูป ผักและผลไม้ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม ธาตุเหล็ก เหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเหล็ก ยาง


มูลค่าการนำเข้า : 29,940.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


สินค้านำเข้าสำคัญ : อุปกรณ์การขนส่ง ชิ้นส่วนเครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ ยาและเวชภัณฑ์ สินค้าอุตสาหกรรม เหล็กและเหล็กกล้า กระดาษ พลาสติก


คู่ค้าสำคัญ : อิตาลี เยอรมนี รัสเซีย โรมาเนีย บอสเนีย มอนเตเนโกร นอร์ทมาซิโดเนีย โครเอเชีย ฝรั่งเศส


การทหาร   มีกำลังพล 28,150 นาย (แยกเป็น ทบ.13,250 นาย ทอ.5,100 นาย Training Command 3,000 นาย Guards 1,600 นาย และอื่น ๆ 5,200 นาย) กกล.สารวัตรทหาร 3,700 นาย งบประมาณด้านการทหาร 1.39% ของ GDP (ประมาณการณ์ปี 2561) เซอร์เบียยกเลิกการเกณฑ์ทหารตั้งแต่ ธ.ค. 2553 โดยปัจจุบัน ผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปสามารถสมัครเป็นทหารได้โดยสมัครใจ


ปัญหาด้านความมั่นคง   อาทิ  ปัญหายาเสพติด โดยเซอร์เบียเป็นจุดขนส่งทางเรือของเฮโรอีนจากเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ไปยังยุโรปตะวันตกโดยผ่านเส้นทางบอลข่าน นอกจากนี้ ภาคเศรษฐกิจยังเปราะบางเสี่ยงต่อการเป็นแหล่งฟอกเงิน


หมายเหตุ   ห้วง ม.ค. 2561-ก.ย. 2562 มีผู้อพยพเดินทางมาเซอร์เบียประมาณ 701,585 คน โดยเซอร์เบียเป็นประเทศเชื่อมต่อสำคัญ (transit country) และรับผู้อพยพไว้ประมาณ 3,464 คน ณ ห้วง ก.ค. 2562


สมาชิกองค์การระหว่างประเทศ   เข้าร่วมในองค์การระหว่างประเทศ ที่สำคัญ เช่น  UN, OSCE, WTO, IMF, EBRD, FAO, WHO, IAEA, ILO, Interpol


การขนส่งและโทรคมนาคม   ท่าอากาศยาน 26 ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ 2 แห่ง เส้นทางท่อส่งก๊าซ 1,936 กม. ท่อส่งน้ำมัน 413 กม. เส้นทางรถไฟระยะทาง 3,809 และการเดินทางทางน้ำ 587 กม. ด้านโทรคมนาคม มีโทรศัพท์พื้นฐานให้บริการประมาณ 2.6 ล้านเลขหมาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ 8.6 ล้านเลขหมาย รหัสโทรศัพท์ -381 จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 4.7 ล้านคน รหัสอินเทอร์เน็ต .rs เว็บไซต์การท่องเที่ยว www.serbia.travel


การเดินทาง   ไม่มีเที่ยวบินตรงจากไทยไปเซอร์เบีย แต่สามารถเปลี่ยนเครื่องบินเพื่อต่อไปยังเซอร์เบียได้ที่หลายประเทศ เช่น รัสเซีย ตุรกี ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการสามารถเดินทางเข้าเซอร์เบียโดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา ส่วนหนังสือเดินทางธรรมดาที่เดินทางเข้าหรือผ่านเซอร์เบียต้องขอรับการตรวจลงตรา ทั้งนี้ การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist visa) แบบ Single entry สามารถพำนักอยู่ในเซอร์เบียได้ไม่เกิน 90 วัน ส่วนประเภท Two entries และ Multiple entries สามารถเข้า-ออกได้ตามจำนวนครั้งที่ขอ โดยสามารถพำนักอยู่ในเซอร์เบียรวมกันแล้วไม่เกิน 90 วัน ปัจจุบัน สามารถติดต่อขอดำเนินการเรื่องการตรวจลงตราได้ที่สถานเอกอัครราชทูตเซอร์เบีย/จาการ์ตา อินโดนีเซีย นอกจากนี้ กรณีเปลี่ยนเครื่องเกิน 8 ชม. และ/หรือออกนอกบริเวณ Transit area ต้องขอรับการตรวจลงตราประเภทเดินทางผ่าน โดยพำนักได้ไม่เกิน 5 วัน การเดินทางเข้าเซอร์เบียจากคอซอวอไม่สามารถกระทำได้ และถือเป็นการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ส่วนผู้มีวีซ่าเชงเกน สหราชอาณาจักร หรือสหรัฐฯ ประเภทเข้า-ออกหลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ สามารถใช้วีซ่านั้นเข้าประเทศที่ออกวีซ่าก่อน แล้วจึงใช้วีซ่านั้นเข้าเซอร์เบียได้


สถานการณ์สำคัญที่น่าติดตาม        


                 1. การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างเซอร์เบีย-คอซอวอ ข้อพิพาทระหว่างเซอร์เบีย-คอซอวอ เกิดขึ้นนับจากคอซอวอซึ่งเคยเป็นจังหวัดหนึ่งในเซอร์เบียแยกตัวออกมาเมื่อปี 2542 ต่อมาได้ประกาศตัวเป็นเอกราช (เป็นการประกาศฝ่ายเดียว) เมื่อปี 2551 ในขณะที่เซอร์เบียไม่ยอมรับการประกาศเอกราชดังกล่าวของคอซอวอ และขัดขวางไม่ให้คอซอวอเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ มาโดยตลอด รวมถึงกรณีที่เซอร์เบียขัดขวางไม่ให้คอซอวอเข้าเป็นสมาชิกองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (Interpol) เมื่อห้วงปี 2561 ด้วย ขณะที่คอซอวอตอบโต้เซอร์เบียด้วยการปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากเซอร์เบียเป็นร้อยละ 100 เมื่อ พ.ย. 2561 อีกทั้งรัฐสภาคอซอวอผ่านร่างกฎหมายเมื่อ 14 ธ.ค. 2561 เห็นชอบให้เปลี่ยนกองกำลังความมั่นคงคอซอวอ (KSF) เป็นกองทัพอย่างเต็มรูปแบบโดยมีกำลังพล 5,000 นาย ซึ่งการปรับเปลี่ยนกองกำลังของคอซอวอสร้างความไม่พอใจแก่เซอร์เบียเป็นอย่างมาก 


                 2. การเข้าเป็นสมาชิก EU ของเซอร์เบีย การแก้ไขข้อพิพาทระหว่างเซอร์เบียกับคอซอวอ เป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญที่ EU จะพิจารณารับทั้งสองชาติเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของ EU และเป็นหนึ่งในเป้าหมายของ EU ในการขยายสมาชิกใหม่ให้ครอบคลุมภูมิภาคบอลข่าน ซึ่งที่ผ่านมา EU มีบทบาทในการช่วยประสานการรื้อฟื้นการเจรจาเพื่อนำความสัมพันธ์ระหว่างเซอร์เบีย-คอซอวอ กลับคืนสู่ภาวะปกติ แม้จะยังไม่ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม แต่ EU ยังสานต่อความพยายามดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน เซอร์เบียมีสถานะเป็น candidate country และเป็นที่คาดหวังว่าเซอร์เบียจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของ EU ได้ภายในปี 2568  อนึ่ง ปัจจุบันกลุ่มประเทศบอลข่าน ตต. ทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ มอนเตเนโกร เซอร์เบีย นอร์ทมาซิโดเนีย แอลเบเนีย บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา และคอซอวอ อยู่ระหว่างการปฏิรูปประเทศทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การรับสมาชิกใหม่ของ  EU


                 3. กรณีเซอร์เบียให้สัญชาติเซอร์เบียแก่อดีต นรม.ไทย  ปรากฎรายงานว่ารัฐบาลเซอร์เบียอนุมัติการมอบสัญชาติเซอร์เบียให้แก่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต นรม.ไทย  ในการประชุมของรัฐบาลเซอร์เบียเมื่อ 27 มิ.ย. 2562  โดยอ้างอิงกฎหมายว่าด้วยการเป็นพลเมืองของเซอร์เบีย ตามมาตรา 19 (1) และ (3) ที่ระบุว่า ชาวต่างชาติสามารถรับสัญชาติได้ หากเป็นไปตามผลประโยชน์ของชาติ(ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2552 นายทักษิณ ชินวัตร อดีต นรม.และพี่ชายของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้รับสัญชาติมอนเตเนโกร ซึ่งเป็นประเทศในภูมิภาคบอลข่านเช่นเดียวกับเซอร์เบีย)  ทั้งนี้ หนังสือเดินทางของเซอร์เบียได้รับการจัดอันดับว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดอันดับ 41 ของโลก


 


ความสัมพันธ์ไทย-เซอร์เบีย :


                 ไทยและเซอร์เบียสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อ 22 เม.ย. 2546


                 ด้านการค้า เมื่อปี 2561 เซอร์เบียเป็นคู่ค้าลำดับที่ 136 ของไทยในตลาดโลก มูลค่าการค้ารวม 1,133.28 ล้านบาท ไทยส่งออกมูลค่า 743.03 ล้านบาท ไทยนำมูลค่า 390.26 ล้านบาท ไทยได้ดุลการค้า 352.77 ล้านบาท สินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ อาหารกระป๋องและแปรรูป แผงสวิทช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษสินค้านำเข้าสำคัญของไทย ได้แก่ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม ขณะที่ด้านการลงทุน ไม่ปรากฎข้อมูล


                 ด้านการท่องเที่ยว เมื่อปี 2560 มีนักท่องเที่ยวเซอร์เบียเดินทางมาไทย 7,499 คน


 


------------------------------------

 
 
 
 

ผู้นำเซอร์เบีย

 
บันทึกข้อมูลเมื่อ: Jan. 7, 2020, 2:17 p.m.
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ: None |
รูปผู้นำเซอร์เบีย
 


นางสาวอานา เบอร์นาบิช


Ana Brnabić


ตำแหน่ง       นรม.เซอร์เบีย (ดำรงตำแหน่งเมื่อ 29 มิ.. 2560)


เกิด             28 .. 2518 (อายุ 45 ปี/ปี 2563) ที่เบลเกรด


การศึกษา     - ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจจาก University of Michigan สหรัฐฯ


                -  ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จาก University of Hull สหราชอาณาจักร


สถานภาพทางครอบครัว สมรสกับ Milica Durdic


ประวัติทางการเมือง


11 ส.ค. 2559-29 มิ.ย. 2560  รมว.กระทรวงบริหารงานภาครัฐและรัฐบาลท้องถิ่น


29 มิ.ย. 2560                  นรม.เซอร์เบีย


ข้อมูลอื่น ๆ


                 น.ส. Ana Brnabic เป็นสตรีในกลุ่ม LGBT คนที่ 2 ของโลกที่รับตำแหน่ง นรม. (คนแรก คือนาง Johanna Siguroardottir ซึ่งเป็น นรม.ของไอซ์แลนด์ห้วงปี 2552 - 2556)


------------------------------------

#8c7b75 - right
 

คณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีเซอร์เบีย


ประธานาธิบดี                                  Aleksandar Vucic


นรม.                                             Ana Brnabic


รอง นรม.ด้านการต่างประเทศ               Ivica Dacic


รอง นรม.ด้านการก่อสร้าง คมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน    Zorana Mihajlovic


รอง นรม.ด้านกิจการภายใน                     Nebojsa Stefanovic


รอง นรม.ด้านการค้า การท่องเที่ยว และโทรคมนาคม   Rasim Ljajic


รมว.กระทรวงเกษตรกรรม ป่าไม้ และเศรษฐกิจด้านน้ำ  Branislav Nedimovic


รมว.วัฒนธรรมและข้อมูลข่าวสาร                Vladan Vukosavljevic


รมว.กระทรวงกลาโหม                             Aleksandar Vulin


รมว.กระทรวงเศรษฐกิจ                            Goran Knezevic


รมว.กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาเทคโนโลยี   Mladen Sarcevic


รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  Choi Ki-young


รมว.กระทรวงการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม               Goran Trivan


รมว.กระทรวงการบูรณาการยุโรป                    Jadranka Joksimovic


รมว.กระทรวงการคลัง                                  Sinisa Mali


รมว.กระทรวงสาธารณสุข                              Zlatibor Loncar


รมว.กระทรวงยุติธรรม                                  Nela Kuburovic


รมว.กระทรวงแรงงาน การจ้างงาน ทหารผ่านศึก และนโยบายสังคม   Zoran Dordevic


รมว.กระทรวงเหมืองแร่และพลังงาน                  Aleksandar Antic


รมว.กระทรวงการบริหารภาครัฐและรัฐบาลปกครองส่วนท้องถิ่น Branko Ruzic


รมว.กระทรวงเยาวชนและกีฬา                       Vanja Udovicic


--------------------------------


(ต.ค.2562)