สาธารณรัฐเบลารุส

Republic of Belarus

บันทึกข้อมูลเมื่อ: Jan. 7, 2020, 2:20 p.m.
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 20, 2020, 9:27 a.m.
ธงเบลารุส
 


เมืองหลวง    มินสก์


ที่ตั้ง            อยู่ในยุโรปตะวันออกตั้งอยู่ทางตะวันออกของโปแลนด์พื้นที่ 207,600 ตร.กม. (ประมาณ 40% ของไทย) แบ่งเป็นพื้นดิน 202,900 ตร.กม. และพื้นน้ำ 4,700 ตร.กม. โดยมีพรมแดนทางบกยาว 3,642 กม.


อาณาเขต                         


                 ทิศเหนือ          ติดลัตเวียและลิทัวเนีย


                 ทิศตะวันออก     ติดรัสเซีย


                 ทิศใต้              ติดยูเครน


                 ทิศตะวันตก       ติดโปแลนด์


ภูมิประเทศ    ไม่มีทางออกทะเล ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเต็มไปด้วยน้ำขังและมีทะเลสาบประมาณ 11,000 แห่ง


ภูมิอากาศ     แบบภาคพื้นทวีป ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด ฤดูร้อนอากาศเย็นและชื้น


ประชากร      9,527,543 คน (เมื่อ ก.. 2561) ประกอบด้วยเบลารุสเซีย 83.7% รัสเซีย 8.3% โปแลนด์ 3.1% ยูเครน 1.7% อื่น ๆ 2.4% และระบุไม่ได้ 0.9% อัตราส่วนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปี) 15.91% วัยรุ่น (15-24 ปี) 9.96% วัยทำงาน (25-54 ปี) 44.49% วัยเริ่มชรา (55-64 ปี) 14.42% และวัยชรา (65 ปีขึ้นไป) 15.22% อายุขัยเฉลี่ยของประชากร 73.2 ปี อายุขัยเฉลี่ยเพศชาย 67.8 ปี อายุขัยเฉลี่ยเพศหญิง 79 ปี อัตราการเกิด 10 คนต่อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 13.2 คนต่อประชากร 1,000 คน อัตราการเพิ่มประชากร -0.24%


ศาสนา         คริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ 48.3% โรมันคาทอลิก 7.1% อื่น ๆ 3.5% และไม่นับถือศาสนา 41.1% (ปี 2554)


ภาษา          เบลารุสและรัสเซียเป็นภาษาราชการ โดยใช้ภาษารัสเซีย 70.2% ภาษาเบลารุส 23.4% ภาษาอื่น ๆ 3.1% (ภาษาโปลและยูเครน) และไม่เฉพาะเจาะจง 3.3% (ปี 2552)


การศึกษา     อัตราการรู้หนังสือ 99.7%


การก่อตั้งประเทศ   เบลารุสอยู่ภายใต้การครอบครองของจักรวรรดิรัสเซียตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 ก่อนจะประกาศเอกราชจากจักรวรรดิรัสเซียหลังการปฏิวัติรัสเซียเมื่อปี 2461 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพเยอรมนีเข้ายึดครองเบลารุสทำให้มีชาวเบลารุสเสียชีวิตรวม 2.2 ล้านคนและภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เบลารุสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต ต่อมาประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวียตเมื่อ 25 .. 2534


วันชาติ         3 .. (ปี 2487) วันที่ได้รับการปลดปล่อยจากกองทัพเยอรมนีและ 25 .. (ปี 2534) วันประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวียต


การเมือง      ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง วาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งล่าสุดเมื่อ 11 .. 2558 ประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ ลูคาเชนโก ซึ่งปกครองเบลารุสมาตั้งแต่ปี 2537 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 5 ด้วยคะแนนเสียง 83.74% สำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีเบลารุสครั้งต่อไปจะมีขึ้นใน 30 ส.ค. 2563 ทั้งนี้ เบลารุสมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อ 15 มี.. 2537 และแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกครั้งเมื่อ 17 .. 2547 ยกเลิกการจำกัดสมัยในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี


                 ฝ่ายบริหาร : ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้ง นรม. และ รอง นรม. เพื่อดูแลการบริหารทั่วไป
ส่วน นรม
.เป็นผู้เสนอชื่อ ครม. (Council of Ministers) ปัจจุบันนาย Sergei Rumas ดำรงตำแหน่ง นรม.ตั้งแต่ 18 .. 2561


                 ฝ่ายนิติบัญญัติ : ใช้ระบบสองสภา (Bicameral) ประกอบด้วย 1) สภาสูง (Council of the Republic) มีสมาชิก 64 ที่นั่ง (เลือกตั้งโดยสภาท้องถิ่นและเมืองมินสก์ 56 ที่นั่ง ส่วนอีก 8 ที่นั่งมาจากการแต่งตั้งของประธานาธิบดี) วาระละ 4 ปี และ 2) สภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives) มีสมาชิก 110 ที่นั่ง มาจากการเลือกตั้งโดยตรง วาระละ 4 ปี การเลือกตั้งเมื่อ 18 .. 2561 เป็นการเลือกตั้งสภาท้องถิ่น ผลการเลือกตั้งไม่เปลี่ยนแปลงนัก โดยผู้ได้รับเลือกตั้ง 56% ยังคงเป็นอดีตสมาชิกสภาท้องถิ่น และ 2.5% เป็นผู้แทนพรรคการเมืองที่สนับสนุนพรรครัฐบาล ส่วนผู้สมัครจากพรรคฝ่ายค้านได้รับเลือกตั้ง 2 ที่นั่ง ส่วนการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 17 พ.ย. 2562 (เลื่อนขึ้นจากกำหนดเดิม 6 ก.ย. 2563) ปรากฏว่าพรรคการเมืองที่สนับสนุนประธานาธิบดีลูกาเชนโกได้รับเลือกตั้ง 77% ขณะที่พรรคฝ่ายค้านไม่ได้รับเลือกตั้งแม้แต่ที่นั่งเดียว โดยเมื่อ 5 ธ.ค. 2562 ประธานาธิบดีลูคาเชนโกเป็นประธานเปิดการประชุมสภาสูงสมัยที่ 6 และการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่ 5


                    ฝ่ายตุลาการ : ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลฎีกา ใช้ระบบกฎหมายแบบประมวลกฎหมาย (Civil Law)


                 พรรคการเมือง : พรรคที่มีแนวทางนิยมรัฐบาล ได้แก่ Belarusian Agrarian Party (AP), Belarusian Patriotic Movement หรือ Belarusian Patriotic Party (BPR), Communist Party of Belarus (KPB), Liberal Democratic Party (LDP), Republican Party และ Republican Party of Labor and Justice ส่วนพรรคฝ่ายค้าน ได้แก่ United Civic Party (UCP), Belarusian Popular Front (BPF), Belarusian Social Democratic Party (BSDPH), Belarusian Christian Democracy Party, Belarusian Party of Green และ Christian Conservative Party (BPF)


เศรษฐกิจ      เบลารุสพึ่งพารัสเซียในด้านเศรษฐกิจค่อนข้างมากทั้งด้านพลังงานและตลาดส่งออกหลัก (ประมาณ 33% ของการส่งออกทั้งหมด) โดยเบลารุสมีความชำนาญในอุตสาหกรรมหนัก และเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำของโลกด้านการผลิตเครื่องเจาะขุดเหมืองหิน ขณะที่การนำเข้าสินค้าส่วนใหญ่เป็นน้ำมันดิบ เครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์อาหาร เคมีภัณฑ์ และเหล็กกล้า จากรัสเซีย เยอรมนี ยูเครน จีน และเวเนซุเอลา อย่างไรก็ตาม เบลารุสพยายามส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้นโดยจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Free Economic Zones-FEZ) 6 แห่ง ได้แก่ Minsk, Gomel, Vitebsk, Grodno, Brest และ Mogilev ซึ่งนักลงทุนในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี อาทิ งดเก็บภาษีสินค้าและบริการเป็นเวลา 5 ปี และส่วนลดภาษีมูลค่าเพิ่ม 50% สำหรับสินค้าที่ผลิตในเขตดังกล่าว นอกจากนั้นเบลารุสยังส่งเสริมการเดินทางของนักธุรกิจและกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเมื่อ ม.. 2560 ยกเว้นการตรวจลงตราให้ประชาชนจาก 80 ประเทศที่เข้าพำนักในเบลารุสไม่เกิน 5 วัน อาทิ ยุโรป 39 ประเทศ บราซิล สหรัฐฯ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และหลัง ก.. 2561 ขยายเวลาพำนักได้ถึง 30 วัน ทั้งนี้ ธนาคารโลกจัดให้เบลารุสเป็นประเทศที่สะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจ (Ease of doing business) อันดับที่ 49 ของโลกจาก 190 ประเทศ ประจำปี 2563 (ปี 2562 อยู่ในอันดับที่ 37)


                 นอกจากภาคอุตสาหกรรม เบลารุสยังให้ความสำคัญกับภาคเกษตร ภาพรวมการส่งออกสินค้าเกษตรเมื่อปี 2561 เพิ่มขึ้น 5.3% มูลค่า 5,235 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นผลิตภัณฑ์นมและเนื้อสัตว์ มูลค่าเกือบ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สามารถส่งออกเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น 8.2% พร้อมกับแสวงหาพันธมิตรและตลาดใหม่ เช่น ประเทศที่ไม่ใช่เครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States-CIS) ประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะจีนและเวียดนาม รวมถึงสหรัฐฯ เวเนซุเอลา แอฟริกา และสหภาพยุโรป (European Union-EU) เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ และทดแทนการพึ่งพาจากรัสเซียและประเทศตะวันตก ขณะที่การส่งออกสินค้าเกษตรของเบลารุส ห้วง ม.ค.-ก.ย. 2562 เพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบกับห้วงเดียวกันของปี 2561 สร้างรายได้กว่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่งออกไปถึง 94 ประเทศ รวมถึงตลาดใหม่ 11 แห่ง อาทิ อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อังโกลา เบนิน เคนยา คิวบา แอลเบเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา และไทย ส่วนตลาดในกลุ่มประเทศ CIS เบลารุสส่งออกไปรัสเซียมากที่สุด มีมูลค่า 3,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามด้วยคาซัคสถาน 211 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และยูเครน 115 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


สกุลเงิน ตัวย่อสกุลเงิน :  เบลารุสรูเบิล (Belarusian ruble-BYR)
อัตราแลกเปลี่ยนต่อดอลลาร์สหรัฐ :  2.11 เบลารุสรูเบิล/ดอลลาร์สหรัฐ
อัตราแลกเปลี่ยนต่อบาท :  14.36 บาท/1 BYR (4 ธ.ค. 2562)


ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ


ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) :     56,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ :  4.0%


รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี :  6,020 ดอลลาร์สหรัฐ


แรงงาน :  4.381 ล้านคน ภาคบริการ 66.8% ภาคอุตสาหกรรม 23.4% และภาคเกษตร 9.7%


อัตราการว่างงาน :  0.8%


อัตราเงินเฟ้อ :  5.5%


ดุลการค้าระหว่างประเทศ :  ขาดดุล 2,930 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


มูลค่าการส่งออก :  28,650 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


สินค้าส่งออก :  เชื้อเพลิงธรรมชาติและน้ำมันยานพาหนะ ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ และเครื่องจักร  :


คู่ค้าส่งออกที่สำคัญ :  รัสเซีย 43.9% ยูเครน 11.5% สหราชอาณาจักร 8.2%


มูลค่าการนำเข้า :  31,580 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


สินค้านำเข้า :  เชื้อเพลิงธรรมชาติและน้ำมันเครื่องจักรกล สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์จากเหล็ก และเหล็กกล้า และยานพาหนะ


คู่ค้าที่สำคัญ :  รัสเซีย 57.2% จีน 8% เยอรมนี 5.1%


ทรัพยากรธรรมชาติ :  ป่าไม้ ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ หินปูน แกรนิต ดินเหนียวผสมหินปูน หินชอล์ก ทราย ก้อนกรวดที่อาจมีส่วนผสมของแร่ทองคำ และดิน


การทหารและความมั่นคง


                 การทหาร :  เบลารุสยังไม่มีขีดความสามารถในการป้องกันการโจมตีขนาดใหญ่ตามแนวพรมแดน เคยมีปัญหาตึงเครียดกับรัสเซีย แม้มีความใกล้ชิดทางการเมืองและการทหาร โดยมีการฝึกร่วมทางทหารอย่างสม่ำเสมอ โดยเมื่อปี 2562 เบลารุสเข้าร่วมการแข่งขันทางทหารในชื่อ International Army Games (IAG) 2019 ระหว่าง 3-17 ส.ค. 2562 มีการแข่งขันทั้งหมด 32 รายการโดยมีประเทศเข้าร่วม 39 ประเทศ ใช้สถานที่ในอาร์เมเนียและอิหร่านรวมถึงการฝึกซ้อมทางทหารในชื่อ Vostok 2018 ระหว่าง 11-17 .. 2561 นับเป็นการฝึกซ้อมทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 40 ปี มีกองกำลังเข้าร่วมกว่า 300,000 นาย ซึ่งรวมถึงกองทัพจีนและมองโกเลีย นอกจากนี้ เบลารุสและจีนยังมีความร่วมมือด้านการทหารระหว่างกันมากขึ้น เช่น การฝึกร่วมต่อต้านการก่อการร้ายระหว่าง Armed Police Force (APF) ของจีนกับ Internal Troops ในสังกัด มท.เบลารุสเป็นครั้งแรกในชื่อว่า United Shield-2017 เมื่อ ก.. 2560 และเมื่อปี 2561 เบลารุสเชิญกองทัพจีนเข้าร่วมเดินพาเหรดเนื่องในวันประกาศเอกราช (Independence Day) ระหว่าง 24-25 มิ.. 2561 เบลารุสประกาศหลักนิยมทางทหารใหม่ (New Military Doctrine) มีผลบังคับใช้เมื่อ 20 .. 2559 โดยปรับปรุงจากหลักนิยมทางทหารที่มีการปรับปรุงครั้งแรก เมื่อปี 2555 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประมาณการสถานการณ์การเมืองและการทหารในโลกและยุโรป การคาดการณ์พัฒนาการในระยะกลาง การป้องกันประเทศ ประสบการณ์การพัฒนาทางทหารและความมั่นคงทางทหาร หลักนิยมทางทหารใหม่ ระบุว่า เบลารุสต่อต้านการใช้กำลังทางทหาร แต่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี จะปกป้องประเทศโดยใช้เครื่องมือที่มีทุกประเภทรวมถึงกำลังทหาร สงวนสิทธิในการใช้มาตรการการป้องกันการรุกรานและการแก้ไขปัญหาขัดแย้งภายในประเทศที่มีการใช้อาวุธ อย่างไรก็ตาม การใช้กำลังเป็นวิธีสุดท้าย หลังจากที่มีการใช้มาตรการทางการเมือง การทูต กฎหมาย เศรษฐกิจ ข้อมูลข่าวสาร อุดมการณ์ และมาตรการอื่น ๆ สำหรับภัยคุกคามต่อเบลารุส ได้แก่ การเคลื่อนไหวทางทหารโดยเฉพาะการขยายกำลังทางทหาร และการติดตั้งระบบขีปนาวุธของเนโตในยุโรปตะวันออก และการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐฯ ในโรมาเนียและโปแลนด์ซึ่งเบลารุสถือว่าเป็นภัยคุกคามทางทหารโดยตรงการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ Color Revolution การใช้กองกำลังเอกชนและ Hybrid Warfare


                 ยุทโธปกรณ์สำคัญ : อาวุธยุทโธปกรณ์ส่วนใหญ่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตและได้รับยุทโธปกรณ์สมัยใหม่บางส่วนจากรัสเซีย


                 โดยประจำการ ทบ. อาทิ ถ.หลัก 542 คัน (รุ่น T-72B จำนวน 527 คัน และ T-72B3 mod จำนวน15 คัน) ยานรบทหารราบหุ้มเกราะ 132 คัน (รุ่น BRM-1) รถสายพานลำเลียงพลหุ้มเกราะ 932 คัน (รุ่น BMP-2) ปืนใหญ่ 583 กระบอกอาวุธต่อสู้ ถ. อาวุธปล่อยพื้นสู่อากาศ 350 ระบบ เช่น Buk (SA-11 Gadfly), S-300V (SA-12A Gladiator/SA-12B Giant), Strela-10 1(SA-13 Gopher), Osa (SA-8 Gecko) และ Tor-M2E (SA-15 Gauntlet)


                 โดยประจำการ ทอ. อาทิ บ.รบ รวม64 เครื่อง (.ขับไล่แบบ MiG-29 Fulcrum, MiG-29S Fulcrum Cและ บ.โจมตี แบบ Su-25K/UBK Frogfoot A/B) .ขนส่ง 8 เครื่อง (แบบ Il-76 Candid, An-24 Coke, An-26 Curl และ Tu-134 Crusty) .ฝึกแบบ L-39 Albatros และ Yak-130 Mitten ส่วน ฮ.โจมตีแบบ Mi-24 Hind มี 12 เครื่อง ฮ.ลาดตระเวน/สอดแนมมี 26 เครื่อง (แบบ Mi-26 Halo, Mi-8 Hip และ Mi-8MTV-5 Hip) อาวุธปล่อยอากาศสู่พื้น อาวุธต่อต้านเรดาร์ อาวุธปล่อยอากาศสู่อากาศ นำวิถีด้วยอินฟราเรดและนำวิถีแบบ semi-active radar homing อาวุธปล่อยพื้นสู่อากาศแบบ S-300PS (SA-10 Grumble) S-125 Pechora (SA-3 Goa) และ S-200 (SA-5 Gammon)


                 กำลังพลรวม ประธานาธิบดีเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดและประธานสภาความมั่นคงเบลารุส กองทัพเบลารุส มีกำลังพล 45,350 นาย เป็น ทบ. 10,700 นาย ทอ. 11,750 นาย โดยมีกองกำลังร่วม 17,000 นาย และกองกำลังปฏิบัติการพิเศษ 5,900 นาย กำลังกึ่งทหาร 110,000 นาย (แบ่งเป็นหน่วยรักษาการณ์ชายแดน 12,000 นาย ทหารกองหนุน 87,000 นาย และกำลังประจำ มท. 11,000 นาย) และกำลังพลสำรอง 289,500 นาย งบประมาณด้านการทหารปี 2561 ประมาณ 604 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


ปัญหาด้านความมั่นคง


                 1. ความสัมพันธ์ระหว่างเบลารุสกับประเทศตะวันตกที่ผ่านมาไม่ราบรื่น จากการที่วิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์การเมืองภายในเบลารุส และการที่รัสเซียใช้เบลารุสเป็นรัฐกันชนด้านทิศตะวันตกเพื่อรับมือกับการขยายกำลังทางทหารของเนโตมาประชิดพรมแดนรัสเซีย และแผนการติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศในโปแลนด์ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างเบลารุสกับ EU มีแนวโน้มดีขึ้น หลังจากที่เบลารุสปล่อยนักโทษการเมือง 6 คน เมื่อ ส.. 2558 และแสดงท่าทีว่าต้องการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตก อีกทั้งการเลือกตั้งประธานาธิบดี เมื่อ 11 .. 2558 ดำเนินไปด้วยดี ซึ่งส่งผลให้ EU มีมติเมื่อ 15 .. 2559 ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรส่วนใหญ่ต่อเบลารุส แม้ยังคงมาตรการคว่ำบาตรด้านอาวุธและการคว่ำบาตรชาวเบลารุส 4 คน ที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของนักการเมืองฝ่ายค้าน 2 คนนักธุรกิจ 1 คนและผู้สื่อข่าว 1 คนต่อไปอีก 1 ปี และเมื่อ 22 .. 2561 EU มีมติต่ออายุการคว่ำบาตรออกไปจนถึง 28 .. 2562 ขณะที่สหรัฐฯ ยังคงต่ออายุการคว่ำบาตรต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำลายกระบวนการประชาธิปไตยเบลารุสทั้งโดยตรงและโดยอ้อม การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวพันกับการปราบปรามทางการเมืองและการทุจริตที่หมดอายุ เมื่อ 16 มิ.. 2561 ต่อไปอีก 1 ปี


                 2. ความสัมพันธ์กับรัสเซียมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงใกล้ชิดกันทั้งในระดับทวิภาคีและในระดับภูมิภาคผ่านองค์กรสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมกัน (Collective Security Treaty Organization-CSTO) ส่วนด้านเศรษฐกิจเบลารุสพึ่งพารัสเซียอย่างมาก มีรายได้หลักจากการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียในราคาถูกเพื่อส่งขายต่อหรือกลั่นเพื่อขายต่อให้ยุโรปในราคาตลาด แต่การที่รัสเซียมีนโยบายลดการอุดหนุนราคาพลังงานที่ขายให้แก่ประเทศในกลุ่มเครือรัฐเอกราช รวมทั้งเบลารุสตั้งแต่ปี 2549 โดยทยอยขึ้นราคาพลังงานที่ขายให้ใกล้เคียงกับราคาตลาดโลก ตั้งแต่ปี 2550 และเคยระงับการส่งน้ำมันให้เบลารุสเป็นเวลา 3 วัน เมื่อช่วงต้นปี 2550 ทำให้เกิดปัญหาขัดแย้งระหว่างเบลารุสกับรัสเซีย โดยเฉพาะการที่รัสเซียต้องการให้เบลารุสชำระเงินราคาก๊าซธรรมชาติที่ค้างจ่าย ซึ่งเมื่อต้นปี 2560 รัสเซียเรียกร้องให้เบลารุสชำระเงินที่ค้างจ่ายประมาณ 740 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มิฉะนั้นจะลดการส่งออกน้ำมันดิบ จนกระทั่งเบลารุสตกลงชำระหนี้คงค้าง เมื่อ เม.. 2560 รัสเซียจึงเริ่มส่งน้ำมันจำนวน 24 ล้านตันให้เบลารุสอีกครั้ง ทั้งนี้ เมื่อ 23 เม.ย. 2562 เบลารุสตรวจพบคุณภาพน้ำมันของรัสเซียที่ส่งมายังเบลารุสผ่านท่อน้ำมันดิบ Druzhba มีการปนเปื้อนส่งผลให้ต้องระงับการส่งน้ำมันดิบไปยูเครน โปแลนด์และกลุ่มประเทศบอลติก


สมาชิกองค์การระหว่างประเทศ  เข้าร่วมในองค์การระหว่างประเทศ BSEC (ผู้สังเกตการณ์), CBSS (ผู้สังเกตการณ์), CEI, CIS, CSTO, EAEC, EAPC, EBRD, FAO, GCTU, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (NGOs), ICRM, IDA, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, NAM, NSG, OPCW, OSCE, PCA, PFP, SCO (ประเทศคู่เจรจา), UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNIFIL, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO (ผู้สังเกตการณ์) และ ZC นอกจากนี้ ยังร่วมกับรัสเซียและคาซัคสถานจัดตั้งสหภาพศุลกากรยูเรเซีย (Eurasian Customs Union-EACU) เมื่อ 1 ม.ค. 2553 และมีสมาชิกเพิ่มอีก 2 ประเทศคือ อาร์เมเนีย และคีร์กีซสถาน เมื่อ 2 ม.ค. 2558


การขนส่งและโทรคมนาคม   มีท่าอากาศยาน 65 แห่งเส้นทางรถไฟระยะทาง 5,528 กม. ถนนระยะทาง 86,600 กม. ท่อส่งก๊าซยาว 5,386 กม. ท่อส่งน้ำมันยาว 1,589 กม. และท่อส่งน้ำมันสำเร็จรูปยาว 1,730 กม. (ปี 2556) ด้านโทรคมนาคม มีโทรศัพท์พื้นฐานให้บริการ 4,499,821 เลขหมาย (ปี 2560) โทรศัพท์เคลื่อนที่ 10,963,224 เลขหมาย (ปี 2560) จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 6,805,786 คน (..2559) รหัสอินเทอร์เน็ต .by


การเดินทาง  ยังไม่มีเที่ยวบินตรงระหว่างไทยกับเบลารุส เวลาในเบลารุสช้ากว่าไทย 4 ชม.ในฤดูร้อน และช้ากว่าไทย 5 ชม.ในฤดูหนาว นักท่องเที่ยวเบลารุสในไทยเมื่อปี 2560 มีจำนวน 14,353 คน


สถานการณ์สำคัญที่น่าติดตาม


                 1. ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างเบลารุสกับรัสเซียและความสัมพันธ์ระหว่างเบลารุสกับ EU ที่มีแนวโน้มดีขึ้นหลังจากประเทศตะวันตกมีท่าทีผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตร อย่างไรก็ตาม เบลารุสมีปัญหาภาพลักษณ์ด้านสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยและการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสจึงถูก EU และสหรัฐฯ ยังคงดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อองค์กรและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง การกดขี่ทางการเมืองและการบ่อนทำลายประชาธิปไตย


                 2. ความพยายามแสวงหาพันธมิตรใหม่จากหลากหลายประเทศและภูมิภาคของเบลารุส โดยในภูมิภาคเอเชีย เบลารุสสนใจร่วมมือกับเวียดนาม จีน ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย และไทย รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศต่าง ๆ รวมถึงไทยทั้งระดับทวิภาคีและโดยผ่านสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union-EAEU)


ความสัมพันธ์ไทย-เบลารุส


                 ด้านการทูต ไทยให้การรับรองเอกราชของเบลารุสเมื่อ 26 .. 2534 และสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อ 21 .. 2535 โดย สอท.ไทยประจำมอสโก มีเขตอาณาครอบคลุมเบลารุส และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ มินสก์ขณะที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์เบลารุสประจำประเทศไทยอยู่ในเขตอาณาของ สอท.เบลารุสประจำเวียดนาม


                 ตั้งแต่ต้น ปี 2560 ไทยและเบลารุสมีการติดต่อระหว่างกันมากขึ้นเป็นลำดับ การเยือนที่สำคัญ ได้แก่นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เบลารุส นำโดย พล..สิงห์ศึก สิงห์ไพร เยือนเบลารุสระหว่าง 29..- 4 มิ.. 2560 เพื่อเยี่ยมคารวะนาย Vladimir Andrechenko ประธานสภาผู้แทนราษฎรเบลารุส และนาย Vladimir I. Semashko รอง นรม.เบลารุส รวมถึงร่วมประชุมทวิภาคีกับ นาย Pavel Utiupin รมช.กระทรวงเศรษฐกิจเบลารุส และพบหารือผู้แทนจาก Hi-Tech Park ศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติเบลารุส


                 การค้าไทย-เบลารุส มีมูลค่าไม่มากระหว่างปี 2556-2558 มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 83.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยเป็นฝ่ายเสียดุลการค้ามาโดยตลอด เมื่อปี 2560 มีมูลค่าการค้า 73.53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออก 5.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำเข้า 68.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขาดดุลการค้า 62.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เมื่อปี 2559 มีมูลค่าการค้า 68.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สินค้าส่งออกของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ ยางธรรมชาติ สิ่งทออื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ยาง ผ้าปักและผ้าลูกไม้ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ ส่วนสินค้านำเข้าจากเบลารุส ได้แก่ ปุ๋ยโพแทช สิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ เวชกรรมและเภสัชกรรม ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ด้านการลงทุนมีการร่วมทุนระหว่างบริษัทอาเซียนโปแทซชัยภูมิจำกัด (มหาชน) กับบริษัท JSC Belaruskali (รัฐวิสาหกิจ) ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และปุ๋ยโพแทช นักท่องเที่ยวเบลารุสเยือนไทย เมื่อปี 2560 จำนวน 14,353 คน (เพิ่มขึ้น 7%) สร้างรายได้ 806 ล้านบาท


                 ไทยและเบลารุสเห็นพ้องส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยเมื่อปี 2559 ทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าเป็น 2 เท่าภายใน 5 ปีข้างหน้า เบลารุสเล็งเห็นโอกาสในการใช้ไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกไปตลาดอาเซียนและคู่ FTA ของไทยและอาเซียน อุตสาหกรรมที่เบลารุสมีความเชี่ยวชาญและไทยอาจพิจารณาให้มีการร่วมลงทุนในไทย ได้แก่ รถบรรทุกขนาดใหญ่ เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือการทำเหมืองแร่ อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ทั้งนี้ ไทยคาดหวังให้เบลารุสนำเข้ายางพาราจากไทยเพิ่มขึ้นและเข้ามาลงทุนใน Rubber City ของไทยเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ยางไปตลาดอาเซียนและทั่วโลก รวมทั้งเพิ่มการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารจากไทย เช่น อาหารทะเล และอาหารกระป๋อง ขณะที่เบลารุสสนใจส่งออกสินค้ามาไทยโดยเฉพาะปุ๋ยโพแทช ยางรถยนต์ รถบรรทุก และรถแทรกเตอร์ ส่วนภาคเอกชนไทย สนใจส่งออกยางและผลิตภัณฑ์ยาง และสินค้าเกษตรแปรรูปไปยังเบลารุส


                 ความตกลงที่สำคัญระหว่างไทยกับเบลารุส ได้แก่ พิธีสารว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทยกับกระทรวงการต่างประเทศเบลารุส (16 .. 2543) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเบลารุส (16 .. 2543) อนุสัญญาเพื่อการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน (15 .. 2548) และความตกลงระหว่างไทยกับเบลารุสว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ (12 มี.. 2558) นอกจากนั้น ทั้งสองฝ่ายยังมีความตกลงที่อยู่ระหว่างรอลงนาม คือ ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคนิคทางทหารและอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำ 1) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเบลารุส และ 2) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านรัฐสภา ระหว่างรัฐสภาสาธารณรัฐเบลารุสกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติส่วน ความตกลงระหว่างภาคเอกชนที่รอการลงนามคือ MOU ความร่วมมือระหว่างหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติเบลารุสกับหอการค้าแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ เมื่อปี 2561 รัฐบาลเบลารุสและไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาม มติ ครม.เมื่อ 23 .. 2561 และพิจารณาร่างข้อตกลงด้านการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางประเภทท่องเที่ยว


----------------------------------------------

 
 
 
 

ผู้นำเบลารุส

 
บันทึกข้อมูลเมื่อ: Jan. 7, 2020, 2:20 p.m.
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ: None |
รูปผู้นำเบลารุส
 


นายอเล็กซานเดอร์ กริกอร์เยวิช ลูคาเชนโก


(Aleksandr Grigoryevich Lukashenko)


ตำแหน่ง              ประธานาธิบดีเบลารุสคนแรกตั้งแต่ 20 ก.ค. 2537


เกิด                   30 .. 2497 (อายุ 66 ปี/ปี 2563)


สถานที่เกิด           เมือง Kopys ตำบล Orsha เขต Vitebsk ทางตะวันออกของเบลารุส


การศึกษา


ปี 2518               - จบจาก Mogilev State University 


ปี 2528               - จบจาก Belarusian Agriculture Academy


สถานภาพ            - หย่าร้างกับนาง Galina Zhelnerovich สมรสกัน เมื่อปี 2518


                            -  มีบุตรชายด้วยกัน 2 คน คือ 1) นาย Viktor Lukashenko เกิดเมื่อปี 2518 (อายุ 45 ปี/ 2563) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงประธานาธิบดีเบลารุส ตั้งแต่ปี 2548 และสมาชิกสภาความมั่นคงแห่งชาติเบลารุส ตั้งแต่ ม.ค. 2550 อย่างไรก็ดี เมื่อปี 2554 นาย Viktor เคยถูกระงับการเดินทางไปประเทศใน EU และอยู่ในบัญชีรายชื่อ 208 คน ที่ถูกคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (The Council of the European Union) ประกาศคว่ำบาตรเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการปราบปรามกลุ่มต่อต้านทางการเมืองห้วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีเบลารุสเมื่อปี 2553 ก่อนจะถูกยกเลิก ไปเมื่อปี 2559 และ 2) นาย DmitryLukashenko เกิดเมื่อปี 2523 (อายุ 40 ปี/ปี 2563) เป็นนักธุรกิจ และดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารสมาคมกีฬาเบลารุส ซึ่งมีนายอเล็กซานเดอร์ ลูคาเชนโก เป็นประธาน ทั้งนี้ นาย Dmitry ถูกดำเนินมาตรการคว่ำบาตรจากคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปเช่นเดียวกับนาย Viktor ผู้เป็นพี่ชาย


                        -  มีบุตรชายนอกสมรส 1 คนชื่อ Nikolay เกิดเมื่อปี 2547 (อายุ 16 ปี/ปี 2563) 


ประวัติการทำงาน


ปี 2518-2520        - รับราชการทหารรักษาชายแดน


ปี 2523-2525        - รับราชการทหารในกองทัพสหภาพโซเวียต


ปี 2525-2538       - รองผู้จัดการและผู้จัดการอุตสาหกรรมการก่อสร้างและฟาร์มเกษตร


ประวัติทางการเมือง


ปี 2520-2521       - ผู้นำยุวคอมมิวนิสต์ (Komsomol) สาขา Mogilev


ปี 2533               - สมาชิกสภา Supreme Council ของเบลารุส (รัฐสภา)


ปี 2536               - ประธานคณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชันของรัฐสภาเบลารุส


10 .. 2537        - ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่ 1


20 .. 2537        - เข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดี ต่อมาจัดลงประชามติเมื่อ 24 .. 2539 ขยายเวลาดำรงตำแหน่งไปจนถึงปี 2544


9 .. 2544         - ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่ 2 ต่อมาจัดลงประชามติเมื่อ ต.. 2547 ยกเลิกการจำกัดวาระดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้เพียง 2 สมัย


19 มี.. 2549        - ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่ 3


19 .. 2553        - ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่ 4


11 .. 2558        - ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่ 5


 ----------------------------------------------

#8c7b75 - right
 

คณะรัฐมนตรี


คณะรัฐมนตรีเบลารุส


 ประธานาธิบดี                                                               Aleksandr Lukashenko


นรม.                                                                          Sergei Rumas


รอง นรม.คนที่ 1                                                             Aleksandr Turchin


รอง นรม.                                                                     Vladimir Kukharev


รอง นรม.                                                                     Igor Lyashenko


รอง นรม.                                                                     Igor Petrishenko


รอง นรม.                                                                     Vladimir Dvornik


รมว.กระทรวงการต่างประเทศ                                             Vladimir Makei


รมว.กระทรวงเกษตรและอาหาร                                           Anatoly Khotko


รมว.กระทรวงพลังงาน                                                      Viktor Karankevich


รมว.กระทรวงศึกษาธิการ                                                  Igor Karpenko


รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการปกป้องสิ่งแวดล้อม           Andrei Khudyk


รมว.กระทรวงการคลัง                                                      Maksim Yermolovich


รมว.กระทรวงสาธารณสุข                                                  Vladimir Karanik


รมว.กระทรวงมหาดไทย                                                    YuryKarayev


รมว.กระทรวงยุติธรรม                                                      Oleg Slizhevsky


รมว.กระทรวงแรงงานและความมั่นคงด้านสังคม                         Irina Kostevich


รมว.กระทรวงกลาโหม                                                      Andrei Ravkov


รมว.กระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉิน                                          Vladimir Vashchenko


รมว.กระทรวงเศรษฐกิจ                                                     Dmitry Krutoi


รมว.กระทรวงการค้า                                                        Vladimir Koltovich


รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม                                                 Pavel Utyupin


รมว.กระทรวงภาษีและศุลกากร                                           Sergei Nalivaiko


รมว.กระทรวงวัฒนธรรม                                                   Yury Bondar


รมว.กระทรวงสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง                            Dmitry Mikulenok


รมว.กระทรวงการเคหะและเทศบาล                                      Aleksandr Terekhov


รมว.กระทรวงป่าไม้                                                         Vitaly Drozhzha


รมว.กระทรวงสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ                          Konstantin Shulgan


รมว.กระทรวงการขนส่งและคมนาคม                                     Aleksei Avramenko


รมว.กระทรวงข้อมูลข่าวสาร                                               Aleksandr Karlyukevich


รมว.กระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยว                                      Sergei Kovalchuk


----------------------------------------------


(ธ.ค. 2562)


 ** หมายเหตุ  :  เบลารุสอยู่ระหว่างจัดตั้ง ครม.ชุดใหม่