สาธารณรัฐโมซัมบิก

Republic of Mozambique

บันทึกข้อมูลเมื่อ: Jan. 9, 2020, 11:31 a.m.
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 19, 2020, 10:49 a.m.
ธงโมซัมบิก
 


เมืองหลวง    มาปูโต


ที่ตั้ง    ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกา และอยู่ระหว่างแอฟริกาใต้กับแทนซาเนีย มีพื้นที่ 799,380 ตร.กม. แบ่งเป็นพื้นดิน 786,380 ตร.กม. และพื้นน้ำ 13,000 ตร.กม. มีชายแดนทางบกยาว 4,783 กม. และชายฝั่งทะเลยาว 2,470 กม.


อาณาเขต     


                 ทิศเหนือ          ติดแทนซาเนีย (840 กม.)


                 ทิศใต้     ติดแอฟริกาใต้ (496 กม.) และเอสวาตินี (108 กม.)


                 ทิศตะวันออก              ติดมหาสมุทรอินเดีย (2,470 กม.)


                 ทิศตะวันตก       ติดมาลาวี (1,498 กม.) แซมเบีย (439 กม.) และซิมบับเว (1,402 กม.)


ภูมิประเทศ      พื้นที่ส่วนใหญ่ทางตะวันออกเป็นที่ราบชายฝั่ง มีที่ราบสูงในตอนกลางและทางตะวันตกเฉียงเหนือ มีภูเขาในทางตะวันตก


ภูมิอากาศ     ร้อนชื้น เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดคือ ม.. อุณหภูมิเฉลี่ย 22-31 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอากาศเย็นที่สุดคือ มิ.. อุณหภูมิเฉลี่ย 13-24 องศาเซลเซียส


ประชากร      27,233,789 คน (2561)


รายละเอียดประชากร  ประกอบด้วย แอฟริกัน 99.66% (ชนเผ่า Makhuwa Tsonga Lomwe Sena และอื่น ๆ ) ยุโรป 0.06% ยุโรป-แอฟริกัน 0.2% และอินเดีย 0.08% อัตราส่วนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปี) 44.52% วัยรุ่นถึงวัยกลางคน (15-64 ปี) 52.59% วัยชรา (65 ปีขึ้นไป) 2.88% อายุเฉลี่ยของประชากร 54.1 ปี อายุเฉลี่ยเพศชาย 53.3 ปี อายุเฉลี่ยเพศหญิง 54.9 ปี อัตราการเกิด 37.8 คนต่อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 11.4 คนต่อประชากร 1,000 คน อัตราการเพิ่มของประชากร 2.46%


ศาสนา           คริสต์โรมันคาทอลิก 27.2% อิสลาม 18.9% คริสต์ Zionist 15.6% โปรเตสแตนต์ 17% (นิกาย Evangelical/Pentecostal 15.3% และ Anglican 1.7%) อื่น ๆ 4.8% ไม่นับถือศาสนา 13.9% และไม่สามารถระบุได้ 2.5% (ปี 2560)


ภาษา          ภาษา Emakhuwa 26.1% และภาษาโปรตุเกส 16.6% เป็นภาษาราชการ และมีภาษาท้องถิ่น ได้แก่ Xichangana 8.6% Cinyanja 8.1% Cisena 7.1% Elomwe 7.1% Echuwabo 4.7% Cindau 3.8% Xitswa 3.8% ภาษาโมซัมบิกอื่น ๆ 11.8% ภาษาอื่น ๆ 0.5% และไม่สามารถระบุได้ 1.8% (ปี 2560)


การศึกษา     อัตราการรู้หนังสือ 56%


การก่อตั้งประเทศ 


                 โมซัมบิกตกเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสมาเกือบ 5 ศตวรรษ จนกระทั่งนายเอดูอาร์โด มอนเลน  ก่อตั้งแนวร่วมเพื่อการปลดปล่อยโมซัมบิก (Liberation Front of Mozambique-Frelimo) ต่อสู้โดยใช้ความรุนแรงต่อต้านรัฐบาลโปรตุเกส จนได้รับชัยชนะและประกาศเอกราชจากโปรตุเกสเมื่อ 25 มิ.. 2518 ซึ่ง Frelimo ได้กลายเป็นพรรครัฐบาล และนายซาโมรา มาเชล เป็นประธานาธิบดีคนแรกของโมซัมบิก


                 โมซัมบิกกลายเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ และการเมืองได้รับผลกระทบจากสงครามเย็นอย่างมาก โดยทศวรรษที่ 1980 ฝ่ายตะวันตกและแอฟริกาใต้เข้าแทรกแซงด้วยการสนับสนุนกลุ่ม Mozambique National Resistance (Renamo) ก่อสงครามกลางเมือง ต่อมาปลายทศวรรษที่ 1980 สหภาพโซเวียตล่มสลาย แอฟริกาใต้ยุติการสนับสนุน Renamo และสหประชาชาติ (UN) เข้าช่วยเจรจาเกิดข้อตกลงสันติภาพระหว่าง Frelimo กับ Renamo เมื่อปี 2535 เพื่อยุติสงครามกลางเมืองที่ยาวนานถึง 16 ปี ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 1 ล้านคน ต่อมามีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าว และเพิ่งมีการลงนามข้อตกลงสันติภาพประวัติศาสตร์ระหว่าง Frelimo กับ Renamo เมื่อ 1 .. 2562  


วันชาติ         25 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันได้รับเอกราชจากโปรตุเกส เมื่อปี 2518


การเมือง         ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ แบ่งออกเป็น 10 จังหวัด ได้แก่ Cabo Delgado, Gaza, Inhambane, Manica, Maputo, Nampula, Niassa, Sofala, Tete และ Zambezia และ 1 เมือง (cidade) คือ Cidade de Maputo มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ และมี นรม. เป็นผู้นำรัฐบาล ใช้รัฐธรรมนูญฉบับ 21 .. 2547 ปรับแก้ไขเมื่อปี 2550 และปี 2562


                 ฝ่ายบริหาร : ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง และหากเสียงที่ได้รับไม่เกินกึ่งหนึ่ง จะต้องจัดการเลือกตั้งรอบ 2 วาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี แต่ไม่เกิน 2 สมัยติดต่อกัน มีอำนาจแต่งตั้ง นรม. และ ครม. การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งล่าสุดเมื่อ 15 .. 2557 ปรากฏว่านาย Filipe Jacinto Nyusi (พรรค Frelimo) ชนะเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 57% เหนือนาย Afonso Dhlakama คู่แข่งซึ่งเป็นหัวหน้าพรรค Renamo ได้คะแนนเสียง 36.6% โดยสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเมื่อ 15 .. 2558 ทั้งนี้ การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งต่อไปจะมีขึ้นใน 15 .. 2562 ส่วน นรม.คนปัจจุบันคือนาย Carlos Agostinho Do Rosario
เข้ารับ
ตำแหน่งเมื่อ 17 .. 2558


               ฝ่ายนิติบัญญัติ :  เป็นระบบสภาเดียว ประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภา 250 ที่นั่ง มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (เขตละหนึ่งคนและเขตเดียวหลายที่นั่ง) และระบบสัดส่วนหรือระบบบัญชีรายชื่อ โดยสมาชิก 2 ที่นั่ง เป็นตัวแทนชาวโมซัมบิกที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ เลือกตั้งโดยระบบสัดส่วน มีวาระ 5 ปี การเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 15 .. 2562 พรรค Frelimo (พรรครัฐบาล) ชนะเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 73% ตามด้วยพรรค Renamo 21.88% พรรค MDM 4%  รวมพรรค Frelimo มี 184 ที่นั่ง พรรค Renamo มี 60 ที่นั่ง และพรรค MDM มี 6 ที่นั่ง ทั้งนี้ การเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2567   


                 ฝ่ายตุลาการ :  ประกอบด้วยศาลฎีกา และศาลรัฐธรรมนูญ ประธานาธิบดีมีอำนาจแต่งตั้งประธานศาลฎีกา ประธานสภาสูงตุลาการ (Higher Council of the Judiciary-CSMJ) มีอำนาจแต่งตั้งรองประธานศาลฎีกา และต้องให้รัฐสภาให้สัตยาบัน ส่วนผู้พิพากษาต้องได้รับเลือกจากรัฐสภา มีวาระ 5 ปี สามารถต่ออายุได้อย่างไม่จำกัดวาระ สำหรับผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี 1 คน รัฐสภา 5 คน และสภาสูงตุลาการ 1 คน มีวาระ 5 ปี ต่ออายุได้โดยไม่จำกัดวาระ


                 พรรคการเมืองที่สำคัญ :1) พรรค Front for the Liberation of Mozambique (Frelimo) โดยประธานาธิบดี Filipe Nyusi เป็นหัวหน้าพรรค 2) พรรค Mozambique National Resistance (Renamo) โดยนาย Afonso Dhlakama เป็นหัวหน้าพรรค และ 3) พรรค Democratic Movement of Mozambique (MDM) โดยนาย Daviz Simango เป็นหัวหน้าพรรค


เศรษฐกิจ        โมซัมบิกเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอัญมณี ป่าไม้ ประมง โดยปี 2530 รัฐบาลเริ่มการปฏิรูปเศรษฐกิจมหภาคพร้อมกับรับเงินช่วยเหลือจากต่างชาติและการมีเสถียรภาพทางการเมืองตั้งแต่ปี 2537 ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวขึ้น แต่ประชากรประมาณครึ่งหนึ่งยังอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจน โดยหน่วยข่าวกรองด้านเศรษฐศาสตร์ของโมซัมบิกคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวขึ้นในช่วงปี 2561-2564 ในอัตราเฉลี่ย 5.1% ซึ่งต่ำกว่าช่วงปี 2548-2558 ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ 7.3% และการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปี 2561-2564 จะมุ่งที่การก่อสร้างและภาคบริการ ส่วนภาคการเกษตรไม่มีการขยายตัวมากนักเนื่องจากมีผลผลิตทางการเกษตรไม่เพียงพอ และด้านพลังงาน ธนาคารโลกคาดว่าการส่งออกก๊าซธรรมชาติของโมซัมบิกจะเพิ่มขึ้นในปี 2565 โดยแนะว่า 1) โมซัมบิกยังต้องดำเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจต่อไปเพื่อเป็นหลักประกันเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค 2) การสร้างความหลากหลายของภาคเศรษฐกิจ และ 3) การปรับปรุงการตรวจสอบ การเปิดเผย และการจัดการหนี้สาธารณะและความเสี่ยงด้านการคลัง อย่างไรก็ดี บริษัทจากต่างประเทศ อาทิ บริษัท Anadarko ของสหรัฐฯ ที่เข้าลงทุนด้านพลังงานในโมซัมบิกแล้ว 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัท Wentworth Resources ของแคนาดาและบริษัท Eni ของอิตาลี ที่เตรียมจะเข้าลงทุนภาคพลังงานในโมซัมบิก ได้ระงับโครงการหรือการดำเนินงานชั่วคราว เนื่องจากกังวลสถานการณ์การก่อการร้ายในโมซัมบิก


               นโยบายด้านเศรษฐกิจของโมซัมบิกเน้นแก้ไขปัญหาความยากจน กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการค้า ซึ่งจะมีรายได้สูงขึ้นและความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น โดยโมซัมบิกมีมาตรการด้านภาษีเพื่อจูงใจนักลงทุนต่างชาติ ด้วยการให้สิทธิพิเศษที่แตกต่างไปตามเขตและประเภทของการลงทุน โดยเฉลี่ยแล้วนักลงทุนจะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าประมาณ 50-80% โดยเฉพาะภาษีเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร และการก่อสร้าง นอกจากนี้ ยังมีการกำหนด Rapid Development Zone ในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งนักลงทุนจะได้สิทธิพิเศษด้านภาษีอื่น ๆ ด้วย เช่น ภาษีการโอนที่ดิน เป็นต้น ทั้งนี้ โมซัมบิกมีอุปสรรคสำคัญ คือประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นหลัก ไม่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร


                 สกุลเงิน ตัวย่อสกุลเงิน : เมติคอลใหม่ (New Mozambican Metical : MZN)


                 อัตราแลกเปลี่ยนต่อดอลลาร์สหรัฐ : 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 61.74 MZN (ต.ค. 2562) 


                 อัตราแลกเปลี่ยนต่อบาท : 1 บาท = 2.03 MZN (ต.ค. 2562) 


ดัชนีเศรษฐกิจที่สำคัญ (ปี 2561)


ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 14,458 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 3.3%


รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี : 1,327.9 ดอลลาร์สหรัฐ


แรงงาน : 12.82 ล้านคน อยู่ในภาคเกษตรกรรม 74.4% ภาคบริการ 21.7% และภาคอุตสาหกรรม 3.9%


อัตราการว่างงาน : 24.9% 


อัตราเงินเฟ้อ : 15.3% (ปี 2560)


ผลผลิตการเกษตร : ฝ้าย เม็ดมะม่วงหิมพานต์ อ้อย ชา มันสำปะหลัง ข้าวโพด มะพร้าว เส้นใยพืช ผลไม้ตระกูลส้มและผลไม้เขตร้อนชื้น มันฝรั่ง ดอกทานตะวัน เนื้อวัว และสัตว์ปีก


ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม : อะลูมิเนียม น้ำมัน เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย สบู่ และสิ่งทอ ปูนซีเมนต์ แก้ว แร่ใยหิน ยาสูบ อาหาร และเครื่องดื่ม


ดุลการค้าระหว่างประเทศ : ขาดดุล 56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


มูลค่าการส่งออก : 3,296 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


สินค้าส่งออก : อะลูมิเนียม กุ้ง เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ฝ้าย น้ำตาล ผลไม้ตระกูลส้ม ไม้ และพลังงานไฟฟ้า


คู่ค้าส่งออกที่สำคัญ : อินเดีย 28.1% เนเธอร์แลนด์ 24.4% และแอฟริกาใต้ 16.7%


มูลค่าการนำเข้า : 3,352 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


สินค้านำเข้า : เครื่องจักรและอุปกรณ์ ยานยนต์ เชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เหล็ก เครื่องบริโภค และสิ่งทอ


คู่ค้านำเข้าที่สำคัญ : แอฟริกาใต้ 36.8% จีน 7% สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 6.8% อินเดีย 6.2% และโปรตุเกส 4.4%


ทรัพยากรธรรมชาติ : ถ่านหิน ไททาเนียม ก๊าซธรรมชาติ พลังงานน้ำ แทนทาลัม และแกรไฟต์


การทหารและความมั่นคง


                 การทหาร  กองทัพของโมซัมบิกแบ่งเป็น ทบ. ทร. และ ทอ. รวมทั้งเสนาธิการทหาร ให้ความสำคัญกับภารกิจด้านความมั่นคงภายใน โดยเฉพาะการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายทางเหนือของโมซัมบิก กลุ่มกบฏ โจรสลัด ขบวนการลักลอบค้ามนุษย์ และปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติด โดยผู้ที่ได้รับการเกณฑ์ทหารจะต้องประจำการในกองทัพนาน 2 ปี ส่วนงบประมาณด้านการทหารของโมซัมบิกเมื่อปี 2561 มีจำนวน 131 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 0.91% ของ GDP กำลังพลรวม 11,200 นาย  ทบ. 10,000 นาย แบ่งตามภารกิจเป็น กกล.พิเศษ การซ้อมรบ การสนับสนุนการรบ และการสนับสนุนบริการการรบ  ทร. 200 นาย  ทอ. 1,000 นาย


                 อาวุธยุทโธปกรณ์สำคัญ :        รถหุ้มเกราะติดอาวุธ 456 คัน (รถถังรุ่น T-54 60 คัน ยานลาดตระเวนรุ่น BRDM-1/BRDM-2 30 คัน ยานรบทหารราบหุ้มเกราะรุ่น BMP-1 40 คัน ยานลำเลียงพลหุ้มเกราะ 326 คัน) เครื่องยิงอาวุธต่อสู้รถถัง 23 เครื่อง ปืนใหญ่ 126 กระบอก เครื่องยิงอาวุธต่อสู้อากาศยาน 580 เครื่อง เรือลาดตระเวนและเรือรบชายฝั่ง 12 ลำ อากาศยานไร้คนขับ ISR รุ่น Light 1 S-100 Camcopter .ขับไล่และโจมตีภาคพื้นดินแบบ MiG-21 bis Fishbed 6 เครื่อง และ MiG-21UM Mongol B 2 เครื่อง บ.ขนส่งแบบ FTB-377G Milirole 2 เครื่อง บ.ขนส่งขนาดเบาแบบ An-26 Curl 1 เครื่อง บ.Cessana 150B 2 เครื่อง .Cessana 172 1 เครื่อง บ.PA-34 Seneca 1 เครื่อง บ. Hawker 850XP 1 เครื่อง ฮ.โจมตีแบบ Mi-24 Hind 2 เครื่อง และ ฮ.ขนาดกลางแบบ Mi-8 Hip 2 เครื่อง และอาวุธปล่อยพื้นสู่อากาศรุ่น S-75 Dvina (SA-2 Guideline) และรุ่น S-125 Pechora SA-3 Goa


สมาชิกองค์การระหว่างประเทศ  ACP, AfDB, AU, C, CD, CPLP, EITI (compliant country), FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (NGOs), ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO (correspondent), ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, NAM, OIC, OIF (observer), OPCW, SADC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, Union Latina, UNISFA, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO


การขนส่งและโทรคมนาคม  มีท่าอากาศยาน 98 แห่ง เส้นทางรถไฟระยะทาง 4,787 กม. ถนนระยะทาง 30,331 กม. และการเดินทางโดยเรือระยะทาง 460 กม. ในแม่น้ำ Zambezi ไปถึง Tete และในทะเลสาบ Cahora นอกจากนี้ มีการให้บริการเรือพาณิชย์สมุทร 2 ลำ เป็นของสัญชาติเบลเยียม โทรคมนาคม : มีโทรศัพท์พื้นฐานให้บริการ 82,421 เลขหมาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ 15,025,598 เลขหมาย จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 5,279,135 คน หรือคิดเป็น 17.3% ของประชากรทั้งหมด (.. 2560) รหัสอินเทอร์เน็ต .mz


การเดินทาง  สามารถเดินทางระหว่างไทยกับโมซัมบิกด้วยสายการบินต่าง ๆ อาทิ เอธิโอเปียนแอร์ไลน์ กาตาร์แอร์เวย์ เคนยาแอร์เวย์ และเตอร์กิซแอร์ไลน์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 16 ชั่วโมง เวลาที่โมซัมบิกช้ากว่าไทย 5 ชั่วโมง


สถานการณ์สำคัญที่น่าติดตาม


                    1. ปัญหาการก่อการร้าย เหตุก่อการร้ายในโมซัมบิกทวีความรุนแรงขึ้นนับตั้งแต่เกิดการก่อการร้ายในโมซัมบิกเป็นครั้งแรกที่จังหวัด Cabo Delgado ทางเหนือของโมซัมบิก เมื่อ 5 .. 2560 โดยกลุ่ม Ahlu Sunnah Wa-Jama หรือรู้จักในชื่อ Al-Shabaab รูปแบบการก่อเหตุใช้มีดเป็นอาวุธเป็นส่วนใหญ่ ฆ่าตัดศีรษะ โจมตีแล้วหนี ปล้น และเผาบ้านเรือน โดยการก่อการร้ายนับแต่ ต.. 2560-ส.ค. 2562 ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 300 คน มีผู้พลัดถิ่นฐานหลายหมื่นคน และบ้านเรือนถูกเผาหรือทำลายกว่า 1,000 หลัง ผู้เชี่ยวชาญระบุว่ากลุ่มดังกล่าวก่อตั้งเมื่อปี 2557 มีสมาชิกประมาณ 1,000 คน แยกย่อยเป็น 100 เซลล์โดยมีผู้นำเป็นหัวหน้าด้านศาสนา สมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มเป็นเยาวชนชายขอบที่ว่างงานและไร้การศึกษา และกลุ่มหารายได้จากการก่ออาชญากรรม เช่น การลักลอบค้าอัญมณี งาช้าง ไม้ และการค้ายาเสพติด ทั้งนี้ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในโมซัมบิกเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้เยาวชนหันไปเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายหรือกลุ่มอาชญากรในประเทศมากขึ้น


                 นอกจากนี้ โมซัมบิกยังเผชิญปัญหาการก่อการร้ายจากกลุ่ม Islamic State (IS) โดยเมื่อ 3 มิ.. 2562 กลุ่ม IS อ้างตัวเป็นครั้งแรกว่ามีส่วนร่วมก่อเหตุยิงต่อสู้กับทหารโมซัมบิกในหมู่บ้าน Metubi เมือง Mocimboa จังหวัด Cabo Delgado แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อการร้ายเห็นว่าไม่มีกลุ่ม IS ในโมซัมบิก และกลุ่ม IS ไม่ได้ติดต่อโดยตรงกับผู้ก่อการร้ายในท้องถิ่น โดยเห็นว่าแถลงการณ์ดังกล่าวของ IS เป็นเพียงโฆษณาชวนเชื่อ แต่มีความเป็นไปได้ที่กลุ่ม IS อาจมีความเกี่ยวข้องกับเหตุดังกล่าว


               2. ปัญหาเสถียรภาพทางการเมือง ประธานาธิบดี Nyusi จากพรรค Frelimo ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 57% เหนือนาย Afonso Dhlakama หัวหน้าพรรค Renamo ได้คะแนนเสียง 36.6% แม้พรรค Frelimo จะได้คะแนนเสียงข้างมาก แต่ปัจจุบันเริ่มได้รับความนิยมจากประชาชนลดลง รวมทั้งรัฐบาลยังคงเผชิญการต่อต้านจากกลุ่มกบฏในประเทศ แม้มีการลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างประธานาธิบดี Nyusi กับหัวหน้าพรรค Renamo เมื่อ 1 .. 2562 ซึ่งส่วนหนึ่งของข้อตกลงกำหนดให้นักรบสังกัดพรรค Renamo สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน หรือให้เข้าร่วมกับตำรวจและกองทัพของโมซัมบิก โดยมีนักรบมากกว่า 5,000 คน ตกลงจะยอมมอบอาวุธให้แก่รัฐบาล แต่ยังมีกลุ่มปีกทหารของพรรค Renamo ที่แยกออกมา เพราะปฏิเสธการเข้าร่วมลงนามข้อตกลงดังกล่าว โดยเมื่อ 18 .. 2562 กลุ่มกบฏของโมซัมบิกขู่จะก่อเหตุโจมตีเพิ่มขึ้นในช่วงการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีโมซัมบิกที่จะจัดขึ้นใน 15 .. 2562 หากไม่ยกเลิกการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และก่อนหน้านี้กลุ่มกบฏอ้างตัวในการโจมตีรถบรรทุกใน 2 เหตุการณ์ ทางตอนกลางของเมือง Manica เมื่อ 17 .. 2562 ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 คน


                 3. ปัญหาเศรษฐกิจ ยังได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งมาจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และปัญหาการก่อการร้ายในพื้นที่ ทั้งที่โมซัมบิกเพิ่งสำรวจพบแหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งใหม่ขนาดใหญ่ที่เมือง Palma จังหวัด Cabo Delgado คาดว่ามีปริมาณก๊าซสำรองมากถึง 5.1 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร อันจะเป็นแหล่งรายได้สำคัญในอนาคต และรัฐบาลคาดด้วยว่าจะทำให้เศรษฐกิจหรือ GDP ภายในปี 2578 เพิ่มขึ้นถึง 7 เท่า


                 4. ปัญหาการค้ายาเสพติด โดยเฉพาะเฮโรอีน งานวิจัยของยุโรปเมื่อปี 2561 ระบุว่าโมซัมบิกมีการลักลอบส่งออกเฮโรอีนมากเป็นอันดับสองของประเทศ มูลค่า 600-800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองจากถ่านหินที่เป็นสินค้าส่งออกมากเป็นอันดับหนึ่ง มูลค่า 687 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยโมซัมบิกจะนำเข้าเฮโรอีนจากอัฟกานิสถานเพื่อส่งต่อไปยังยุโรปเป็นส่วนใหญ่ โดยรัฐบาลโมซัมบิกยังไม่สามารถปราบปรามการค้าเฮโรอีน เนื่องจากตรวจจับยากขึ้นจากการที่การค้าเฮโรอีนในโมซัมบิกมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และใช้เส้นทางตามแนวชายฝั่งของโมซัมบิกที่มีชายฝั่งทะเลยาวในการขนส่งเฮโรอีน อีกทั้งขบวนการค้าเฮโรอีนยังได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่รัฐ และนักการเมืองที่รับสินบน


                 สำนักอัยการสูงสุดโมซัมบิก รายงานว่าเมื่อปี 2561 ทางการโมซัมบิกจับกุมผู้ต้องคดียาเสพติดจำนวน 764 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่จับกุมได้ 764 คน หรือคิดเป็น 34% โดยกัญชาเป็นยาเสพติดที่ตรวจพบมากที่สุด โดยเมื่อปี 2561 สามารถยึดกัญชาได้มากถึง 7 ตัน ยึดโคเคน 155 กก. และยึดเอฟีดริน 62 กก.


ความสัมพันธ์ไทย-โมซัมบิก


                 ด้านการทูต ไทยและโมซัมบิกสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อ 16 เม..2532 โดย สอท.ไทย ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ มีเขตอาณาครอบคลุมโมซัมบิก และข้อมูลจาก กต.ไทยระบุว่าไทยแต่งตั้งนายคาร์ลอส อังโตนีโอ ดา คอนไซเซา ซิมบิเน เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำโมซัมบิก สำหรับฝ่ายโมซัมบิกมอบหมายให้ สอท.โมซัมบิกประจำจาการ์ตา อินโดนีเซีย มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย และแต่งตั้งนายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์โมซัมบิกประจำประเทศไทย


                 ต่อมาเมื่อ มิ..2559 กระทรวงการต่างประเทศไทยเปิด สอท. ณ กรุงมาปูโต ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อ 13 ..2558 และแต่งตั้งนายรัศม์ ชาลีจันทร์ เป็น ออท. ปัจจุบันนายทศพร มูลศาสตรสาทร ดำรงตำแหน่ง ออท.ไทย ประจำมาปูโต


               ด้านเศรษฐกิจ โมซัมบิกเป็นคู่ค้าอันดับที่ 81 ของไทยในตลาดโลก และเป็นอันดับ 13 ในภูมิภาคแอฟริกา โดยมูลค่าการค้าระหว่างโมซัมบิกกับไทยเมื่อปี 2561 มีมูลค่า 202.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออกไปโมซัมบิกมูลค่า 189.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำเข้ามูลค่า 13.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 176.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในช่วง ม..-..2562 มีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 103.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออกไปโมซัมบิกมูลค่า 87.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำเข้ามูลค่า 15.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 71.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 


                 สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปโมซัมบิก ได้แก่ ข้าว เม็ดพลาสติก รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ปูนซิเมนต์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ แผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และผ้าผืนส่วน สินค้านำเข้าสำคัญของไทยจากโมซัมบิก ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป สินแร่โลหะ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่


                 เมื่อปี 2561 มีนักท่องเที่ยวโมซัมบิกมาไทยจำนวน 926 คน (ข้อมูลจาก สตม.)


                 ข้าวไทยยังเป็นสินค้าสำคัญที่ไทยส่งออกไปยังโมซัมบิก เนื่องจากเป็นอาหารหลักและเป็นที่ชื่นชอบของชาวโมซัมบิก โดยโมซัมบิกเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่นำเข้าข้าวสารจากไทยมากที่สุด นอกจากนี้ โมซัมบิกยังเป็นประเทศที่ไทยลงทุนเป็นมูลค่าสูงที่สุดในทวีปแอฟริกา ปัจจุบันไทยลงทุนในโมซัมบิกมูลค่ากว่า 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในสาขาสำคัญ อาทิ พลังงาน การก่อสร้าง โรงแรมและการท่องเที่ยว


                 ไทยและโมซัมบิกจัดตั้งคณะกรรมการร่วมการค้า (Joint Trade Committee-JTC) ซึ่งมีการประชุมแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งล่าสุด คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม JTC ไทยโมซัมบิก ครั้งที่ 2 เมื่อ 20-23 .. 2561 ณ กรุงมาปูโต เพื่อหารือแนวทางขยายการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับโมซัมบิก และจะพิจารณาจัดทำความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน (Bilateral Investment Treaty-BIT) และความตกลงเพื่อการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน (Double Tax Agreement-DTA) นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ อัญมณี พลังงาน การประมง การเกษตร และการท่องเที่ยว


                 ความตกลงสำคัญ ๆ ระหว่างไทยกับโมซัมบิก :ในส่วนภาครัฐ บันทึกความเข้าใจ (MoU) เรื่องความร่วมมือด้านทรัพยากรแร่ระหว่างไทยกับโมซัมบิก (8 ก.พ. 2556) บันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ The Gemology and Lapidary Center of Nampula (รอลงนาม) ในส่วนภาคเอกชน บันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างสมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทยกับ Mozambique Mining Exploration Company (EMEM) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ (8 พ.ย. 2555) นอกจากนี้ ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ดังนี้ โมซัมบิกอยู่ในโครงการหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (Annual International Training Course-AITC) ของไทย มีการให้ทุนฝึกอบรมและดูงาน
ด้านการพัฒนาในหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ ในหลายสาขา อาทิ การท่องเที่ยว การบริหารจัดการชายฝั่งทะเล การเกษตรแบบยั่งยืน และสาธารณสุข โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านข้าว ระหว่างปี 2548-2549  โครงการพัฒนาประมงขนาดเล็กและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระหว่างปี 2548-2550 โครงการความร่วมมือด้านสาธารณสุขในการป้องกันโรคมาลาเรียและ HIV/AIDs ระหว่างปี 2548-2549 และโครงการมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ร่วมกับมหาวิทยาลัย Eduardo Mondlane ของโมซัมบิกในปี 2553


------------------------------------------                 

 
 
 
 

ผู้นำโมซัมบิก

 
บันทึกข้อมูลเมื่อ: Jan. 9, 2020, 11:31 a.m.
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ: None |
รูปผู้นำโมซัมบิก
 


นายฟิลิปปิ จาซินตู นยูซี


(Filipe Jacinto Nyusi)


ตำแหน่ง                 ประธานาธิบดีโมซัมบิก


เกิด                       9 .. 2502 (อายุ 61 ปี/ปี 2563)


สถานที่เกิด              จังหวัด Cabo Delgado ทางตอนเหนือของโมซัมบิก ติดแทนซาเนีย


บิดา/มารดา             บิดาและมารดาเป็นอาสาสมัครกลุ่มแนวร่วมเพื่อการปลดปล่อยโมซัมบิก (Frelimo)      ในช่วงสงครามกลางเมือง


สถานภาพ               สมรสกับ Isaura NYUSI มีบุตรด้วยกัน 4 คน


การศึกษา                -  โรงเรียนประถมศึกษา Frelimo Primary School ที่ Tunduru แทนซาเนีย


                              - โรงเรียนมัธยมศึกษา Frelimo School ที่ Mariri ในจังหวัด Cabo Delgado และโรงเรียน Samora  Machel Secondary School ที่เมือง Beira ในจังหวัด Sofala ของโมซัมบิก


                           -  ปี 2533 จบวิศวกรรมเครื่องกลจาก Brno University of Technology ในเช็กโกสโลวะเกีย ต่อมาเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการจัดการที่ Victoria University of Manchester สหราชอาณาจักร


ประวัติทางการเมืองและการทำงาน


ปี 2516                      -   เข้าร่วมกลุ่ม Frelimo ขณะอายุเพียง 14 ปี และได้รับการฝึกอบรมด้านการเมืองและการทหารที่ Nachingwea ในแทนซาเนีย


ปี 2535                  -   กลับโมซัมบิก ทำงานเป็นเป็นวิศวกรในบริษัท Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM) ซึ่งเป็นบริษัทการท่าเรือและการรถไฟแห่งรัฐ


ปี 2538                  -   ผู้อำนวยการ CFM-Norte สาขาตอนเหนือของบริษัท CFM 


ปี 2550                  -   กรรมการบริหารบริษัท CFM


ปี 2551-2557           -   รมว.กระทรวงกลาโหม


ปี 2555                  -  เข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการกลางของพรรค Frelimo


1 มี.. 2557                -   ได้รับเลือกจากพรรค Frelimo ให้เป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีโมซัมบิก โดยรอบแรกได้รับคะแนนเสียง 46% และต้องจัดเลือกตั้งรอบ 2


15 .. 2557           -   ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีด้วยคะแนนเสียง 57%


15 .. 2558           -   สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโมซัมบิกคนที่ 4


15 ต.ค. 2562           -   ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่ 2 ด้วยคะแนนเสียง 73%


ข้อมูลที่น่าสนใจ


                           -   ปี 2536-2545 เป็นประธานสโมสรฟุตบอลใน Nampula


                           -   สมาชิกชุมชนเชื้อสาย Makonde


                           -   แม้ว่านาย Filipe Jacinto Nyusi ชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีในนามพรรค Frelimo ซึ่งมีอำนาจด้านการเมืองในโมซัมบิกนับแต่ได้รับเอกราชเมื่อปี 2518 แต่เป็นช่วงที่คะแนนเสียงของพรรคตกต่ำเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี 2552 ซึ่งนาย Armando GUEBUZA ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงสูงถึง 75% ส่วนนาย DHLAKAMA คู่แข่งจากพรรค Renamo ได้รับคะแนนเสียง 37% เมื่อปี 2557 เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าตัวเมื่อเทียบกับปี 2552 ซึ่งได้ 16%


----------------------------------------------

#8c7b75 - right
 

คณะรัฐมนตรี


คณะรัฐมนตรีโมซัมบิก


ประธานาธิบดี                                                    Filipe Jacinto Nyusi


นรม.                                                              Carlos Agostinho Do Rosario


รมว.กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือ               José Condugua Aatónio Pacheco


รมว.กระทรวงกลาโหม                                           Athanasio Salvador Mtumuke


รมว.กระทรวงมหาดไทย                                         Jaime Basílio Monteiro


รมว.กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง                           Adriano Afonso Maleiane


รมว.กระทรวงคมนาคมและการสื่อสาร                         Carlos Fortes Mesquita


รมว.กระทรวงศึกษาธิการและการพัฒนามนุษย์                Conceita Ernesto Xavier Sortane  


รมว.กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว                    Silva Armando Dunduro


รมว.กระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร               Higino Francisco Marrule


รมว.กระทรวงแรงงาน การจ้างงาน และความมั่นคงทางสังคม Vitória Dias Diogo


รมว.กระทรวงเยาวชนและการกีฬา                             Nyeleti Brooke Mondlane


รมว.กระทรวงสาธารณสุข                                       Nazira Vali Abdula


รมว.กระทรวงเพศสภาพ เด็ก และสวัสดิการสังคม             Cidália Manuel Chaúque Oliveira


รมว.กระทรวงที่ดิน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชนบท        Celso Ismael Correia


รมว.กระทรวงการบริหารรัฐและกิจการสาธารณะ             Carmelita Rita Namashulua


รมว.กระทรวงทะเล แหล่งน้ำจืด และการประมง               Agostinho Salvador Mondlane


รมว.กระทรวงทรัพยากรแร่และพลังงาน                        Ernesto Max Tonela


รมว.กระทรวงงานสาธารณะ อสังหาริมทรัพย์ และทรัพยากรน้ำ        João Osvaldo Machatine


รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า                         Ragendra De Sousa


รมว.กระทรวงยุติธรรม รัฐธรรมนูญ และกิจการศาสนา        Joaquim Veríssimo


รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษาและสถาบันวิชาชีพชั้นสูง  Jorge Penicela Nhambiu


รมว.กระทรวงกิจการทหารผ่านศึก                             Eusébio Lambo Gumbiwa


รมว.กระทรวงกิจการพลเรือน                                   Adelaide Anchia Amurane


--------------------------------------------


(ต.ค.2562)