Almanac 2024

ข้อมูลแยกตามทวีปหรือหมวดหมู่

เอเชีย

เอเชีย

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศในเอเชีย

ตะวันออกกลาง

ตะวันออกกลาง

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง

แอฟริกา

แอฟริกา

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศในแอฟริกา

ยุโรป

ยุโรป

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศในยุโรป

ยุโรปตะวันออก รัสเซีย เอเชียกลาง

ยุโรปตะวันออก รัสเซีย เอเชียกลาง

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศในยุโรปตะวันออก เอเชียกลาง และรัสเซีย

อเมริกาเหนือ

อเมริกาเหนือ

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ

อเมริกาใต้

อเมริกาใต้

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศในอเมริกาใต้

โอเชียเนีย

โอเชียเนีย

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคโอเชียเนีย

องค์การระหว่างประเทศ

องค์การระหว่างประเทศ

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ

การจัดอันดับ-ตัวย่อ

การจัดอันดับ-ตัวย่อ

การจัดอันดับที่สำคัญของโลก และตัวย่อที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานของต่างประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติจัดทำ “ข้อมูลพื้นฐานของต่างประเทศ 2567 ฉบับดิจิทัล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของต่างประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น ภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์ การปกครอง เศรษฐกิจ การทหาร รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ องค์การนอกภาครัฐ เหตุการณ์สำคัญของโลกที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา และแนวโน้มในปี 2567 สำหรับผู้สนใจใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า และยังเป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับผู้ใช้ข่าวในประชาคมข่าวกรอง ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน

เนื้อหาสาระของข้อมูลพื้นฐานต่างประเทศ ที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติได้จัดทำเป็นปีที่ 14 (ปีที 5 ในรูปแบบดิจิทัล) รวบรวมจากแหล่งข่าวเปิดทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ข้อมูลและสถิติจากแหล่งอ้างอิงของหน่วยราชการไทย และสถาบันของต่างประเทศ สำหรับความถูกต้องในการใช้ภาษาไทย ถ้อยคำ การสะกดคำ การเว้นวรรคตอน และการทับศัพท์ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย คณะผู้จัดทำใช้การอ้างอิงหลักเกณฑ์และการบัญญัติของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเป็นหลัก ยกเว้นคำสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือเป็นการเฉพาะสำหรับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “ข้อมูลพื้นฐานของต่างประเทศ 2567 ฉบับดิจิทัล” จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ ทั้งนี้ เนื้อหาทั้งหมดมีลงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่ https://almanac.nia.go.th เพื่อประโยชน์สำหรับประชาชนและผู้สนใจทั่วไป อนึ่ง ข้อเสนอแนะหรือข้อติชมเกี่ยวกับ “ข้อมูลพื้นฐานของต่างประเทศ 2567 ฉบับดิจิทัล” สามารถแจ้งมาได้ทางอีเมล almanac@nia.go.th จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดข้อมูลพื้นฐานของต่างประเทศในปีต่อไป ให้ทันสมัย และมีคุณค่าเพิ่มขึ้น

เข้าชม: 82698