การจัดอันดับ-ตัวย่อ

การจัดอันดับที่สำคัญของโลกปี 2565 (Rankings)

-

ข้อมูลประจำปี : 2566

สร้างเมื่อ: Jan. 26, 2023, 12:25 p.m.
เข้าชม: 703

แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Jan. 26, 2023, 12:26 p.m. |
|
เมืองหลวง None
บทนำ Freedom House ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนสหรัฐฯ ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีเสรีภาพจัดอันดับเสรีภาพของประเทศต่าง ๆ เพื่อชี้วัดระดับความเป็นประชาธิปไตยของโลกปี 2565 (Freedom in the World 2022) โดยรวบรวมข้อมูลจากข่าวเปิด นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันวิจัยต่าง ๆ และการลงพื้นที่แล้วเเบ่งเป็นการให้คะแนน (scores) การจัดอันดับ (ratings) และการกำหนดสถานะความมีเสรีภาพของประชาชนในประเทศต่าง ๆ โดย (1) การให้คะเเนนจะพิจารณาจากคำถามชี้วัดด้านสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพของพลเรือน (คะเเนนจาก 0-4) (2) การจัดอันดับ (ratings) จาก 1-7 คะเเนน (คะแนนน้อย หมายถึง มีเสรีภาพมาก) ใน 2 หมวด คือ สิทธิทางการเมืองและเสรีภาพของพลเรือน จากนั้น (3) นำคะแนนที่ได้มาแบ่งกลุ่มประเทศ/ดินแดนออกเป็น 3 กลุ่มสถานะ (status) ได้แก่ 1) มีเสรีภาพ (free) 1.0-2.5 คะแนน 2) มีเสรีภาพบางส่วน (partly free) 3.0-5.0 คะแนน และ 3) ไม่มีเสรีภาพ (not free) 5.5-7.0 คะแนน
ที่ตั้ง
ภูมิศาสตร์
ภูมิอากาศ
ประชากร
ศาสนา
ภาษา
การศึกษา
การก่อตั้ง
การเมือง
เศรษฐกิจ
ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ
การทหาร
ความมั่นคง
สมาชิกองค์การระหว่างประเทศ
การขนส่งและคมนาคม
การเดินทาง
สถานการณ์สำคัญที่น่าติดตาม
ความสัมพันธ์กับไทย

คณะรัฐมนตรี

รูปเกี่ยวกับ การจัดอันดับที่สำคัญของโลกปี 2565 (Rankings)